آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1395 مشهد قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 40,130 3,105,460,050 Rls. 100,325 $
102 2 1395 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 120,000 3,091,773,000 Rls. 102,000 $
103 8 1395 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 65,539 3,076,706,088 Rls. 97,157 $
104 11 1395 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 40,000 3,067,917,600 Rls. 94,800 $
105 10 1395 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 73,385 3,048,068,985 Rls. 94,200 $
106 8 1395 مشهد قزاقستان 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 19,040 3,027,074,400 Rls. 95,200 $
107 11 1395 مشهد قزاقستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 18,696 3,026,788,920 Rls. 93,480 $
108 5 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 107,714 3,001,161,394 Rls. 96,943 $
109 12 1395 مشهد قزاقستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 382,443 2,924,342,866 Rls. 90,238 $
110 2 1395 مشهد قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 20,508 2,923,128,549 Rls. 96,387 $
111 3 1395 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 72,943 2,829,200,670 Rls. 93,103 $
112 4 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,540 2,785,959,990 Rls. 90,810 $
113 7 1395 مشهد قزاقستان 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 17,724 2,778,276,480 Rls. 88,620 $
114 12 1395 مشهد قزاقستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 5,295 2,746,283,520 Rls. 84,720 $
115 7 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 96,832 2,745,595,785 Rls. 87,149 $
116 6 1395 مشهد قزاقستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,000 2,743,037,500 Rls. 87,500 $
117 3 1395 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 45,000 2,733,300,000 Rls. 90,000 $
118 9 1395 مشهد قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 52,000 2,665,478,400 Rls. 83,200 $
119 10 1395 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 16,360 2,645,596,300 Rls. 81,800 $
120 10 1395 مشهد قزاقستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 20,164 2,609,060,288 Rls. 80,656 $
121 2 1395 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,900 2,593,820,700 Rls. 85,500 $
122 3 1395 مشهد قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 18,000 2,575,139,400 Rls. 84,600 $
123 12 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 83,232 2,428,250,144 Rls. 74,909 $
124 12 1395 مشهد قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 36,277 2,377,744,812 Rls. 73,351 $
125 7 1395 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 68,885 2,349,640,407 Rls. 74,736 $
126 4 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 83,768 2,317,783,645 Rls. 75,391 $
127 8 1395 مشهد قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,072 2,306,456,442 Rls. 72,837 $
128 6 1395 مشهد قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,000 2,260,401,000 Rls. 72,600 $
129 5 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 53,306 2,227,542,702 Rls. 71,963 $
130 4 1395 مشهد قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 15,300 2,211,761,250 Rls. 71,910 $
131 12 1395 مشهد قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 14,160 2,156,006,184 Rls. 66,552 $
132 4 1395 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 53,814 2,142,840,620 Rls. 69,958 $
133 1 1395 مشهد قزاقستان 34012030 صابون چيپس 120,150 2,109,250,620 Rls. 69,687 $
134 3 1395 مشهد قزاقستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 58,056 2,088,260,514 Rls. 68,499 $
135 6 1395 مشهد قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 14,196 2,073,088,191 Rls. 66,721 $
136 3 1395 مشهد قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 18,379 2,009,788,184 Rls. 66,164 $
137 11 1395 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 23,571 1,983,427,740 Rls. 61,285 $
138 2 1395 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 12,810 1,940,519,392 Rls. 64,052 $
139 7 1395 مشهد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20,364 1,920,228,066 Rls. 61,092 $
140 11 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 64,024 1,864,822,383 Rls. 57,621 $
141 4 1395 مشهد قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,112 1,845,550,044 Rls. 60,336 $
142 8 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 63,349 1,812,874,158 Rls. 57,014 $
143 12 1395 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 33,700 1,812,864,000 Rls. 55,920 $
144 6 1395 مشهد قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,520 1,749,330,381 Rls. 56,299 $
145 7 1395 مشهد قزاقستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 3,446 1,728,458,464 Rls. 55,136 $
146 7 1395 مشهد قزاقستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,321 1,702,798,920 Rls. 54,212 $
147 6 1395 مشهد قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,183 1,689,609,909 Rls. 54,379 $
148 12 1395 مشهد قزاقستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 11,136 1,650,812,580 Rls. 50,940 $
149 11 1395 مشهد قزاقستان 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 14,123 1,645,533,695 Rls. 50,843 $
150 3 1395 مشهد قزاقستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 3,351 1,634,215,680 Rls. 53,616 $
