آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 470,500,000 636,059,228,400 Rls. 19,677,600 $
2 11 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 335,500,000 581,086,490,340 Rls. 17,951,970 $
3 4 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 398,200,000 574,845,839,800 Rls. 18,711,200 $
4 3 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 325,200,000 457,792,444,880 Rls. 15,046,080 $
5 8 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 332,502,030 457,440,905,480 Rls. 14,390,866 $
6 2 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 253,180,000 383,711,556,000 Rls. 12,659,000 $
7 1 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 247,400,000 374,366,375,000 Rls. 12,370,000 $
8 9 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 269,087,000 361,708,933,434 Rls. 11,267,859 $
9 6 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 250,500,000 343,734,455,000 Rls. 11,013,000 $
10 7 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 249,700,000 332,339,621,300 Rls. 10,568,590 $
11 12 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 197,500,000 288,972,865,680 Rls. 8,918,580 $
12 5 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 194,500,000 254,299,038,000 Rls. 8,192,000 $
13 11 1395 شهيد باهنر چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 200,000,000 200,644,400,000 Rls. 6,200,000 $
14 3 1395 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 52,800,000 162,540,240,000 Rls. 5,352,000 $
15 9 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 5,993,394 137,117,095,896 Rls. 4,266,621 $
16 4 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 6,710,000 130,678,366,000 Rls. 4,256,000 $
17 12 1395 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 61,000,000 128,133,964,800 Rls. 3,952,800 $
18 2 1395 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 45,594,520 124,394,227,873 Rls. 4,103,507 $
19 11 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 4,734,892 111,763,269,600 Rls. 3,451,300 $
20 1 1395 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 33,000,000 89,872,200,000 Rls. 2,970,000 $
21 7 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 5,000,000 78,534,010,000 Rls. 2,494,000 $
22 11 1395 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 33,000,000 76,515,786,270 Rls. 2,363,130 $
23 2 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 4,000,000 76,112,580,000 Rls. 2,510,000 $
24 2 1395 شهيد باهنر چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 20,000,000 72,784,800,000 Rls. 2,400,000 $
25 12 1395 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 32,300,000 72,748,853,950 Rls. 2,244,850 $
26 4 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 4,000,000 71,231,540,000 Rls. 2,320,000 $
27 3 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 3,910,000 68,205,896,400 Rls. 2,237,400 $
28 7 1395 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 33,000,000 68,185,015,470 Rls. 2,175,030 $
29 6 1395 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 33,000,000 67,976,212,590 Rls. 2,175,030 $
30 10 1395 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 31,500,000 67,203,384,885 Rls. 2,076,165 $
31 8 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 3,002,000 63,715,572,400 Rls. 2,004,950 $
32 8 1395 شهيد باهنر چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 25,000,000 58,747,406,250 Rls. 1,843,750 $
33 5 1395 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 26,500,000 58,656,825,150 Rls. 1,897,665 $
34 10 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 2,792,800 56,617,420,204 Rls. 1,749,298 $
35 8 1395 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 26,250,000 55,428,399,069 Rls. 1,730,137 $
36 12 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 2,028,684 55,416,280,153 Rls. 1,710,079 $
37 12 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 4,100,000 53,450,721,500 Rls. 1,649,500 $
38 7 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 2,500,000 50,492,135,000 Rls. 1,605,000 $
39 5 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 3,000,000 46,435,000,000 Rls. 1,500,000 $
40 9 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,639,969 44,899,414,155 Rls. 1,395,705 $
41 2 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 3,000,000 40,819,469,000 Rls. 1,347,000 $
42 1 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 2,000,000 37,838,750,000 Rls. 1,250,000 $
43 5 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 2,000,000 34,132,500,000 Rls. 1,100,000 $
44 10 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,778,764 31,020,156,552 Rls. 958,674 $
45 6 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 1,000,000 23,473,350,000 Rls. 750,000 $
46 11 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,000,000 22,340,130,000 Rls. 690,000 $
47 1 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,040,000 20,638,893,800 Rls. 681,880 $
48 8 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 1,000,000 19,734,792,000 Rls. 616,000 $
49 3 1395 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 1,000,000 17,072,160,000 Rls. 560,000 $
50 6 1395 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 1,000,000 15,535,500,000 Rls. 500,000 $
51 10 1395 شهيد باهنر چين 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 3,400,000 3,301,638,000 Rls. 102,000 $
52 12 1395 شهيد باهنر چين 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 3,300,000 3,209,184,000 Rls. 99,000 $
53 7 1395 شهيد باهنر چين 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 980,780 919,557,019 Rls. 29,423 $
54 6 1395 شهيد باهنر چين 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 23,320 21,877,100 Rls. 700 $
مجموع کل
7,664,916,728,400 ريال
مجموع کل
244,085,339 دلار