آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1395 ميرجاوه پاكستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,630 2,583,325,500 Rls. 84,450 $
102 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,318 2,518,890,842 Rls. 77,818 $
103 2 1395 ميرجاوه پاكستان 33051000 شامپوها 32,708 2,477,273,624 Rls. 81,769 $
104 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 23,978 2,439,783,810 Rls. 76,730 $
105 8 1395 ميرجاوه پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,341 2,413,882,296 Rls. 76,023 $
106 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,259 2,402,928,066 Rls. 77,629 $
107 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 36,448 2,362,996,736 Rls. 72,896 $
108 8 1395 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,000,000 2,352,978,000 Rls. 74,000 $
109 7 1395 ميرجاوه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 82,880 2,347,727,256 Rls. 74,592 $
110 5 1395 ميرجاوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 195,500 2,341,923,387 Rls. 75,600 $
111 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 22,339 2,193,088,315 Rls. 71,485 $
112 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 8,536 2,171,353,536 Rls. 68,288 $
113 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 68,642 2,138,371,090 Rls. 68,642 $
114 8 1395 ميرجاوه پاكستان 33051000 شامپوها 33,330 2,108,158,725 Rls. 66,500 $
115 8 1395 ميرجاوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 161,373 2,097,658,827 Rls. 66,163 $
116 10 1395 ميرجاوه پاكستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 41,895 2,085,466,180 Rls. 64,480 $
117 10 1395 ميرجاوه پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,980 2,070,530,784 Rls. 64,008 $
118 1 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 67,505 2,043,352,525 Rls. 67,505 $
119 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 20,186 2,011,165,325 Rls. 64,595 $
120 4 1395 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 38,423 2,003,860,243 Rls. 65,317 $
121 1 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 48,915 1,998,757,560 Rls. 66,036 $
122 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 47,049 1,981,847,671 Rls. 63,517 $
123 3 1395 ميرجاوه پاكستان 27101910 روغن موتور 134,210 1,960,405,964 Rls. 64,340 $
124 6 1395 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 36,046 1,913,433,320 Rls. 61,276 $
125 8 1395 ميرجاوه پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,073 1,896,453,897 Rls. 59,519 $
126 9 1395 ميرجاوه پاكستان 08061000 ا نگور تازه 112,516 1,892,009,457 Rls. 59,029 $
127 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 55,996 1,815,166,336 Rls. 55,996 $
128 9 1395 ميرجاوه پاكستان 08109010 انار تازه 89,448 1,725,443,853 Rls. 53,668 $
129 1 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 47,346 1,719,221,900 Rls. 56,815 $
130 7 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,337 1,681,722,810 Rls. 53,541 $
131 4 1395 ميرجاوه پاكستان 33051000 شامپوها 21,979 1,680,828,730 Rls. 54,947 $
132 2 1395 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 32,080 1,652,667,240 Rls. 54,536 $
133 5 1395 ميرجاوه پاكستان 27101910 روغن موتور 88,217 1,585,098,448 Rls. 51,166 $
134 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 22,999 1,581,339,294 Rls. 50,598 $
135 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 6,383 1,554,337,096 Rls. 51,064 $
136 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 9,031 1,463,744,480 Rls. 45,155 $
137 1 1395 ميرجاوه پاكستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,100 1,408,102,500 Rls. 46,500 $
138 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 8,730 1,400,772,150 Rls. 43,650 $
139 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08109030 عناب تازه 8,468 1,370,926,860 Rls. 42,340 $
140 10 1395 ميرجاوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 44,481 1,340,556,264 Rls. 41,459 $
141 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 18,423 1,312,353,249 Rls. 40,531 $
142 10 1395 ميرجاوه پاكستان 08061000 ا نگور تازه 71,525 1,311,111,942 Rls. 40,542 $
143 7 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 25,787 1,295,945,190 Rls. 41,259 $
144 10 1395 ميرجاوه پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 106,200 1,241,875,420 Rls. 38,376 $
145 9 1395 ميرجاوه پاكستان 33051000 شامپوها 30,990 1,241,400,135 Rls. 38,737 $
146 5 1395 ميرجاوه پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 44,227 1,230,341,640 Rls. 39,804 $
147 10 1395 ميرجاوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 92,660 1,227,869,120 Rls. 37,991 $
148 3 1395 ميرجاوه پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 74,598 1,220,362,756 Rls. 40,129 $
149 8 1395 ميرجاوه پاكستان 27101910 روغن موتور 66,080 1,216,927,152 Rls. 38,326 $
150 10 1395 ميرجاوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 41,440 1,203,653,808 Rls. 37,296 $
151 9 1395 ميرجاوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 41,440 1,199,103,696 Rls. 37,296 $
