آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 37,975 1,351,950,780 Rls. 41,772 $
102 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 27101920 گريس 117,000 1,348,338,420 Rls. 44,460 $
103 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 40,000 1,343,320,000 Rls. 44,000 $
104 4 1395 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 202,850 1,272,023,970 Rls. 41,583 $
105 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 29221310 تري اتانول آمين 36,800 1,234,398,224 Rls. 39,376 $
106 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 46,200 1,230,753,678 Rls. 38,011 $
107 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 11,035 1,222,392,500 Rls. 40,250 $
108 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 55,200 1,044,411,104 Rls. 32,219 $
109 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 199,700 1,029,801,977 Rls. 32,951 $
110 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 18,000 1,002,788,000 Rls. 31,000 $
111 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 997,981,600 Rls. 30,800 $
112 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 994,272,000 Rls. 32,000 $
113 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 952,028,000 Rls. 30,800 $
114 4 1395 شهيدرجايي پاكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 20,000 940,147,900 Rls. 30,460 $
115 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 908,880,000 Rls. 30,000 $
116 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 64,800 901,734,768 Rls. 27,864 $
117 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 7,016 855,390,720 Rls. 28,064 $
118 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 29221310 تري اتانول آمين 18,400 784,108,640 Rls. 25,760 $
119 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 38,146 693,679,140 Rls. 22,410 $
120 1 1395 شهيدرجايي پاكستان 27074000 نفتالن 24,867 677,778,300 Rls. 22,380 $
121 1 1395 شهيدرجايي پاكستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 30,400 662,659,200 Rls. 21,888 $
122 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 36,800 650,644,941 Rls. 20,681 $
123 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 36,800 648,328,669 Rls. 20,681 $
124 4 1395 شهيدرجايي پاكستان 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 42,000 635,201,700 Rls. 20,580 $
125 9 1395 شهيدرجايي پاكستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,370 626,097,387 Rls. 111,185 $
126 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 29221310 تري اتانول آمين 18,400 619,404,168 Rls. 19,688 $
127 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,562 599,858,080 Rls. 18,505 $
128 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,562 598,895,820 Rls. 18,505 $
129 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 100,000 534,006,000 Rls. 16,500 $
130 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 40,330 522,547,744 Rls. 16,132 $
131 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 37,160 509,522,195 Rls. 15,743 $
132 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,360 486,982,800 Rls. 16,080 $
133 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 77,000 486,837,400 Rls. 15,050 $
134 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,200 443,754,819 Rls. 14,637 $
135 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,200 396,147,600 Rls. 12,240 $
136 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 89,310 377,131,634 Rls. 11,634 $
137 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 4,082 372,681,060 Rls. 12,246 $
138 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 3,760 365,652,480 Rls. 11,280 $
139 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 49,015 362,528,490 Rls. 11,910 $
140 9 1395 شهيدرجايي پاكستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 3,675 353,803,275 Rls. 11,025 $
141 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 15,200 332,139,456 Rls. 10,944 $
142 9 1395 شهيدرجايي پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 70,450 327,371,044 Rls. 10,159 $
143 4 1395 شهيدرجايي پاكستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,030 307,900,000 Rls. 10,000 $
144 4 1395 شهيدرجايي پاكستان 28421010 ---زئوليت 71,800 265,286,640 Rls. 8,616 $
145 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,200 259,428,040 Rls. 8,380 $
146 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,350 257,848,960 Rls. 7,978 $
147 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 2,750 249,942,000 Rls. 8,250 $
148 4 1395 شهيدرجايي پاكستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,000 245,738,790 Rls. 8,010 $
149 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 24,182 235,178,080 Rls. 7,255 $
150 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,570 221,598,615 Rls. 6,836 $
151 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,890 220,731,900 Rls. 7,230 $
152 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 9,400 213,678,450 Rls. 7,050 $
153 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 8,700 211,070,700 Rls. 6,525 $
154 8 1395 شهيدرجايي پاكستان 28362000 کربنات دي سديم 24,910 206,376,651 Rls. 6,477 $
155 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 8,100 188,598,375 Rls. 6,075 $
156 9 1395 شهيدرجايي پاكستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 24,358 187,478,654 Rls. 5,846 $
157 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 21,290 138,027,328 Rls. 4,258 $
158 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 26,890 104,354,648 Rls. 3,226 $
159 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 2,200 100,448,700 Rls. 3,300 $
160 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,850 88,478,250 Rls. 2,850 $
161 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 21,241 81,007,776 Rls. 2,592 $
162 1 1395 شهيدرجايي پاكستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 21,710 78,866,375 Rls. 2,605 $
163 8 1395 شهيدرجايي پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 54,000 77,427,090 Rls. 2,430 $
164 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 19,030 71,081,205 Rls. 2,283 $
165 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 25070010 کائولن 47,800 62,625,074 Rls. 2,008 $
166 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 500 32,348,000 Rls. 1,000 $
167 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 700 24,728,000 Rls. 801 $
مجموع کل
35,828,623,984 ريال
مجموع کل
1,235,334 دلار