آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 89,810 37,752,786,500 Rls. 1,167,530 $
2 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 70,900 29,607,641,700 Rls. 921,700 $
3 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 79,750 25,683,210,700 Rls. 792,725 $
4 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 49,590 24,820,440,975 Rls. 818,235 $
5 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 45,180 22,667,676,900 Rls. 745,470 $
6 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,850 22,368,466,045 Rls. 709,760 $
7 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 42,630 17,935,461,960 Rls. 554,190 $
8 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,330 17,598,178,450 Rls. 571,555 $
9 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,800 15,737,660,320 Rls. 519,020 $
10 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,700 15,159,239,810 Rls. 477,100 $
11 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,460 14,093,487,460 Rls. 434,980 $
12 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,500 13,511,608,125 Rls. 432,875 $
13 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,400 13,447,668,000 Rls. 415,525 $
14 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,400 11,863,198,000 Rls. 389,400 $
15 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 33,000 9,810,996,770 Rls. 309,300 $
16 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,920 8,595,952,200 Rls. 279,180 $
17 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,500 7,339,762,450 Rls. 226,900 $
18 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,000 7,105,371,000 Rls. 221,000 $
19 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,410 6,000,996,210 Rls. 192,830 $
20 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 18,000 4,760,046,000 Rls. 157,200 $
21 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,290 3,396,587,090 Rls. 107,770 $
22 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,510 2,810,182,650 Rls. 90,915 $
23 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,500 2,247,918,750 Rls. 74,250 $
24 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,450 1,734,514,650 Rls. 56,115 $
مجموع کل
336,049,052,715 ريال
مجموع کل
10,665,525 دلار