آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 186,515 38,923,897,458 Rls. 1,212,343 $
2 10 1395 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 211,418 28,864,415,019 Rls. 892,227 $
3 2 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 159,960 26,036,605,767 Rls. 858,811 $
4 12 1395 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 178,551 25,949,394,332 Rls. 800,841 $
5 9 1395 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 187,413 24,780,691,854 Rls. 771,979 $
6 8 1395 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 189,071 21,328,010,105 Rls. 671,149 $
7 1 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 88,926 17,500,139,865 Rls. 578,019 $
8 8 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 84,482 17,443,591,923 Rls. 549,129 $
9 11 1395 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 118,496 17,098,464,768 Rls. 528,237 $
10 11 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 76,488 16,091,241,242 Rls. 497,169 $
11 7 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 70,347 14,416,336,185 Rls. 457,253 $
12 10 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 63,093 13,258,352,342 Rls. 410,102 $
13 12 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 57,034 12,013,614,202 Rls. 370,720 $
14 4 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 62,474 10,072,918,033 Rls. 327,361 $
15 6 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 97,840 9,827,834,506 Rls. 315,770 $
16 5 1395 سهلان پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 98,213 8,947,584,076 Rls. 288,772 $
17 3 1395 سهلان پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 102,816 8,305,900,475 Rls. 272,391 $
18 7 1395 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 94,164 8,290,860,919 Rls. 263,187 $
19 12 1395 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 480,098 6,328,442,344 Rls. 195,332 $
20 3 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,232 4,603,629,888 Rls. 151,008 $
21 5 1395 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 54,625 4,397,239,948 Rls. 142,022 $
22 4 1395 سهلان پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 57,600 4,228,761,600 Rls. 138,240 $
23 5 1395 سهلان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 40,950 4,125,378,692 Rls. 132,974 $
24 2 1395 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 48,876 3,944,140,479 Rls. 130,131 $
25 6 1395 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 45,389 3,680,846,797 Rls. 118,009 $
26 6 1395 سهلان پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 36,773 3,218,166,928 Rls. 102,964 $
27 7 1395 سهلان پاكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 90,000 3,187,392,570 Rls. 101,477 $
28 3 1395 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 42,006 2,955,352,949 Rls. 97,019 $
29 10 1395 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 43,857 2,883,020,474 Rls. 89,246 $
30 11 1395 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 193,586 2,549,232,462 Rls. 78,765 $
31 6 1395 سهلان پاكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,364,751,668 Rls. 76,108 $
32 4 1395 سهلان پاكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 18,922 2,330,371,940 Rls. 75,686 $
33 6 1395 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 30,439 2,091,358,746 Rls. 66,964 $
34 7 1395 سهلان پاكستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 13,051 1,642,390,044 Rls. 52,204 $
35 5 1395 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 22,762 1,493,499,546 Rls. 48,249 $
36 12 1395 سهلان پاكستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 10,883 1,411,195,222 Rls. 43,546 $
37 10 1395 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 23,543 1,369,087,685 Rls. 42,378 $
38 12 1395 سهلان پاكستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 7,572 1,349,621,922 Rls. 41,646 $
39 1 1395 سهلان پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,500 1,294,256,250 Rls. 42,750 $
40 3 1395 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 93,160 1,257,194,870 Rls. 41,179 $
41 7 1395 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,181 1,240,547,892 Rls. 39,470 $
42 11 1395 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 19,474 1,134,855,263 Rls. 35,055 $
43 10 1395 سهلان پاكستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 8,140 1,053,250,880 Rls. 32,560 $
44 9 1395 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 15,267 1,017,197,985 Rls. 31,660 $
45 10 1395 سهلان پاكستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 5,525 982,893,980 Rls. 30,385 $
46 9 1395 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,306 851,036,706 Rls. 26,526 $
47 10 1395 سهلان پاكستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 7,707 847,614,644 Rls. 26,203 $
48 9 1395 سهلان پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 69,100 844,220,958 Rls. 26,258 $
49 3 1395 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,750 620,955,600 Rls. 20,400 $
50 8 1395 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,132 507,991,809 Rls. 15,943 $
51 12 1395 سهلان پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 7,487 442,938,876 Rls. 13,668 $
52 9 1395 سهلان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,508 409,258,590 Rls. 12,701 $
53 5 1395 سهلان پاكستان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 66,490 371,546,560 Rls. 11,968 $
54 11 1395 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,073 228,788,185 Rls. 7,069 $
55 4 1395 سهلان پاكستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,100 219,840,600 Rls. 7,140 $
56 2 1395 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,300 209,132,100 Rls. 6,900 $
57 12 1395 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,215 198,039,177 Rls. 6,111 $
58 9 1395 سهلان پاكستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 22,000 188,695,080 Rls. 5,880 $
59 12 1395 سهلان پاكستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,200 132,220,560 Rls. 4,080 $
60 5 1395 سهلان پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 20,310 113,494,311 Rls. 3,656 $
61 4 1395 سهلان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 498 29,198,290 Rls. 946 $
62 10 1395 سهلان پاكستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 182 4,722,808 Rls. 146 $
63 12 1395 سهلان پاكستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 171 4,439,759 Rls. 137 $
مجموع کل
393,508,066,708 ريال
مجموع کل
12,438,219 دلار