آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,307,293 75,441,136,687 Rls. 2,418,493 $
2 4 1395 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,163,830 66,141,603,793 Rls. 2,153,177 $
3 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,318,000 42,706,868,000 Rls. 1,318,000 $
4 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 723,590 41,396,385,960 Rls. 1,338,632 $
5 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 625,400 37,452,389,980 Rls. 1,157,420 $
6 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 649,220 35,222,541,783 Rls. 1,161,149 $
7 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,103,280 33,608,576,000 Rls. 1,103,280 $
8 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 927,360 30,013,728,320 Rls. 927,360 $
9 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 3,017,342 27,433,967,418 Rls. 905,202 $
10 1 1395 شهيدرجايي پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 25,300,000 26,625,814,875 Rls. 879,175 $
11 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 33,200,000 26,070,300,000 Rls. 830,000 $
12 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 383,040 23,713,814,880 Rls. 766,080 $
13 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 368,440 22,058,658,335 Rls. 681,614 $
14 8 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 679,200 21,543,557,040 Rls. 679,200 $
15 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 25,500,000 20,635,237,500 Rls. 637,500 $
16 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 362,020 20,413,583,760 Rls. 669,737 $
17 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 647,440 20,025,438,400 Rls. 647,440 $
18 9 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 616,960 19,824,989,760 Rls. 616,960 $
19 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 601,770 18,504,361,813 Rls. 592,819 $
20 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 286,000 17,152,296,000 Rls. 529,000 $
21 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 251,460 16,264,532,688 Rls. 502,920 $
22 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 2,451,255 14,516,125,120 Rls. 477,376 $
23 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 300,757 14,459,139,896 Rls. 475,496 $
24 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 210,549 13,800,213,178 Rls. 426,038 $
25 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 426,560 13,782,905,040 Rls. 426,560 $
26 1 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 460,000 12,948,975,528 Rls. 427,800 $
27 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 382,000 11,583,022,800 Rls. 382,000 $
28 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 200,629 11,295,326,291 Rls. 348,893 $
29 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 1,012,800 11,137,850,220 Rls. 354,480 $
30 9 1395 شهيدرجايي پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 186,700 11,104,955,400 Rls. 345,400 $
31 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 1,013,400 11,083,588,110 Rls. 354,690 $
32 1 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 363,440 11,006,780,400 Rls. 363,440 $
33 4 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 354,320 10,879,914,240 Rls. 354,320 $
34 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 365,600 10,498,568,475 Rls. 346,383 $
35 4 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 422,400 10,118,278,693 Rls. 330,001 $
36 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 347,200 9,826,504,992 Rls. 322,896 $
37 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 200,000 9,244,305,400 Rls. 304,600 $
38 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 850,600 9,224,289,200 Rls. 297,710 $
39 1 1395 شهيدرجايي پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 100,800 8,361,712,800 Rls. 276,192 $
40 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 100,800 8,358,812,784 Rls. 276,192 $
41 4 1395 شهيدرجايي پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 647,332 8,110,912,609 Rls. 263,443 $
42 8 1395 شهيدرجايي پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 126,000 7,979,832,000 Rls. 252,000 $
43 8 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 440,000 7,692,801,640 Rls. 242,102 $
44 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 228,800 7,201,489,600 Rls. 228,800 $
45 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 151,200 6,997,614,624 Rls. 216,216 $
46 8 1395 شهيدرجايي پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 191,520 6,956,712,516 Rls. 218,332 $
47 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 140,000 6,747,912,000 Rls. 208,600 $
48 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 99,930 6,468,468,900 Rls. 199,860 $
49 8 1395 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 99,710 6,336,509,040 Rls. 199,420 $
50 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 367,900 6,325,418,278 Rls. 201,038 $
51 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 329,200 6,065,162,777 Rls. 187,447 $
