آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1395 مشهد قزاقستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 11,334 999,544,315 Rls. 32,935 $
202 8 1395 مشهد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 30,810 999,316,116 Rls. 31,428 $
203 7 1395 مشهد قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 12,614 994,625,136 Rls. 31,536 $
204 8 1395 مشهد قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 61,319 991,042,573 Rls. 31,209 $
205 1 1395 مشهد قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 4,200 978,608,400 Rls. 32,340 $
206 11 1395 مشهد قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 10,025 973,347,300 Rls. 30,075 $
207 12 1395 مشهد قزاقستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 8,732 969,921,468 Rls. 29,934 $
208 9 1395 مشهد قزاقستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,306 962,807,961 Rls. 30,053 $
209 11 1395 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,660 938,343,420 Rls. 28,980 $
210 10 1395 مشهد قزاقستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 28,100 909,568,900 Rls. 28,100 $
211 8 1395 مشهد قزاقستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 6,153 891,367,425 Rls. 27,975 $
212 5 1395 مشهد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 18,284 882,900,942 Rls. 28,523 $
213 1 1395 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 21,479 869,876,055 Rls. 28,723 $
214 3 1395 مشهد قزاقستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 5,572 846,108,200 Rls. 27,860 $
215 8 1395 مشهد قزاقستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 32,862 835,943,130 Rls. 26,290 $
216 4 1395 مشهد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 61,210 829,784,340 Rls. 27,126 $
217 6 1395 مشهد قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 58,716 828,482,460 Rls. 26,660 $
218 5 1395 مشهد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 31,400 824,987,900 Rls. 26,690 $
219 11 1395 مشهد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,416 817,075,776 Rls. 25,248 $
220 8 1395 مشهد قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 31,968 812,025,648 Rls. 25,574 $
221 3 1395 مشهد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,808 804,320,136 Rls. 26,424 $
222 2 1395 مشهد قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 10,608 803,794,680 Rls. 26,520 $
223 5 1395 مشهد قزاقستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,530 796,858,920 Rls. 25,740 $
224 8 1395 مشهد قزاقستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,802 788,227,980 Rls. 24,790 $
225 8 1395 مشهد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 18,715 772,494,408 Rls. 24,329 $
226 10 1395 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 9,520 769,216,000 Rls. 23,800 $
227 7 1395 مشهد قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 30,302 764,035,114 Rls. 24,242 $
228 10 1395 مشهد قزاقستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 5,300 754,845,080 Rls. 23,320 $
229 11 1395 مشهد قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,749 742,842,162 Rls. 22,948 $
230 12 1395 مشهد قزاقستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,510 738,992,414 Rls. 22,807 $
231 1 1395 مشهد قزاقستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 18,632 732,927,460 Rls. 24,221 $
232 1 1395 مشهد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,010 727,147,800 Rls. 24,030 $
233 1 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 29,303 709,910,685 Rls. 23,441 $
234 12 1395 مشهد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 16,545 697,203,328 Rls. 21,508 $
235 7 1395 مشهد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 13,900 681,094,440 Rls. 21,684 $
236 11 1395 مشهد قزاقستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 15,283 679,602,000 Rls. 21,000 $
237 5 1395 مشهد قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 6,152 661,456,026 Rls. 21,369 $
238 2 1395 مشهد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 63,700 639,149,940 Rls. 21,060 $
239 3 1395 مشهد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 61,180 618,256,080 Rls. 20,280 $
240 9 1395 مشهد قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 23,699 608,015,130 Rls. 18,959 $
241 9 1395 مشهد قزاقستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,926 604,841,271 Rls. 18,859 $
242 6 1395 مشهد قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 12,000 601,900,800 Rls. 19,200 $
243 1 1395 مشهد قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 24,645 597,005,120 Rls. 19,716 $
244 6 1395 مشهد قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,930 593,393,958 Rls. 19,098 $
245 4 1395 مشهد قزاقستان 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 12,870 592,258,095 Rls. 19,305 $
246 6 1395 مشهد قزاقستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,250 586,631,250 Rls. 18,750 $
247 12 1395 مشهد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,021 585,223,056 Rls. 18,063 $
248 3 1395 مشهد قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 23,800 579,558,560 Rls. 19,040 $
249 8 1395 مشهد قزاقستان 32041410 ---گرانول مستربچ 3,600 573,534,000 Rls. 18,000 $
250 7 1395 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 7,207 567,873,306 Rls. 18,018 $
251 1 1395 مشهد قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 60,606 558,964,560 Rls. 18,480 $
