آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,701,350 733,445,373,715 Rls. 23,062,845 $
2 7 1395 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,573,000 404,552,423,750 Rls. 12,845,000 $
3 9 1395 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 921,000 254,191,687,500 Rls. 7,928,750 $
4 5 1395 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 526,000 133,027,028,000 Rls. 4,297,900 $
5 12 1395 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 376,000 84,346,035,750 Rls. 2,603,000 $
6 4 1395 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 275,000 73,404,555,000 Rls. 2,392,500 $
7 10 1395 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 150,000 42,484,312,500 Rls. 1,312,500 $
8 6 1395 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 150,000 37,618,800,000 Rls. 1,200,000 $
9 11 1395 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,000 36,952,533,750 Rls. 1,141,250 $
10 3 1395 كرمان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,000 30,100,185,000 Rls. 987,500 $
11 1 1395 كرمان هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,543,940,000 Rls. 84,000 $
12 7 1395 كرمان هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,625 2,036,731,625 Rls. 64,525 $
مجموع کل
1,834,703,606,590 ريال
مجموع کل
57,919,770 دلار