52 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,200,000 6,015,355,500 Rls. 198,000 $
53 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 29221310 تري اتانول آمين 147,200 5,483,788,800 Rls. 176,640 $
54 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,000,000 5,339,565,000 Rls. 165,000 $
55 9 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 292,000 5,165,426,433 Rls. 160,805 $
56 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 257,600 4,757,533,210 Rls. 146,830 $
57 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 360,208 4,538,226,094 Rls. 146,593 $
58 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 322,746 4,508,851,620 Rls. 145,236 $
59 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 126,000 4,311,368,600 Rls. 138,600 $
60 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 110,400 4,273,650,513 Rls. 140,919 $
61 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 302,877 4,259,596,382 Rls. 136,294 $
62 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 3,981,824,000 Rls. 123,200 $
63 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 29051610 دوا تيل هگزا نول 100,800 3,654,443,520 Rls. 120,960 $
64 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 200,000 3,466,257,886 Rls. 111,683 $
65 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 08081000 سيب , تازه 402,771 3,419,993,627 Rls. 112,776 $
66 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 202,400 3,415,827,888 Rls. 109,296 $
67 9 1395 شهيدرجايي پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 75,600 3,345,798,960 Rls. 104,328 $
68 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 490,780 3,190,624,354 Rls. 103,063 $
69 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 236,800 3,069,117,440 Rls. 94,720 $
70 6 1395 شهيدرجايي پاكستان 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 1,890,862 2,957,966,841 Rls. 94,543 $
71 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 47,880 2,919,339,360 Rls. 95,760 $
72 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 2,801,737,400 Rls. 92,400 $
73 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 48,950 2,759,379,584 Rls. 85,124 $
74 4 1395 شهيدرجايي پاكستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 80,000 2,691,920,000 Rls. 88,000 $
75 9 1395 شهيدرجايي پاكستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 49,689 2,519,355,060 Rls. 78,558 $
76 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 50,259 2,495,807,190 Rls. 79,459 $
77 10 1395 شهيدرجايي پاكستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 20,000 2,488,640,000 Rls. 77,000 $
78 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 49,645 2,463,768,990 Rls. 78,439 $
79 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 135,938 2,456,016,576 Rls. 78,304 $
80 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 50,936 2,442,457,171 Rls. 80,479 $
81 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 29025000 ا ستيرن 44,400 2,373,770,520 Rls. 73,260 $
82 9 1395 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 341,912 2,305,076,637 Rls. 71,801 $
83 1 1395 شهيدرجايي پاكستان 08081000 سيب , تازه 268,493 2,275,626,335 Rls. 75,176 $
84 11 1395 شهيدرجايي پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 110,400 2,081,858,052 Rls. 64,327 $
85 1 1395 شهيدرجايي پاكستان 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 84,000 2,034,480,000 Rls. 67,200 $
86 8 1395 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 301,232 2,015,589,654 Rls. 63,258 $
87 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 299,035 1,973,498,511 Rls. 62,796 $
88 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 38,000 1,969,889,600 Rls. 60,800 $
89 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 258,418 1,759,151,488 Rls. 54,268 $
90 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 1,089,705 1,711,130,375 Rls. 54,475 $
91 8 1395 شهيدرجايي پاكستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 92,000 1,678,108,004 Rls. 52,994 $
92 8 1395 شهيدرجايي پاكستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 8,630 1,646,448,660 Rls. 51,780 $
93 12 1395 شهيدرجايي پاكستان 27132000 قيرنفت 240,352 1,636,132,768 Rls. 50,473 $
94 7 1395 شهيدرجايي پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 1,585,634,400 Rls. 50,400 $
95 5 1395 شهيدرجايي پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 1,557,864,000 Rls. 50,400 $
96 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 1,538,712,000 Rls. 50,400 $
97 3 1395 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 45,150 1,511,253,590 Rls. 49,665 $
98 1 1395 شهيدرجايي پاكستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 36,800 1,421,592,900 Rls. 46,956 $
99 1 1395 شهيدرجايي پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,398,243,000 Rls. 46,200 $
100 2 1395 شهيدرجايي پاكستان 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 56,000 1,353,049,600 Rls. 44,800 $
مجموع کل
1,073,384,633,636 ريال
مجموع کل
34,327,321 دلار