آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,650 22,236,645,237 Rls. 691,937 $
2 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 69,000 21,661,661,700 Rls. 669,300 $
3 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 64,700 20,117,308,060 Rls. 621,510 $
4 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 40,200 20,115,839,700 Rls. 663,300 $
5 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,650 15,606,085,560 Rls. 481,605 $
6 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,890 12,159,515,940 Rls. 375,570 $
7 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,500 8,890,612,500 Rls. 288,750 $
8 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,000 7,247,778,400 Rls. 239,200 $
9 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 24,000 6,678,537,600 Rls. 220,800 $
10 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,500 6,636,765,600 Rls. 213,600 $
11 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,700 5,805,753,840 Rls. 190,440 $
12 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,600 5,580,692,000 Rls. 176,800 $
13 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,800 4,502,628,000 Rls. 140,400 $
14 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,100 3,789,977,100 Rls. 118,300 $
15 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,910 3,643,311,714 Rls. 113,722 $
16 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,900 1,896,336,000 Rls. 58,500 $
17 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,650 1,317,196,200 Rls. 42,780 $
18 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,100 1,255,340,050 Rls. 39,770 $
19 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,485 986,729,600 Rls. 30,530 $
20 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,700 886,085,865 Rls. 29,295 $
21 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 17,500 765,828,000 Rls. 23,625 $
22 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,000 257,208,000 Rls. 8,000 $
23 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 5,000 126,260,000 Rls. 4,000 $
مجموع کل
172,164,096,666 ريال
مجموع کل
5,441,734 دلار