آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 107,356 2,626,087,740 Rls. 85,884 $
202 1 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 45,644 2,592,464,976 Rls. 85,630 $
203 2 1395 غرب تهران پاكستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 44,614 2,553,675,377 Rls. 84,174 $
204 12 1395 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,000 2,431,200,000 Rls. 75,000 $
205 12 1395 غرب تهران پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,000 2,431,200,000 Rls. 75,000 $
206 12 1395 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 25,000 2,429,400,000 Rls. 75,000 $
207 10 1395 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,000 2,427,675,000 Rls. 75,000 $
208 11 1395 غرب تهران پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,000 2,427,150,000 Rls. 75,000 $
209 10 1395 غرب تهران پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 64,008 2,417,241,310 Rls. 74,690 $
210 9 1395 غرب تهران پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,629 2,411,871,567 Rls. 75,017 $
211 3 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 44,677 2,411,793,140 Rls. 79,167 $
212 9 1395 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,000 2,411,325,000 Rls. 75,000 $
213 9 1395 غرب تهران پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 67,300 2,379,556,158 Rls. 73,958 $
214 7 1395 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 18,812 2,367,377,328 Rls. 75,248 $
215 10 1395 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 42,720 2,351,129,376 Rls. 72,624 $
216 5 1395 غرب تهران پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,000 2,330,325,000 Rls. 75,000 $
217 4 1395 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,000 2,294,250,000 Rls. 75,147 $
218 11 1395 غرب تهران پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 131,030 2,285,663,336 Rls. 70,628 $
219 12 1395 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 6,320 2,252,934,640 Rls. 69,520 $
220 6 1395 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 96,000 2,241,000,000 Rls. 72,000 $
221 5 1395 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 96,000 2,227,248,000 Rls. 72,000 $
222 2 1395 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 96,000 2,182,104,000 Rls. 72,000 $
223 2 1395 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 6,500 2,166,164,000 Rls. 71,500 $
224 10 1395 غرب تهران پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,403 2,117,864,960 Rls. 65,528 $
225 8 1395 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 16,536 2,103,117,174 Rls. 66,142 $
226 11 1395 غرب تهران پاكستان 27101920 گريس 162,180 2,099,523,276 Rls. 64,872 $
227 10 1395 غرب تهران پاكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 17,512 2,093,885,572 Rls. 64,678 $
228 8 1395 غرب تهران پاكستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 96,330 2,079,895,709 Rls. 65,504 $
229 1 1395 غرب تهران پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 24,954 2,077,561,325 Rls. 68,623 $
230 4 1395 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 13,973 2,070,053,820 Rls. 67,068 $
231 11 1395 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 21,300 2,069,018,100 Rls. 63,900 $
232 10 1395 غرب تهران پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,800 2,065,096,320 Rls. 63,840 $
233 7 1395 غرب تهران پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,442 2,037,489,185 Rls. 64,549 $
234 6 1395 غرب تهران پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,040 2,018,386,944 Rls. 64,512 $
235 3 1395 غرب تهران پاكستان 27101950 روغن صنعتي 162,829 1,985,496,684 Rls. 65,130 $
236 1 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 327,500 1,982,689,000 Rls. 65,500 $
237 1 1395 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 162,650 1,969,326,800 Rls. 65,060 $
238 2 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 80,498 1,951,040,573 Rls. 64,397 $
239 2 1395 غرب تهران پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,800 1,934,926,560 Rls. 63,840 $
240 8 1395 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,170 1,907,623,172 Rls. 60,242 $
241 10 1395 غرب تهران پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 23,500 1,901,972,500 Rls. 58,750 $
242 11 1395 غرب تهران پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 23,500 1,901,267,500 Rls. 58,750 $
243 11 1395 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 14,229 1,841,915,592 Rls. 56,916 $
244 1 1395 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 5,500 1,829,943,500 Rls. 60,500 $
245 6 1395 غرب تهران پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 23,000 1,790,262,500 Rls. 57,500 $
246 10 1395 غرب تهران پاكستان 27101920 گريس 136,860 1,769,115,392 Rls. 54,744 $
247 3 1395 غرب تهران پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 23,200 1,768,188,000 Rls. 58,000 $
248 4 1395 غرب تهران پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 20,978 1,761,245,170 Rls. 57,689 $
249 9 1395 غرب تهران پاكستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 20,770 1,732,978,182 Rls. 54,002 $
250 5 1395 غرب تهران پاكستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 13,312 1,647,685,952 Rls. 53,248 $
251 1 1395 غرب تهران پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 111,000 1,629,854,625 Rls. 53,835 $