152 9 1395 ميرجاوه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 41,440 1,198,376,424 Rls. 37,296 $
153 9 1395 ميرجاوه پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 1,000,000 1,186,590,000 Rls. 37,000 $
154 7 1395 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 1,179,787,500 Rls. 37,500 $
155 6 1395 ميرجاوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 41,440 1,162,217,952 Rls. 37,296 $
156 5 1395 ميرجاوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 39,368 1,099,955,395 Rls. 35,431 $
157 2 1395 ميرجاوه پاكستان 27101910 روغن موتور 90,247 1,093,655,304 Rls. 36,099 $
158 8 1395 ميرجاوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 41,160 1,069,134,192 Rls. 33,596 $
159 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,662 1,025,644,032 Rls. 32,256 $
160 7 1395 ميرجاوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 45,424 1,009,949,634 Rls. 32,050 $
161 4 1395 ميرجاوه پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 27,818 994,317,720 Rls. 32,508 $
162 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,720 981,105,664 Rls. 32,384 $
163 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 897,095 957,600,095 Rls. 31,173 $
164 12 1395 ميرجاوه پاكستان 27101910 روغن موتور 48,960 920,016,202 Rls. 28,396 $
165 3 1395 ميرجاوه پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 11,651 911,308,836 Rls. 29,926 $
166 4 1395 ميرجاوه پاكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 49,232 902,061,470 Rls. 29,539 $
167 9 1395 ميرجاوه پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 43,078 899,355,471 Rls. 28,001 $
168 7 1395 ميرجاوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 69,571 898,990,908 Rls. 28,524 $
169 10 1395 ميرجاوه پاكستان 33051000 شامپوها 21,804 881,644,740 Rls. 27,255 $
170 4 1395 ميرجاوه پاكستان 27101910 روغن موتور 44,400 869,245,440 Rls. 28,416 $
171 9 1395 ميرجاوه پاكستان 27101910 روغن موتور 45,323 843,024,090 Rls. 26,287 $
172 9 1395 ميرجاوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 85,900 826,506,072 Rls. 25,770 $
173 7 1395 ميرجاوه پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 83,865 790,275,600 Rls. 25,160 $
174 6 1395 ميرجاوه پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 83,560 780,066,096 Rls. 25,068 $
175 7 1395 ميرجاوه پاكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 50,475 765,916,690 Rls. 24,342 $
176 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,474 762,914,600 Rls. 24,940 $
177 1 1395 ميرجاوه پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 71,975 762,279,660 Rls. 25,191 $
178 6 1395 ميرجاوه پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 25,142 715,046,410 Rls. 22,966 $
179 8 1395 ميرجاوه پاكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 23,891 696,018,680 Rls. 21,980 $
180 8 1395 ميرجاوه پاكستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 22,989 693,776,151 Rls. 21,838 $
181 6 1395 ميرجاوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 30,646 685,194,576 Rls. 21,874 $
182 9 1395 ميرجاوه پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 26,047 683,500,839 Rls. 21,214 $
183 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,350 670,038,300 Rls. 20,700 $
184 1 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 140,384 669,657,104 Rls. 22,136 $
185 2 1395 ميرجاوه پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 23,800 650,075,580 Rls. 21,420 $
186 1 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 25,070 644,840,600 Rls. 21,310 $
187 10 1395 ميرجاوه پاكستان 08109010 انار تازه 32,586 630,082,752 Rls. 19,552 $
188 10 1395 ميرجاوه پاكستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 4,850 627,551,200 Rls. 19,400 $
189 1 1395 ميرجاوه پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 22,600 615,793,500 Rls. 20,340 $
190 8 1395 ميرجاوه پاكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 31,349 598,249,164 Rls. 18,808 $
191 9 1395 ميرجاوه پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 43,210 597,365,580 Rls. 18,580 $
192 4 1395 ميرجاوه پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 23,080 572,644,800 Rls. 18,720 $
193 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 478,279 503,540,606 Rls. 16,620 $
194 5 1395 ميرجاوه پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 21,000 487,588,500 Rls. 15,750 $
195 8 1395 ميرجاوه پاكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,168 476,280,000 Rls. 15,000 $
196 2 1395 ميرجاوه پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 20,800 472,446,000 Rls. 15,600 $
197 6 1395 ميرجاوه پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 20,672 452,230,910 Rls. 14,470 $
198 8 1395 ميرجاوه پاكستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 4,695 447,226,920 Rls. 14,085 $
199 1 1395 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 8,595 442,348,025 Rls. 14,611 $
200 8 1395 ميرجاوه پاكستان 08061000 ا نگور تازه 22,988 436,746,864 Rls. 13,762 $
مجموع کل
130,728,677,853 ريال
مجموع کل
4,166,069 دلار