آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 8,401,580 76,235,406,232 Rls. 2,352,499 $
2 10 1395 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 5,607,371 50,791,314,973 Rls. 1,569,992 $
3 11 1395 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 4,173,223 38,418,902,308 Rls. 1,186,838 $
4 12 1395 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 1,626,357 16,728,859,200 Rls. 516,041 $
5 2 1395 اروميه پاكستان 27132000 قيرنفت 1,105,180 10,048,307,493 Rls. 331,554 $
6 9 1395 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 731,162 6,571,768,647 Rls. 204,436 $
7 4 1395 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 110,400 5,065,704,000 Rls. 165,600 $
8 5 1395 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 108,000 5,029,290,000 Rls. 162,000 $
9 3 1395 اروميه پاكستان 27132000 قيرنفت 505,740 4,613,745,699 Rls. 151,722 $
10 7 1395 اروميه پاكستان 27132000 قيرنفت 279,205 2,637,998,314 Rls. 83,762 $
11 11 1395 اروميه پاكستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,800 1,922,302,800 Rls. 59,400 $
12 2 1395 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 186,669 1,583,884,548 Rls. 52,264 $
13 12 1395 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 22,880 1,112,517,120 Rls. 34,320 $
14 3 1395 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 115,524 1,069,453,690 Rls. 35,111 $
15 9 1395 اروميه پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,288 1,055,755,182 Rls. 32,862 $
16 1 1395 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 22,685 1,029,229,792 Rls. 34,027 $
17 2 1395 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,280 967,463,280 Rls. 31,920 $
18 3 1395 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,166 966,407,811 Rls. 31,749 $
19 2 1395 اروميه پاكستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 20,274 921,331,656 Rls. 30,411 $
20 4 1395 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 69,310 642,312,200 Rls. 21,010 $
21 11 1395 اروميه پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,800 524,264,400 Rls. 16,200 $
22 8 1395 اروميه پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 8,563 490,118,958 Rls. 15,414 $
23 10 1395 اروميه پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,503 484,185,544 Rls. 14,956 $
24 12 1395 اروميه پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,952 443,615,782 Rls. 13,691 $
25 8 1395 اروميه پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 986 203,850,567 Rls. 6,411 $
26 9 1395 اروميه پاكستان 08109010 انار تازه 10,360 199,477,656 Rls. 6,216 $
27 1 1395 اروميه پاكستان 08081000 سيب , تازه 23,265 197,276,490 Rls. 6,514 $
28 12 1395 اروميه پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,944 171,698,198 Rls. 5,299 $
29 10 1395 اروميه پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 1,133 102,755,076 Rls. 3,174 $
30 11 1395 اروميه پاكستان 08105000 کيوي، تازه 6,405 101,725,315 Rls. 3,143 $
31 9 1395 اروميه پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,638 94,604,268 Rls. 2,948 $
32 8 1395 اروميه پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 828 73,705,446 Rls. 2,318 $
33 8 1395 اروميه پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 552 38,601,558 Rls. 1,214 $
34 10 1395 اروميه پاكستان 08105000 کيوي، تازه 1,643 21,269,718 Rls. 657 $
35 8 1395 اروميه پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 212 15,485,139 Rls. 487 $
مجموع کل
230,574,589,060 ريال
مجموع کل
7,186,160 دلار