آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,077 50,305,656,008 Rls. 1,552,255 $
2 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,347 47,637,316,315 Rls. 1,523,213 $
3 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,022 31,829,501,128 Rls. 1,002,357 $
4 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,663 31,325,741,725 Rls. 995,945 $
5 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,999 30,787,186,664 Rls. 1,011,027 $
6 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,239 28,325,390,569 Rls. 900,304 $
7 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,538 26,905,727,362 Rls. 868,514 $
8 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,686 25,193,232,635 Rls. 830,396 $
9 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,230 22,195,103,975 Rls. 685,748 $
10 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,711 20,516,809,189 Rls. 667,264 $
11 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 987 18,373,195,412 Rls. 605,798 $
12 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,707 16,852,433,418 Rls. 521,155 $
13 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,190 16,417,618,130 Rls. 506,588 $
14 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,006 15,224,628,627 Rls. 486,857 $
15 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,619 14,617,223,675 Rls. 451,640 $
16 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,871 12,284,729,772 Rls. 386,316 $
17 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,932 12,133,805,478 Rls. 377,708 $
18 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,271 8,542,714,076 Rls. 271,035 $
19 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,484 8,302,521,014 Rls. 274,384 $
20 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,928 7,669,555,355 Rls. 251,961 $
21 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,630 7,462,599,489 Rls. 232,404 $
22 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,330 7,120,900,800 Rls. 220,240 $
23 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,591 6,886,717,938 Rls. 222,188 $
24 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,665 6,672,138,501 Rls. 206,441 $
25 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 8,410 6,590,215,875 Rls. 206,625 $
26 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,112 6,048,046,380 Rls. 199,478 $
27 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,203 4,784,788,525 Rls. 155,834 $
28 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 75 4,454,080,800 Rls. 140,400 $
29 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 5,090 4,014,274,500 Rls. 125,225 $
30 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,565 3,514,551,875 Rls. 116,097 $
31 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,420 3,101,705,040 Rls. 95,760 $
32 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,600,472,000 Rls. 84,000 $
33 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,830 2,564,523,360 Rls. 79,240 $
34 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 50 2,440,386,000 Rls. 78,000 $
35 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,500 2,250,570,000 Rls. 70,000 $
36 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,500 2,121,630,000 Rls. 70,000 $
37 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,800 1,849,679,013 Rls. 58,051 $
38 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,000 1,784,328,000 Rls. 56,000 $
39 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,767,640,000 Rls. 56,000 $
40 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,738,520,000 Rls. 56,000 $
41 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,728,440,000 Rls. 56,000 $
42 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,840 1,670,072,320 Rls. 51,520 $
43 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,015 1,630,235,750 Rls. 50,375 $
44 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,600 1,465,440,000 Rls. 48,000 $
45 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,555 1,216,282,125 Rls. 38,875 $
46 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 13019040 كتيرا 1,000 937,590,000 Rls. 30,000 $
47 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 788 935,432,400 Rls. 28,850 $
48 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,000 932,130,000 Rls. 30,000 $
49 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 950 862,026,200 Rls. 26,600 $
50 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 852,292,000 Rls. 28,000 $
51 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 940 848,188,320 Rls. 26,320 $
52 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 830 802,427,400 Rls. 24,900 $
53 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 920 710,930,000 Rls. 23,000 $
54 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 774 692,647,660 Rls. 22,791 $
55 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 900 682,357,500 Rls. 22,500 $
56 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 408 660,448,797 Rls. 21,516 $
57 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 10 648,320,000 Rls. 20,000 $
58 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 3,000 645,444,480 Rls. 21,176 $
59 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 10 475,488,000 Rls. 15,600 $
60 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 42022230 ک ک ک قلمكار 500 466,065,000 Rls. 15,000 $
61 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 440 464,114,754 Rls. 14,319 $
62 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,350 449,937,423 Rls. 14,121 $
63 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 13019040 كتيرا 490 449,673,000 Rls. 14,700 $
64 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 770 424,966,905 Rls. 13,365 $
65 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 403 391,877,040 Rls. 12,090 $
66 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 750 373,166,605 Rls. 11,515 $
67 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 365 331,741,200 Rls. 10,950 $
68 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 281 286,456,980 Rls. 9,172 $
69 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,360 276,755,808 Rls. 8,608 $
70 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,000 272,943,000 Rls. 9,000 $
71 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 845 270,530,804 Rls. 8,934 $
72 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 243 248,177,011 Rls. 8,179 $
73 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 5 242,320,455 Rls. 7,995 $
74 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 180 203,768,500 Rls. 6,500 $
75 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 89 202,563,018 Rls. 6,259 $
76 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 975 189,335,250 Rls. 5,850 $
77 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,140 179,920,500 Rls. 5,700 $
78 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 138 173,461,484 Rls. 5,732 $
79 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 500 163,443,250 Rls. 5,050 $
80 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 500 150,768,000 Rls. 4,800 $
81 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 500 133,908,915 Rls. 4,165 $
82 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 133 132,239,466 Rls. 4,194 $
83 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 165 126,162,882 Rls. 3,983 $
84 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 130 122,697,900 Rls. 3,900 $
85 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 950 110,862,720 Rls. 3,420 $
86 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 111 84,714,493 Rls. 2,617 $
87 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 51 83,862,650 Rls. 2,709 $
88 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 16043100 خاويار 4 82,660,800 Rls. 2,550 $
89 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 16043100 خاويار 1 82,540,950 Rls. 2,550 $
90 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 116 78,484,302 Rls. 2,439 $
91 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 200 68,280,000 Rls. 2,109 $
92 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 59 65,669,643 Rls. 2,061 $
93 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,040 63,125,920 Rls. 2,080 $
94 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 430 62,820,000 Rls. 2,000 $
95 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 138 61,016,912 Rls. 1,936 $
96 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 500 60,740,000 Rls. 2,000 $
97 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 638 57,477,912 Rls. 1,776 $
98 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 400 51,843,200 Rls. 1,600 $
99 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 450 48,568,500 Rls. 1,500 $
100 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 14 45,248,000 Rls. 1,400 $
مجموع کل
551,438,962,727 ريال
مجموع کل
17,533,299 دلار