آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1395 غرب تهران پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 527,643 6,557,752,047 Rls. 211,057 $
102 2 1395 غرب تهران پاكستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 54,000 6,543,936,000 Rls. 216,000 $
103 10 1395 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 18,370 6,538,287,800 Rls. 202,070 $
104 9 1395 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 18,360 6,490,482,240 Rls. 201,804 $
105 5 1395 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 131,920 6,404,774,700 Rls. 206,730 $
106 8 1395 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 17,940 6,270,615,230 Rls. 197,340 $
107 7 1395 غرب تهران پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,229,278,000 Rls. 198,000 $
108 12 1395 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 48,000 6,223,008,000 Rls. 192,000 $
109 5 1395 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 454,529 6,219,027,418 Rls. 201,011 $
110 11 1395 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 48,000 6,215,136,000 Rls. 192,000 $
111 11 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 236,391 6,121,474,252 Rls. 189,112 $
112 11 1395 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 40,730 5,951,774,592 Rls. 183,888 $
113 8 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 210,474 5,345,939,842 Rls. 168,378 $
114 5 1395 غرب تهران پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 189,329 5,340,795,734 Rls. 172,196 $
115 1 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 134,400 5,290,794,600 Rls. 174,720 $
116 12 1395 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 216,000 5,247,576,000 Rls. 162,000 $
117 3 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 737,444 5,219,466,980 Rls. 171,554 $
118 8 1395 غرب تهران پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 216,000 5,151,438,000 Rls. 162,000 $
119 9 1395 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 400,098 5,133,987,891 Rls. 159,998 $
120 3 1395 غرب تهران پاكستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 42,240 5,131,315,200 Rls. 168,960 $
121 7 1395 غرب تهران پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 217,020 5,125,868,505 Rls. 162,765 $
122 12 1395 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 87,576 4,963,421,808 Rls. 153,199 $
123 10 1395 غرب تهران پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 215,385 4,961,473,135 Rls. 153,373 $
124 9 1395 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 38,491 4,950,096,564 Rls. 153,964 $
125 4 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 74,170 4,858,946,400 Rls. 158,160 $
126 10 1395 غرب تهران پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 430,480 4,852,225,458 Rls. 150,239 $
127 6 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 92,354 4,839,801,792 Rls. 155,112 $
128 10 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 186,834 4,838,506,103 Rls. 149,467 $
129 9 1395 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 50,000 4,813,650,000 Rls. 150,000 $
130 5 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 192,044 4,762,887,201 Rls. 153,635 $
131 10 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 92,764 4,746,413,988 Rls. 146,875 $
132 7 1395 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 49,500 4,687,402,500 Rls. 148,500 $
133 2 1395 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 51,500 4,679,032,500 Rls. 154,500 $
134 4 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 569,300 4,659,645,654 Rls. 151,753 $
135 12 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 78,190 4,464,030,240 Rls. 137,711 $
136 5 1395 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 13,020 4,439,638,280 Rls. 143,220 $
137 11 1395 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 156,910 4,419,093,785 Rls. 136,539 $
138 5 1395 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 28,928 4,413,248,048 Rls. 142,712 $
139 12 1395 غرب تهران پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 49,113 4,376,560,895 Rls. 135,060 $
140 12 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 167,136 4,332,303,363 Rls. 133,709 $
141 1 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 175,220 4,242,828,660 Rls. 140,145 $
142 2 1395 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 28,980 4,221,667,296 Rls. 139,104 $
143 12 1395 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 32,492 4,209,858,672 Rls. 129,966 $
144 6 1395 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 223,060 4,188,063,442 Rls. 134,266 $
145 6 1395 غرب تهران پاكستان 61013000 پالتوونيم پالتو ،ردا ، شنل وشنل باشلق دار انورا ک وژاکت اسکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي به استثناي اشياء مشمول شماره 6103 8,900 4,172,275,500 Rls. 133,500 $
146 4 1395 غرب تهران پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 342,370 4,073,342,954 Rls. 132,758 $
147 8 1395 غرب تهران پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 45,400 4,046,211,120 Rls. 127,120 $
148 5 1395 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 46,986 3,975,304,817 Rls. 128,363 $
149 3 1395 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 11,830 3,958,945,100 Rls. 130,130 $
150 7 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 155,379 3,919,282,107 Rls. 124,334 $
