آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 بندر امام خميني كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 98,000,000 89,161,380,000 Rls. 2,940,000 $
2 3 1395 بندر امام خميني كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 75,000,000 80,178,465,000 Rls. 2,632,250 $
3 5 1395 بندر امام خميني كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 50,000,000 49,803,589,500 Rls. 1,606,750 $
4 4 1395 بندر امام خميني كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 50,000,000 46,091,250,000 Rls. 1,500,000 $
5 5 1395 بندر امام خميني كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 48,700,325 45,395,010,639 Rls. 1,461,009 $
6 11 1395 بندر امام خميني كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 33,000,000 37,397,745,000 Rls. 1,155,000 $
7 6 1395 بندر امام خميني كويت 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 25,000,000 27,837,912,000 Rls. 888,000 $
8 3 1395 بندر امام خميني كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,300,000 19,663,470,000 Rls. 645,000 $
9 2 1395 بندر امام خميني كويت 25070010 کائولن 12,500,000 15,912,225,000 Rls. 525,000 $
10 4 1395 بندر امام خميني كويت 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 16,000,000 13,704,320,000 Rls. 448,000 $
11 7 1395 بندر امام خميني كويت 25070010 کائولن 6,204,141 8,197,918,614 Rls. 260,574 $
12 8 1395 بندر امام خميني كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,000,000 7,965,750,000 Rls. 250,000 $
13 10 1395 بندر امام خميني كويت 25070010 کائولن 4,000,000 5,438,832,000 Rls. 168,000 $
14 2 1395 بندر امام خميني كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 307,412 3,644,854,942 Rls. 120,198 $
15 7 1395 بندر امام خميني كويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 20,400 2,981,970,000 Rls. 102,000 $
16 9 1395 بندر امام خميني كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 36,350 1,680,296,859 Rls. 52,344 $
17 4 1395 بندر امام خميني كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 20,500 896,939,280 Rls. 29,232 $
18 3 1395 بندر امام خميني كويت 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 24,643 826,221,360 Rls. 27,107 $
19 8 1395 بندر امام خميني كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 10,450 478,678,548 Rls. 15,047 $
20 10 1395 بندر امام خميني كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 10,050 468,059,734 Rls. 14,471 $
21 9 1395 بندر امام خميني كويت 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 1,500 417,183,000 Rls. 13,000 $
22 3 1395 بندر امام خميني كويت 08071100 هندوا نه , تازه 113,710 415,800,180 Rls. 13,644 $
23 5 1395 بندر امام خميني كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 8,550 381,822,621 Rls. 12,312 $
24 4 1395 بندر امام خميني كويت 07031000 پيازوموسير 46,754 357,902,960 Rls. 11,624 $
25 5 1395 بندر امام خميني كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 26,890 349,608,694 Rls. 11,293 $
26 5 1395 بندر امام خميني كويت 07031000 پيازوموسير 51,865 308,456,610 Rls. 9,965 $
27 1 1395 بندر امام خميني كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 6,800 296,491,205 Rls. 9,790 $
28 2 1395 بندر امام خميني كويت 08071100 هندوا نه , تازه 71,340 259,599,120 Rls. 8,560 $
29 5 1395 بندر امام خميني كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 26,627 255,494,316 Rls. 8,254 $
30 12 1395 بندر امام خميني كويت 07031000 پيازوموسير 24,144 225,810,176 Rls. 6,968 $
31 7 1395 بندر امام خميني كويت 08071100 هندوا نه , تازه 59,060 222,602,670 Rls. 7,087 $
32 3 1395 بندر امام خميني كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 17,877 217,974,900 Rls. 7,150 $
33 3 1395 بندر امام خميني كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 4,660 204,245,690 Rls. 6,710 $
34 1 1395 بندر امام خميني كويت 07031000 پيازوموسير 16,400 198,505,600 Rls. 6,560 $
35 6 1395 بندر امام خميني كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 14,660 192,424,721 Rls. 6,157 $
36 12 1395 بندر امام خميني كويت 07031000 پيازوموسير 25,132 162,922,816 Rls. 5,026 $
37 7 1395 بندر امام خميني كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 3,500 158,563,440 Rls. 5,040 $
38 6 1395 بندر امام خميني كويت 07031000 پيازوموسير 24,250 151,577,050 Rls. 4,850 $
39 1 1395 بندر امام خميني كويت 08071100 هندوا نه , تازه 38,680 140,436,660 Rls. 4,641 $
40 6 1395 بندر امام خميني كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 22,436 126,199,614 Rls. 4,038 $
41 3 1395 بندر امام خميني كويت 12129900 مغز هسته ميوه ها وساير محصولات نباتي تازه، سرد كرده، يخ زده يا خشك كرده كه در جاي ديگري گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 19,500 118,895,400 Rls. 3,900 $
42 4 1395 بندر امام خميني كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 21,563 118,719,790 Rls. 3,881 $
43 6 1395 بندر امام خميني كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 2,040 92,103,362 Rls. 2,938 $
44 12 1395 بندر امام خميني كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 15,229 88,786,472 Rls. 2,741 $
45 5 1395 بندر امام خميني كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 4,888 77,464,926 Rls. 2,541 $
46 6 1395 بندر امام خميني كويت 08071100 هندوا نه , تازه 13,870 52,004,992 Rls. 1,664 $
47 7 1395 بندر امام خميني كويت 08081000 سيب , تازه 1,800 16,176,150 Rls. 515 $
48 1 1395 بندر امام خميني كويت 46012100 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازبامبو . 400 12,104,000 Rls. 400 $
49 2 1395 بندر امام خميني كويت 25291000 فلداسپات (Feldspat) 24,000 2,909,664 Rls. 96 $
مجموع کل
463,347,675,275 ريال
مجموع کل
15,021,327 دلار