آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,000 13,478,606,400 Rls. 428,400 $
2 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 10,393,824,000 Rls. 336,000 $
3 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 10,235,400,000 Rls. 336,000 $
4 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 43,000 9,476,344,000 Rls. 292,400 $
5 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 8,930,712,000 Rls. 285,600 $
6 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,125 5,187,115,800 Rls. 160,200 $
7 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 5,172,720,000 Rls. 168,000 $
8 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 5,087,880,000 Rls. 168,000 $
9 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 21,000 5,081,496,000 Rls. 168,000 $
10 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 4,615,296,000 Rls. 142,800 $
مجموع کل
77,659,394,200 ريال
مجموع کل
2,485,400 دلار