252 12 1395 مشهد قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 37,540 547,198,056 Rls. 16,893 $
253 6 1395 مشهد قزاقستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 4,000 546,849,600 Rls. 17,600 $
254 12 1395 مشهد قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,875 546,783,750 Rls. 16,875 $
255 6 1395 مشهد قزاقستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,001 543,866,784 Rls. 17,504 $
256 3 1395 مشهد قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,934 542,604,960 Rls. 17,802 $
257 10 1395 مشهد قزاقستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,808 541,521,600 Rls. 16,755 $
258 12 1395 مشهد قزاقستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 15,000 534,715,500 Rls. 16,500 $
259 10 1395 مشهد قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,385 533,797,120 Rls. 16,516 $
260 4 1395 مشهد قزاقستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 9,204 510,067,140 Rls. 16,566 $
261 8 1395 مشهد قزاقستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 498,011,182 Rls. 15,727 $
262 4 1395 مشهد قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 18,710 460,864,720 Rls. 14,968 $
263 5 1395 مشهد قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,266 460,533,612 Rls. 14,878 $
264 6 1395 مشهد قزاقستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 4,440 456,743,700 Rls. 14,700 $
265 7 1395 مشهد قزاقستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 830 449,168,472 Rls. 14,328 $
266 2 1395 مشهد قزاقستان 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 9,751 443,590,978 Rls. 14,626 $
267 3 1395 مشهد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 16,859 436,154,100 Rls. 14,330 $
268 2 1395 مشهد قزاقستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,987 435,283,431 Rls. 14,353 $
269 5 1395 مشهد قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 21,676 433,280,000 Rls. 14,000 $
270 8 1395 مشهد قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,700 430,024,280 Rls. 13,580 $
271 2 1395 مشهد قزاقستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,251 421,560,898 Rls. 13,898 $
272 11 1395 مشهد قزاقستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,777 416,767,240 Rls. 12,876 $
273 2 1395 مشهد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 10,456 412,533,957 Rls. 13,593 $
274 7 1395 مشهد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 9,780 399,995,154 Rls. 12,714 $
275 7 1395 مشهد قزاقستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,543 399,991,680 Rls. 12,672 $
276 10 1395 مشهد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 23,989 387,832,400 Rls. 11,995 $
277 10 1395 مشهد قزاقستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 922 387,387,520 Rls. 11,986 $
278 7 1395 مشهد قزاقستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,050 379,275,750 Rls. 12,075 $
279 12 1395 مشهد قزاقستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 4,680 378,193,536 Rls. 11,664 $
280 10 1395 مشهد قزاقستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 2,320 374,912,000 Rls. 11,600 $
281 6 1395 مشهد قزاقستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 8,200 372,699,252 Rls. 11,916 $
282 9 1395 مشهد قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,700 369,046,500 Rls. 11,500 $
283 12 1395 مشهد قزاقستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 9,276 362,694,864 Rls. 11,186 $
284 5 1395 مشهد قزاقستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 19,946 362,119,500 Rls. 11,700 $
285 4 1395 مشهد قزاقستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 10,500 356,490,750 Rls. 11,550 $
286 7 1395 مشهد قزاقستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 6,300 356,189,400 Rls. 11,340 $
287 10 1395 مشهد قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 17,119 356,038,000 Rls. 11,000 $
288 11 1395 مشهد قزاقستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 10,930 353,749,450 Rls. 10,930 $
289 1 1395 مشهد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 51,300 351,590,940 Rls. 11,619 $
290 5 1395 مشهد قزاقستان 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 7,546 350,368,326 Rls. 11,319 $
291 8 1395 مشهد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 22,000 349,767,000 Rls. 11,000 $
292 11 1395 مشهد قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 17,935 348,279,765 Rls. 10,761 $
293 3 1395 مشهد قزاقستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,685 343,656,310 Rls. 11,290 $
294 3 1395 مشهد قزاقستان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 6,198 340,101,816 Rls. 11,156 $
295 7 1395 مشهد قزاقستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 10,010 329,007,755 Rls. 10,495 $
296 12 1395 مشهد قزاقستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 5,344 328,840,604 Rls. 10,148 $
297 9 1395 مشهد قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,665 327,017,790 Rls. 10,197 $
298 8 1395 مشهد قزاقستان 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 5,712 326,474,064 Rls. 10,282 $
299 6 1395 مشهد قزاقستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 9,515 325,126,944 Rls. 10,464 $
300 9 1395 مشهد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 20,000 320,805,000 Rls. 10,000 $
مجموع کل
59,326,824,374 ريال
مجموع کل
1,889,687 دلار