151 6 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 79,696 1,612,855,270 Rls. 51,802 $
152 2 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 65,564 1,589,473,868 Rls. 52,450 $
153 6 1395 مشهد قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 5,065 1,565,841,420 Rls. 50,292 $
154 12 1395 مشهد قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,882 1,544,453,208 Rls. 47,646 $
155 8 1395 مشهد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 10,721 1,515,246,330 Rls. 47,805 $
156 4 1395 مشهد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 45,667 1,507,044,517 Rls. 49,123 $
157 6 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 52,730 1,477,573,695 Rls. 47,457 $
158 2 1395 مشهد قزاقستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 10,560 1,442,184,480 Rls. 47,520 $
159 2 1395 مشهد قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,317 1,394,318,376 Rls. 46,000 $
160 9 1395 مشهد قزاقستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 9,826 1,390,016,334 Rls. 43,234 $
161 3 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 50,057 1,375,407,030 Rls. 45,051 $
162 10 1395 مشهد قزاقستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 37,415 1,373,255,000 Rls. 42,500 $
163 7 1395 مشهد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 86,980 1,371,501,293 Rls. 43,489 $
164 12 1395 مشهد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 84,220 1,364,532,920 Rls. 42,110 $
165 12 1395 مشهد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 44,770 1,357,387,584 Rls. 41,874 $
166 2 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 48,795 1,332,776,335 Rls. 43,915 $
167 2 1395 مشهد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,495 1,318,239,435 Rls. 43,485 $
168 7 1395 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 13,874 1,307,347,020 Rls. 41,622 $
169 8 1395 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 45,000 1,287,778,500 Rls. 40,500 $
170 7 1395 مشهد قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,670 1,282,004,289 Rls. 40,749 $
171 10 1395 مشهد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,190 1,279,575,660 Rls. 39,570 $
172 6 1395 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 45,183 1,270,908,855 Rls. 40,665 $
173 12 1395 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 15,078 1,270,804,448 Rls. 39,203 $
174 7 1395 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 57,800 1,223,093,450 Rls. 38,770 $
175 8 1395 مشهد قزاقستان 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 14,500 1,219,995,982 Rls. 38,527 $
176 6 1395 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 40,550 1,216,523,025 Rls. 38,925 $
177 8 1395 مشهد قزاقستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,313 1,208,939,921 Rls. 37,991 $
178 2 1395 مشهد قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 49,192 1,192,660,201 Rls. 39,354 $
179 12 1395 مشهد قزاقستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 8,301 1,183,289,678 Rls. 36,524 $
180 8 1395 مشهد قزاقستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 8,441 1,176,075,240 Rls. 37,140 $
181 6 1395 مشهد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 7,477 1,161,589,335 Rls. 37,385 $
182 6 1395 مشهد قزاقستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 160 1,148,921,214 Rls. 36,722 $
183 12 1395 مشهد قزاقستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 7,857 1,146,100,096 Rls. 35,356 $
184 3 1395 مشهد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 161,868 1,146,021,400 Rls. 37,644 $
185 12 1395 مشهد قزاقستان 34012030 صابون چيپس 59,900 1,125,362,864 Rls. 34,742 $
186 12 1395 مشهد قزاقستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 11,485 1,115,618,445 Rls. 34,455 $
187 5 1395 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 26,125 1,112,760,000 Rls. 36,000 $
188 6 1395 مشهد قزاقستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 8,070 1,110,315,492 Rls. 35,508 $
189 7 1395 مشهد قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 22,000 1,105,632,000 Rls. 35,200 $
190 1 1395 مشهد قزاقستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 8,285 1,103,370,380 Rls. 36,463 $
191 6 1395 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 18,353 1,085,677,450 Rls. 34,870 $
192 10 1395 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 12,905 1,084,432,960 Rls. 33,553 $
193 4 1395 مشهد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,589 1,067,270,145 Rls. 34,767 $
194 2 1395 مشهد قزاقستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 7,975 1,063,086,640 Rls. 35,090 $
195 8 1395 مشهد قزاقستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 26,554 1,055,088,325 Rls. 33,225 $
196 3 1395 مشهد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 17,280 1,053,388,800 Rls. 34,560 $
197 7 1395 مشهد قزاقستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 9,190 1,037,699,375 Rls. 32,875 $
198 11 1395 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 38,423 1,031,247,536 Rls. 31,865 $
199 11 1395 مشهد قزاقستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 16,740 1,029,369,384 Rls. 31,806 $
200 1 1395 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 39,048 1,004,359,660 Rls. 33,191 $
مجموع کل
181,221,445,877 ريال
مجموع کل
5,776,981 دلار