آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 45,000 18,420,187,500 Rls. 585,000 $
2 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,000 11,650,758,750 Rls. 382,500 $
3 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 11,569,437,000 Rls. 379,500 $
4 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 26,500 11,055,349,500 Rls. 344,500 $
5 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,500 10,729,875,000 Rls. 331,500 $
6 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 33,350 9,535,715,994 Rls. 297,512 $
7 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,500 9,477,585,000 Rls. 292,500 $
8 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,500 9,059,737,450 Rls. 279,850 $
9 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,250 8,997,756,075 Rls. 282,975 $
10 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 28,750 7,816,414,600 Rls. 252,700 $
11 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,600 6,973,494,000 Rls. 224,400 $
12 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,444 5,067,174,983 Rls. 156,607 $
13 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,750 4,462,631,250 Rls. 144,375 $
14 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,000 1,653,444,000 Rls. 52,000 $
15 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,500 1,051,310,000 Rls. 32,500 $
مجموع کل
127,520,871,102 ريال
مجموع کل
4,038,419 دلار