151 7 1395 غرب تهران پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,875 3,907,456,200 Rls. 124,200 $
152 5 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 70,521 3,822,277,848 Rls. 123,536 $
153 6 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 92,400 3,757,293,540 Rls. 120,120 $
154 5 1395 غرب تهران پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 397,340 3,729,496,408 Rls. 120,517 $
155 7 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 70,237 3,655,721,204 Rls. 116,077 $
156 5 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 90,300 3,634,053,150 Rls. 117,390 $
157 4 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 68,733 3,610,975,773 Rls. 117,326 $
158 11 1395 غرب تهران پاكستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 65,446 3,600,607,012 Rls. 111,258 $
159 9 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 69,970 3,588,476,980 Rls. 111,814 $
160 2 1395 غرب تهران پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 42,944 3,581,497,392 Rls. 118,096 $
161 11 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 69,506 3,568,819,046 Rls. 110,253 $
162 5 1395 غرب تهران پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 46,000 3,565,172,500 Rls. 115,000 $
163 4 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 88,200 3,538,980,900 Rls. 114,660 $
164 12 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 70,337 3,490,076,150 Rls. 107,708 $
165 2 1395 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 67,151 3,481,486,708 Rls. 114,884 $
166 8 1395 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 23,840 3,277,422,504 Rls. 103,212 $
167 3 1395 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 143,100 3,273,321,600 Rls. 107,325 $
168 7 1395 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 9,420 3,267,310,420 Rls. 103,620 $
169 2 1395 غرب تهران پاكستان 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 54,600 3,232,007,576 Rls. 106,681 $
170 10 1395 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 20,700 3,211,315,200 Rls. 99,360 $
171 3 1395 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 34,920 3,201,872,160 Rls. 105,060 $
172 10 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 45,380 3,187,271,520 Rls. 98,748 $
173 9 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 435,042 3,185,690,913 Rls. 99,321 $
174 1 1395 غرب تهران پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 21,735 3,159,126,360 Rls. 104,328 $
175 12 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 50,100 3,150,835,200 Rls. 97,200 $
176 3 1395 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 128,539 3,132,544,624 Rls. 102,832 $
177 11 1395 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,107,040,000 Rls. 96,000 $
178 11 1395 غرب تهران پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 55,100 3,098,083,153 Rls. 95,706 $
179 3 1395 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 49,700 3,046,153,800 Rls. 100,200 $
180 12 1395 غرب تهران پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 23,410 3,036,264,120 Rls. 93,735 $
181 6 1395 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 64,570 3,031,189,455 Rls. 96,855 $
182 6 1395 غرب تهران پاكستان 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 64,900 3,028,905,210 Rls. 97,350 $
183 6 1395 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,000,288,000 Rls. 96,000 $
184 5 1395 غرب تهران پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 2,980,320,000 Rls. 96,000 $
185 9 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 115,500 2,978,533,404 Rls. 92,660 $
186 2 1395 غرب تهران پاكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 21,100 2,975,082,121 Rls. 98,029 $
187 5 1395 غرب تهران پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 2,967,360,000 Rls. 96,000 $
188 7 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 92,400 2,941,258,320 Rls. 93,640 $
189 11 1395 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 120,000 2,912,652,000 Rls. 90,000 $
190 10 1395 غرب تهران پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 120,000 2,912,166,000 Rls. 90,000 $
191 9 1395 غرب تهران پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 120,000 2,889,594,000 Rls. 90,000 $
192 8 1395 غرب تهران پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 272,290 2,856,933,594 Rls. 89,965 $
193 2 1395 غرب تهران پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 41,635 2,805,689,355 Rls. 92,584 $
194 12 1395 غرب تهران پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 56,735 2,783,181,287 Rls. 85,882 $
195 6 1395 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 22,090 2,764,456,746 Rls. 88,358 $
196 10 1395 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 280,580 2,760,220,720 Rls. 85,370 $
197 1 1395 غرب تهران پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 74,700 2,712,506,400 Rls. 89,640 $
198 6 1395 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 216,620 2,708,009,944 Rls. 86,648 $
199 9 1395 غرب تهران پاكستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 42,000 2,697,282,000 Rls. 84,000 $
200 8 1395 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 92,400 2,657,054,400 Rls. 83,390 $
مجموع کل
412,280,219,330 ريال
مجموع کل
13,099,535 دلار