آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1395 يزد پاكستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 89,350 1,488,836,328 Rls. 49,143 $
102 10 1395 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 19,972 1,443,529,698 Rls. 44,592 $
103 11 1395 يزد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 126,340 1,431,767,001 Rls. 44,219 $
104 5 1395 يزد پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 143,953 1,367,214,138 Rls. 44,100 $
105 2 1395 يزد پاكستان 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 24,060 1,312,059,168 Rls. 43,308 $
106 7 1395 يزد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,450 1,271,810,925 Rls. 40,425 $
107 3 1395 يزد پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,485,282 1,265,846,528 Rls. 41,542 $
108 5 1395 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 26,535 1,207,996,010 Rls. 39,023 $
109 7 1395 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 25,947 1,204,457,270 Rls. 38,158 $
110 4 1395 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 25,729 1,167,808,140 Rls. 37,836 $
111 3 1395 يزد پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 128,270 1,137,204,650 Rls. 37,360 $
112 3 1395 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 43,212 1,112,390,620 Rls. 36,454 $
113 8 1395 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 30,577 1,103,101,524 Rls. 34,692 $
114 6 1395 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 42,755 1,037,690,310 Rls. 33,306 $
115 9 1395 يزد پاكستان 27101910 روغن موتور 46,400 1,014,428,352 Rls. 31,552 $
116 1 1395 يزد پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 11,000 999,075,000 Rls. 33,000 $
117 12 1395 يزد پاكستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 30,700 995,171,200 Rls. 30,700 $
118 2 1395 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 40,927 889,444,688 Rls. 29,312 $
119 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 69,555 884,470,560 Rls. 27,285 $
120 10 1395 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 67,780 852,990,152 Rls. 26,348 $
121 9 1395 يزد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,998 850,669,722 Rls. 26,397 $
122 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 64,600 820,845,672 Rls. 25,341 $
123 10 1395 يزد پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,000 776,976,000 Rls. 24,000 $
124 1 1395 يزد پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 21,110 767,179,620 Rls. 25,332 $
125 9 1395 يزد پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 53,450 687,388,380 Rls. 21,380 $
126 10 1395 يزد پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 50,000 647,480,000 Rls. 20,000 $
127 11 1395 يزد پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 44,988 635,842,790 Rls. 19,646 $
128 10 1395 يزد پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 44,970 630,321,780 Rls. 19,470 $
129 6 1395 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 12,803 585,035,859 Rls. 18,829 $
130 12 1395 يزد پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 11,825 563,714,240 Rls. 17,390 $
131 9 1395 يزد پاكستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 11,828 558,190,854 Rls. 17,394 $
132 6 1395 يزد پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,550 550,840,420 Rls. 17,692 $
133 12 1395 يزد پاكستان 40129010 روكش عاجدار لاستيك خودرو بصورت رول يادوسربسته ازجنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نو روي لاستيك هاي فرسوده ومستعمل 22,160 430,883,472 Rls. 13,296 $
134 11 1395 يزد پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,000 419,308,050 Rls. 12,950 $
135 12 1395 يزد پاكستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 52,000 404,376,960 Rls. 12,480 $
136 5 1395 يزد پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 2,800 346,684,800 Rls. 11,200 $
137 12 1395 يزد پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 25,170 285,341,128 Rls. 8,809 $
138 4 1395 يزد پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 290,242 266,083,500 Rls. 8,706 $
139 5 1395 يزد پاكستان 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 2,000 247,632,000 Rls. 8,000 $
140 1 1395 يزد پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,110 244,864,200 Rls. 8,088 $
141 8 1395 يزد پاكستان 27132000 قيرنفت 24,100 160,924,617 Rls. 5,061 $
142 1 1395 يزد پاكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 23,509 156,582,300 Rls. 5,172 $
143 5 1395 يزد پاكستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 24,700 153,490,740 Rls. 4,940 $
144 4 1395 يزد پاكستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 24,000 147,792,000 Rls. 4,800 $
145 2 1395 يزد پاكستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 20,676 138,057,601 Rls. 4,549 $
146 11 1395 يزد پاكستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 450 131,134,950 Rls. 4,050 $
147 10 1395 يزد پاكستان 27101910 روغن موتور 47,200 103,891,542 Rls. 3,210 $
148 6 1395 يزد پاكستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 6,000 93,861,000 Rls. 3,000 $
149 11 1395 يزد پاكستان 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 300 48,568,500 Rls. 1,500 $
150 2 1395 يزد پاكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,738 42,215,459 Rls. 1,391 $
151 11 1395 يزد پاكستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,140 22,147,236 Rls. 684 $
152 11 1395 يزد پاكستان 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 230 17,096,112 Rls. 528 $
153 11 1395 يزد پاكستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 250 16,189,500 Rls. 500 $
154 11 1395 يزد پاكستان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 110 16,189,500 Rls. 500 $
155 2 1395 يزد پاكستان 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 1,806 12,048,553 Rls. 397 $
156 11 1395 يزد پاكستان 39241010 ظروف ملامين 120 11,656,440 Rls. 360 $
157 11 1395 يزد پاكستان 84238210 باسکول ا لکترونيکي سيار با ظرفيت توزين 500 تا5000كيلوگرم 280 9,066,120 Rls. 280 $
158 11 1395 يزد پاكستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 203 7,220,517 Rls. 223 $
159 10 1395 يزد پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 250 4,661,856 Rls. 144 $
160 11 1395 يزد پاكستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 108 3,496,932 Rls. 108 $
مجموع کل
35,203,243,184 ريال
مجموع کل
1,120,152 دلار