252 9 1395 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 10,350 1,591,598,160 Rls. 49,680 $
253 7 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 225,120 1,590,979,320 Rls. 50,652 $
254 6 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 63,326 1,575,070,971 Rls. 50,661 $
255 10 1395 غرب تهران پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 100,000 1,489,089,000 Rls. 46,000 $
256 8 1395 غرب تهران پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 42,000 1,470,546,000 Rls. 46,200 $
257 7 1395 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 90,145 1,464,587,804 Rls. 46,492 $
258 3 1395 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,730 1,433,160,300 Rls. 47,190 $
259 8 1395 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 112,077 1,423,473,912 Rls. 44,831 $
260 12 1395 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 13,131 1,399,625,923 Rls. 43,189 $
261 8 1395 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 14,096 1,381,148,496 Rls. 43,498 $
262 3 1395 غرب تهران پاكستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 20,966 1,371,651,840 Rls. 44,928 $
263 4 1395 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 14,222 1,362,753,910 Rls. 44,549 $
264 2 1395 غرب تهران پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 37,200 1,352,993,760 Rls. 44,640 $
265 6 1395 غرب تهران پاكستان 27101920 گريس 109,320 1,339,001,758 Rls. 42,870 $
266 3 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 33,600 1,331,628,480 Rls. 43,680 $
267 3 1395 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 14,640 1,325,002,000 Rls. 43,400 $
268 6 1395 غرب تهران پاكستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 20,000 1,312,626,000 Rls. 42,000 $
269 5 1395 غرب تهران پاكستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 21,000 1,298,220,000 Rls. 42,000 $
270 2 1395 غرب تهران پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 102,418 1,279,703,040 Rls. 42,240 $
271 12 1395 غرب تهران پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 24,730 1,269,961,632 Rls. 39,177 $
272 11 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 145,000 1,267,439,400 Rls. 39,150 $
273 4 1395 غرب تهران پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 132,630 1,265,961,640 Rls. 41,116 $
274 2 1395 غرب تهران پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 27,310 1,263,277,125 Rls. 41,625 $
275 9 1395 غرب تهران پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 14,087 1,242,359,730 Rls. 38,779 $
276 5 1395 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 8,280 1,228,487,040 Rls. 39,744 $
277 2 1395 غرب تهران پاكستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 20,000 1,213,160,000 Rls. 40,000 $
278 3 1395 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 8,280 1,211,635,584 Rls. 39,744 $
279 1 1395 غرب تهران پاكستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 43,790 1,192,576,860 Rls. 39,411 $
280 11 1395 غرب تهران پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 48,000 1,165,140,000 Rls. 36,000 $
281 3 1395 غرب تهران پاكستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 22,439 1,157,017,534 Rls. 38,011 $
282 5 1395 غرب تهران پاكستان 27101950 روغن صنعتي 90,027 1,116,339,588 Rls. 36,010 $
283 4 1395 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 48,000 1,107,792,000 Rls. 36,000 $
284 1 1395 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 48,000 1,089,630,000 Rls. 36,000 $
285 5 1395 غرب تهران پاكستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 4,394 1,086,733,780 Rls. 35,158 $
286 11 1395 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,155 1,083,695,880 Rls. 33,465 $
287 4 1395 غرب تهران پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 50,259 1,076,217,380 Rls. 35,182 $
288 10 1395 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 21,800 1,058,466,300 Rls. 32,700 $
289 9 1395 غرب تهران پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 21,600 1,039,748,400 Rls. 32,400 $
290 11 1395 غرب تهران پاكستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 12,100 1,019,400,405 Rls. 31,497 $
291 7 1395 غرب تهران پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 49,324 1,017,763,350 Rls. 32,350 $
292 3 1395 غرب تهران پاكستان 27101920 گريس 87,850 1,016,301,348 Rls. 33,382 $
293 8 1395 غرب تهران پاكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 8,518 998,682,009 Rls. 31,343 $
294 11 1395 غرب تهران پاكستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 7,671 993,027,970 Rls. 30,685 $
295 3 1395 غرب تهران پاكستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 922,488,750 Rls. 30,375 $
296 6 1395 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,700 906,028,500 Rls. 29,100 $
297 9 1395 غرب تهران پاكستان 39153000 آخال , دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي کلرور وينيل 70,385 903,145,494 Rls. 28,154 $
298 8 1395 غرب تهران پاكستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 23,400 892,859,760 Rls. 28,080 $
299 10 1395 غرب تهران پاكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,940 891,191,472 Rls. 27,528 $
300 7 1395 غرب تهران پاكستان 33051000 شامپوها 22,208 871,941,600 Rls. 27,760 $
مجموع کل
168,147,591,240 ريال
مجموع کل
5,360,132 دلار