آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 47,099 11,567,367,902 Rls. 380,018 $
2 9 1395 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 23,232 6,358,095,057 Rls. 198,461 $
3 3 1395 مشهد عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 86 4,541,728,234 Rls. 149,319 $
4 10 1395 مشهد عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 68 3,911,231,508 Rls. 121,262 $
5 9 1395 مشهد عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 72 3,657,471,072 Rls. 113,872 $
6 5 1395 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,548 3,281,124,000 Rls. 106,000 $
7 8 1395 مشهد عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 65 3,252,658,070 Rls. 102,395 $
8 10 1395 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,280 2,995,339,602 Rls. 92,523 $
9 12 1395 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 16,044 2,777,349,357 Rls. 85,742 $
10 3 1395 مشهد عمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,512 1,692,737,280 Rls. 55,536 $
11 9 1395 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 17 1,224,459,096 Rls. 37,996 $
12 10 1395 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 17 1,154,774,447 Rls. 35,690 $
13 12 1395 مشهد عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,208 1,120,750,784 Rls. 34,574 $
14 12 1395 مشهد عمان 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 2,597 785,245,184 Rls. 24,224 $
15 2 1395 مشهد عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 12 634,187,977 Rls. 20,915 $
16 2 1395 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 12 629,096,440 Rls. 20,765 $
17 12 1395 مشهد عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 12 606,827,520 Rls. 18,720 $
18 8 1395 مشهد عمان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 1,985 573,302,115 Rls. 17,895 $
19 6 1395 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 9 540,891,993 Rls. 17,301 $
20 6 1395 مشهد عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 11 526,623,523 Rls. 16,871 $
21 8 1395 مشهد عمان 01063920 ک ک ک پرندگان زينتي شامل قناري، مرغ عشق و فنچ 30 477,945,000 Rls. 15,000 $
22 11 1395 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 8 427,760,916 Rls. 13,218 $
23 12 1395 مشهد عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 9 424,955,405 Rls. 13,115 $
24 12 1395 مشهد عمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,075 418,459,110 Rls. 12,915 $
25 4 1395 مشهد عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 6 364,841,115 Rls. 11,863 $
26 4 1395 مشهد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 43,350 344,170,620 Rls. 11,178 $
27 6 1395 مشهد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,372 319,196,020 Rls. 10,252 $
28 12 1395 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 249,941,252 Rls. 7,714 $
29 12 1395 مشهد عمان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 600 233,294,400 Rls. 7,200 $
30 12 1395 مشهد عمان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,964 202,382,892 Rls. 6,246 $
31 9 1395 مشهد عمان 02042200 488 187,801,920 Rls. 5,856 $
32 7 1395 مشهد عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,930 181,863,900 Rls. 5,790 $
33 11 1395 مشهد عمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,302 176,955,416 Rls. 5,468 $
34 12 1395 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 165,872,672 Rls. 5,117 $
35 1 1395 مشهد عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 141,733,800 Rls. 4,680 $
36 11 1395 مشهد عمان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 600 128,153,520 Rls. 3,960 $
37 8 1395 مشهد عمان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 334 126,917,328 Rls. 4,008 $
38 9 1395 مشهد عمان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,018 114,265,410 Rls. 3,563 $
39 8 1395 مشهد عمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 962 107,981,060 Rls. 3,410 $
40 6 1395 مشهد عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,921 107,664,830 Rls. 3,458 $
41 2 1395 مشهد عمان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 1,960 106,884,288 Rls. 3,528 $
42 8 1395 مشهد عمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,770 100,887,876 Rls. 3,186 $
43 6 1395 مشهد عمان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 266 99,178,632 Rls. 3,192 $
44 2 1395 مشهد عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 88 90,473,327 Rls. 2,985 $
45 11 1395 مشهد عمان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,275 74,277,675 Rls. 2,295 $
46 10 1395 مشهد عمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 540 73,301,760 Rls. 2,268 $
47 11 1395 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 123 70,262,430 Rls. 2,170 $
48 8 1395 مشهد عمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 996 69,348,540 Rls. 2,190 $
49 9 1395 مشهد عمان 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 1 65,612,136 Rls. 2,036 $
50 8 1395 مشهد عمان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,575 65,548,620 Rls. 2,070 $
