آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 27090010 ميعانات گازي 243,216,000 3,088,763,584,728 Rls. 95,408,772 $
2 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,950,444 36,359,160,068 Rls. 1,123,514 $
3 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 66,000 2,169,367,755 Rls. 68,727 $
مجموع کل
3,127,292,112,551 ريال
مجموع کل
96,601,013 دلار