آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,052,500 35,690,244,228 Rls. 1,161,340 $
2 12 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 337,500 12,313,361,443 Rls. 379,924 $
3 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 357,500 12,264,487,994 Rls. 403,088 $
4 5 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 225,000 7,853,796,936 Rls. 253,692 $
5 7 1395 تبريز فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 514 6,556,034,718 Rls. 207,700 $
6 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 192,500 5,899,949,624 Rls. 194,038 $
7 1 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 180,000 5,338,397,520 Rls. 176,272 $
8 5 1395 تبريز فدراسيون روسيه 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 4,643 4,986,522,648 Rls. 160,488 $
9 9 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 135,000 4,886,678,256 Rls. 152,214 $
10 2 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 112,500 3,846,858,642 Rls. 126,846 $
11 2 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,200 2,782,366,200 Rls. 91,800 $
12 1 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,723,100,000 Rls. 90,000 $
13 4 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 85,000 2,556,110,845 Rls. 83,241 $
14 2 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 85,400 2,522,808,536 Rls. 83,240 $
15 7 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 65,000 2,310,990,520 Rls. 73,288 $
16 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,300 2,289,655,040 Rls. 75,392 $
17 11 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,287,946,580 Rls. 70,692 $
18 12 1395 تبريز فدراسيون روسيه 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 22,000 2,138,862,000 Rls. 66,000 $
19 5 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,112,829,364 Rls. 68,038 $
20 8 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 42,500 2,056,323,024 Rls. 64,762 $
21 11 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 38,500 2,019,899,430 Rls. 62,370 $
22 7 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,013,504,000 Rls. 64,000 $
23 8 1395 تبريز فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 38,370 1,822,770,066 Rls. 57,234 $
24 9 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,764,889,116 Rls. 54,766 $
25 9 1395 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 27,120 1,745,047,182 Rls. 54,373 $
26 12 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 33,000 1,732,316,220 Rls. 53,460 $
27 1 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,373,727,600 Rls. 45,360 $
28 8 1395 تبريز فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 34,560 1,316,818,944 Rls. 41,472 $
29 2 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 40,000 1,222,784,640 Rls. 40,320 $
30 7 1395 تبريز فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,480 1,193,001,120 Rls. 37,920 $
31 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,927 1,165,691,710 Rls. 38,383 $
32 12 1395 تبريز فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 8,250 935,319,000 Rls. 28,875 $
33 11 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 895,618,350 Rls. 27,675 $
34 6 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 37,785 852,883,620 Rls. 27,260 $
35 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,578 768,148,410 Rls. 25,293 $
36 9 1395 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,240 675,394,200 Rls. 21,060 $
37 8 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 21,250 660,759,120 Rls. 20,810 $
38 7 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 21,250 656,867,650 Rls. 20,810 $
39 10 1395 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,298 643,595,120 Rls. 19,880 $
40 5 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 21,250 643,237,100 Rls. 20,810 $
41 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 20,000 640,811,520 Rls. 21,024 $
42 2 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,190 625,585,356 Rls. 20,628 $
43 5 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 37,800 584,199,000 Rls. 18,900 $
44 7 1395 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 10,492 571,245,625 Rls. 18,125 $
45 12 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,000 551,243,070 Rls. 17,010 $
46 6 1395 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,114 501,180,095 Rls. 16,097 $
47 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 501,105,000 Rls. 16,500 $
48 7 1395 تبريز فدراسيون روسيه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 188 480,293,040 Rls. 15,216 $
49 8 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 21,001 474,125,067 Rls. 14,911 $
50 6 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 21,000 466,489,170 Rls. 14,910 $
51 8 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 458,827,200 Rls. 14,400 $
52 11 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 441,786,800 Rls. 13,650 $
53 8 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 18,086 344,572,704 Rls. 10,852 $
54 10 1395 تبريز فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,613 342,005,681 Rls. 10,609 $
55 12 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,550 270,732,336 Rls. 8,358 $
56 7 1395 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,296 265,499,208 Rls. 8,424 $
57 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,960 261,910,880 Rls. 8,624 $
58 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,036 235,974,900 Rls. 7,770 $
59 6 1395 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,097 221,961,415 Rls. 7,129 $
60 5 1395 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,012 211,133,560 Rls. 6,820 $
61 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 500 182,220,000 Rls. 6,000 $
62 10 1395 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,920 161,578,634 Rls. 4,991 $
63 11 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 500 157,038,150 Rls. 4,850 $
64 9 1395 تبريز فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 3,830 147,393,720 Rls. 4,596 $
65 2 1395 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 136,471,500 Rls. 4,500 $
66 5 1395 تبريز فدراسيون روسيه 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 1,018 124,625,781 Rls. 4,011 $
67 5 1395 تبريز فدراسيون روسيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 90 90,105,900 Rls. 2,900 $
68 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 5,471 83,379,210 Rls. 2,735 $
69 5 1395 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 402 80,862,296 Rls. 2,612 $
70 5 1395 تبريز فدراسيون روسيه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 380 30,698,148 Rls. 988 $
71 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 3,953 30,120,168 Rls. 988 $
72 3 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 154 9,387,840 Rls. 308 $
73 5 1395 تبريز فدراسيون روسيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 20 1,241,800 Rls. 40 $
مجموع کل
157,205,401,490 ريال
مجموع کل
5,053,662 دلار