آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 2,785,798 103,508,754,520 Rls. 3,343,846 $
2 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 2,382,197 87,920,139,619 Rls. 2,858,636 $
3 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,488,450 77,043,655,810 Rls. 2,488,814 $
4 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,239,655 71,201,981,565 Rls. 2,217,815 $
5 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 2,514,013 67,804,367,589 Rls. 2,133,842 $
6 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,735,954 66,227,312,520 Rls. 2,083,105 $
7 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,487,748 54,155,093,286 Rls. 1,786,640 $
8 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,533,259 49,641,427,866 Rls. 1,533,619 $
9 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,338,928 45,916,095,621 Rls. 1,430,048 $
10 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,315,820 42,591,486,259 Rls. 1,315,811 $
11 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,344,483 39,512,792,421 Rls. 1,303,090 $
12 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,744,627 31,526,534,037 Rls. 973,786 $
13 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 993,975 30,677,390,250 Rls. 993,975 $
14 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 834,310 26,525,404,530 Rls. 834,310 $
15 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,013,105 26,190,515,158 Rls. 861,139 $
16 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 691,896 25,869,494,070 Rls. 830,276 $
17 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 991,662 25,547,087,266 Rls. 842,261 $
18 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 467,828 23,791,952,502 Rls. 748,526 $
19 3 1395 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 121,316 20,839,873,345 Rls. 683,823 $
20 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,683,135 20,686,913,079 Rls. 639,111 $
21 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,194,763 20,652,813,867 Rls. 638,043 $
22 2 1395 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,890,000 20,242,115,460 Rls. 667,665 $
23 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,125,969 18,249,851,424 Rls. 562,989 $
24 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,460,404 17,894,526,189 Rls. 587,978 $
25 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 549,817 17,822,867,872 Rls. 549,817 $
26 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 344,513 17,698,911,651 Rls. 551,221 $
27 10 1395 ميرجاوه پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 12,980,000 15,551,359,000 Rls. 481,000 $
28 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,766,776 15,109,960,347 Rls. 487,755 $
29 5 1395 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,900,000 14,486,248,500 Rls. 467,000 $
30 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,520,638 14,252,619,906 Rls. 448,443 $
31 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,601,220 13,879,680,662 Rls. 445,530 $
32 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 209,485 13,832,892,150 Rls. 427,350 $
33 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 304,295 12,454,312,703 Rls. 410,797 $
34 11 1395 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,000,000 12,136,375,000 Rls. 375,000 $
35 10 1395 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,000,000 12,129,625,000 Rls. 375,000 $
36 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 223,886 11,595,093,704 Rls. 358,216 $
37 1 1395 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 11,000,000 11,567,753,750 Rls. 382,250 $
38 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,467,018 11,437,100,615 Rls. 353,335 $
39 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 277,297 11,388,107,228 Rls. 374,351 $
40 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 268,166 11,100,632,288 Rls. 342,443 $
41 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,050,310 11,054,221,248 Rls. 341,013 $
42 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,911,719 10,780,196,492 Rls. 351,226 $
43 2 1395 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,000,000 10,532,377,500 Rls. 347,500 $
44 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,811,290 10,392,698,394 Rls. 327,117 $
45 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 236,449 10,247,513,328 Rls. 319,208 $
46 3 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 278,303 10,171,691,304 Rls. 334,263 $
47 7 1395 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 188,043 10,063,517,636 Rls. 319,670 $
48 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 313,223 9,959,551,731 Rls. 313,223 $
49 4 1395 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,950,000 9,802,881,500 Rls. 318,500 $
50 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,262,098 9,671,893,152 Rls. 301,252 $
51 10 1395 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 171,678 9,435,995,166 Rls. 291,852 $
52 3 1395 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,900,000 9,040,383,000 Rls. 297,000 $
53 11 1395 ميرجاوه پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 8,000,000 8,544,096,000 Rls. 264,000 $
54 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,755,372 8,181,809,517 Rls. 252,449 $
55 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,663,445 8,160,740,517 Rls. 254,147 $
56 12 1395 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,000,000 8,101,750,000 Rls. 250,000 $
57 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,027,839 7,873,684,659 Rls. 243,266 $
58 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 114,910 7,525,233,747 Rls. 234,417 $
59 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 271,695 7,142,230,876 Rls. 230,942 $
60 4 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 250,590 6,524,765,173 Rls. 213,002 $
61 5 1395 ميرجاوه پاكستان 33051000 شامپوها 84,214 6,512,009,570 Rls. 210,535 $
62 12 1395 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,980,000 6,076,312,500 Rls. 187,500 $
63 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 192,427 6,011,311,225 Rls. 192,427 $
64 10 1395 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 6,003,440,000 Rls. 185,750 $
65 9 1395 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 5,932,950,000 Rls. 185,000 $
66 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 197,491 5,812,260,867 Rls. 181,043 $
67 9 1395 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 105,088 5,743,096,560 Rls. 178,650 $
68 5 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,035,980 5,419,300,287 Rls. 175,001 $
69 5 1395 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 5,378,952,500 Rls. 173,750 $
70 4 1395 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 5,330,476,250 Rls. 173,750 $
71 3 1395 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 5,288,776,250 Rls. 173,750 $
72 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 78,664 5,194,546,899 Rls. 160,476 $
73 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 99,092 5,131,215,108 Rls. 158,547 $
74 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 49,276 5,104,431,972 Rls. 157,683 $
75 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 168,241 5,097,722,588 Rls. 168,241 $
76 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 49,208 5,057,915,595 Rls. 157,465 $
77 8 1395 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,000,000 4,775,025,000 Rls. 150,000 $
78 5 1395 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 89,132 4,687,260,474 Rls. 151,521 $
79 2 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 48,141 4,667,129,096 Rls. 154,051 $
80 1 1395 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,980,000 4,524,579,000 Rls. 149,400 $
81 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 69,615 4,511,538,405 Rls. 142,015 $
82 10 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 120,496 4,131,093,625 Rls. 127,625 $
83 8 1395 ميرجاوه پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 73,847 3,990,728,066 Rls. 125,539 $
84 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 74,898 3,884,636,192 Rls. 119,837 $
85 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,199,467 3,859,043,277 Rls. 119,208 $
86 8 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 86,531 3,714,398,352 Rls. 116,816 $
87 11 1395 ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,980,000 3,640,725,000 Rls. 112,500 $
88 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 48,852 3,483,909,600 Rls. 107,475 $
89 1 1395 ميرجاوه پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 39,607 3,298,611,915 Rls. 108,919 $
90 7 1395 ميرجاوه پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,000,000 3,290,651,250 Rls. 104,250 $
91 9 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 2,654,009 3,155,579,658 Rls. 98,198 $
92 6 1395 ميرجاوه پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 242,210 3,099,092,867 Rls. 99,307 $
93 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 93,621 3,031,354,359 Rls. 93,621 $
94 6 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,665,367 2,876,865,831 Rls. 92,430 $
95 11 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 65,294 2,854,111,713 Rls. 88,147 $
96 1 1395 ميرجاوه پاكستان 33051000 شامپوها 36,250 2,742,971,875 Rls. 90,625 $
97 11 1395 ميرجاوه پاكستان 08061000 ا نگور تازه 140,868 2,735,380,604 Rls. 84,521 $
98 7 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 71,600 2,704,618,932 Rls. 85,920 $
99 12 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 40,664 2,687,994,316 Rls. 82,954 $
100 9 1395 ميرجاوه پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,848 2,644,484,052 Rls. 82,252 $
مجموع کل
1,587,954,851,199 ريال
مجموع کل
50,499,402 دلار