آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 136,000 34,307,908,000 Rls. 1,118,000 $
2 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 80,000 22,023,177,000 Rls. 680,500 $
3 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 17,613,651,600 Rls. 544,200 $
4 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 11,246,025,000 Rls. 350,000 $
5 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 11,140,500,000 Rls. 350,000 $
6 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 10,251,642,000 Rls. 338,000 $
7 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 10,100,220,000 Rls. 332,000 $
8 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,400 8,543,393,100 Rls. 271,900 $
9 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 5,926,179,000 Rls. 191,400 $
10 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,408,576,000 Rls. 136,000 $
11 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 64,750 377,349,280 Rls. 12,208 $
مجموع کل
135,938,620,980 ريال
مجموع کل
4,324,208 دلار