51 7 1395 مشهد عمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 472 62,561,830 Rls. 1,982 $
52 8 1395 مشهد عمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 460 58,627,920 Rls. 1,840 $
53 8 1395 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 53,848,470 Rls. 1,690 $
54 9 1395 مشهد عمان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,170 51,183,486 Rls. 1,594 $
55 9 1395 مشهد عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 23 49,950,300 Rls. 1,550 $
56 10 1395 مشهد عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 23 49,880,629 Rls. 1,541 $
57 6 1395 مشهد عمان 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 76 45,004,320 Rls. 1,440 $
58 3 1395 مشهد عمان 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 157 42,487,630 Rls. 1,399 $
59 8 1395 مشهد عمان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 192 40,120,822 Rls. 1,267 $
60 10 1395 مشهد عمان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 40,105,191 Rls. 1,239 $
61 11 1395 مشهد عمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 194 38,416,068 Rls. 1,187 $
62 8 1395 مشهد عمان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 927 38,315,385 Rls. 1,205 $
63 12 1395 مشهد عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 374 36,355,044 Rls. 1,122 $
64 8 1395 مشهد عمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 590 33,629,292 Rls. 1,062 $
65 11 1395 مشهد عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 28 33,260,268 Rls. 1,028 $
66 12 1395 مشهد عمان 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 336 32,661,216 Rls. 1,008 $
67 4 1395 مشهد عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,500 27,531,000 Rls. 900 $
68 12 1395 مشهد عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 250 24,312,000 Rls. 750 $
69 8 1395 مشهد عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,000 23,749,500 Rls. 750 $
70 3 1395 مشهد عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 386 20,513,040 Rls. 673 $
71 3 1395 مشهد عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 22 20,029,302 Rls. 657 $
72 6 1395 مشهد عمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 147 18,433,212 Rls. 588 $
73 7 1395 مشهد عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 21 18,315,276 Rls. 580 $
74 7 1395 مشهد عمان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 180 16,961,400 Rls. 540 $
75 2 1395 مشهد عمان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 14 16,844,222 Rls. 555 $
76 12 1395 مشهد عمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 160 12,960,800 Rls. 400 $
77 12 1395 مشهد عمان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 60 12,827,232 Rls. 396 $
78 11 1395 مشهد عمان 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 0 12,353,015 Rls. 382 $
79 3 1395 مشهد عمان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 100 10,972,800 Rls. 360 $
80 4 1395 مشهد عمان 08105000 کيوي، تازه 950 10,166,490 Rls. 333 $
81 11 1395 مشهد عمان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 169 9,838,656 Rls. 304 $
82 3 1395 مشهد عمان 08091000 زردآلو ,تازه 153 9,326,880 Rls. 306 $
83 10 1395 مشهد عمان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 101 9,323,712 Rls. 288 $
84 3 1395 مشهد عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 112 8,991,600 Rls. 295 $
85 7 1395 مشهد عمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 800 8,794,800 Rls. 280 $
86 9 1395 مشهد عمان 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 65 8,338,200 Rls. 260 $
87 12 1395 مشهد عمان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 185 7,779,840 Rls. 240 $
88 7 1395 مشهد عمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 22 6,501,870 Rls. 207 $
89 9 1395 مشهد عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3 6,407,400 Rls. 200 $
90 11 1395 مشهد عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 0 6,252,338 Rls. 193 $
91 6 1395 مشهد عمان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 91 6,250,600 Rls. 200 $
92 3 1395 مشهد عمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 145 5,709,560 Rls. 188 $
93 8 1395 مشهد عمان 39241010 ظروف ملامين 30 4,779,450 Rls. 150 $
94 2 1395 مشهد عمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 106 4,089,960 Rls. 135 $
95 12 1395 مشهد عمان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 63 3,661,426 Rls. 113 $
96 12 1395 مشهد عمان 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 36 3,499,416 Rls. 108 $
97 7 1395 مشهد عمان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 17 3,486,510 Rls. 111 $
98 12 1395 مشهد عمان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 20 1,620,100 Rls. 50 $
99 6 1395 مشهد عمان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 24 1,460,337 Rls. 47 $
100 2 1395 مشهد عمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 12 1,456,752 Rls. 48 $
مجموع کل
58,619,139,598 ريال
مجموع کل
1,863,751 دلار