آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1395 پرويزخان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 296,150 11,400,913,620 Rls. 355,380 $
202 12 1395 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 158,248 11,328,458,443 Rls. 349,605 $
203 7 1395 پرويزخان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 89,920 11,318,114,085 Rls. 359,449 $
204 7 1395 پرويزخان عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 121,341 11,281,634,487 Rls. 358,543 $
205 5 1395 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 192,642 11,275,920,148 Rls. 364,475 $
206 8 1395 پرويزخان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 504,800 11,233,839,680 Rls. 353,360 $
207 1 1395 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 112,070 11,184,419,500 Rls. 369,467 $
208 3 1395 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 1,374,447 11,122,082,683 Rls. 365,031 $
209 12 1395 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 112,456 10,931,622,456 Rls. 337,368 $
210 9 1395 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 68,000 10,892,580,000 Rls. 340,000 $
211 12 1395 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 113,302 10,877,486,112 Rls. 335,646 $
212 5 1395 پرويزخان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 105,765 10,846,312,255 Rls. 350,210 $
213 6 1395 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 194,455 10,795,500,572 Rls. 344,692 $
214 10 1395 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 221,400 10,778,400,504 Rls. 333,540 $
215 1 1395 پرويزخان عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 439,150 10,594,014,215 Rls. 350,235 $
216 7 1395 پرويزخان عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 940,476 10,584,836,400 Rls. 336,400 $
217 8 1395 پرويزخان عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 98,321 10,449,057,879 Rls. 328,707 $
218 9 1395 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 161,291 10,359,225,252 Rls. 322,497 $
219 5 1395 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 147,291 10,353,597,256 Rls. 334,127 $
220 4 1395 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 176,758 10,326,149,375 Rls. 335,945 $
221 1 1395 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,777,720 10,206,541,748 Rls. 337,194 $
222 4 1395 پرويزخان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 107,228 10,192,552,122 Rls. 332,463 $
223 1 1395 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 116,252 10,147,962,825 Rls. 335,195 $
224 7 1395 پرويزخان عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,392,595 10,119,748,704 Rls. 321,366 $
225 7 1395 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 511,547 10,059,288,258 Rls. 319,870 $
226 6 1395 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 97,640 10,053,848,112 Rls. 322,212 $
227 9 1395 پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,289,365 10,047,442,674 Rls. 312,614 $
228 12 1395 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 88,861 9,823,990,577 Rls. 303,191 $
229 8 1395 پرويزخان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 123,543 9,810,611,427 Rls. 308,856 $
230 7 1395 پرويزخان عراق 69089040 كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 1,144,278 9,773,060,991 Rls. 310,681 $
231 5 1395 پرويزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 104,780 9,746,434,800 Rls. 314,340 $
232 5 1395 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 349,662 9,745,049,673 Rls. 314,666 $
233 9 1395 پرويزخان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 117,690 9,667,536,600 Rls. 301,330 $
234 6 1395 پرويزخان عراق 04031090 ک ک ک ماست 325,165 9,613,742,014 Rls. 308,326 $
235 6 1395 پرويزخان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 255,200 9,588,126,240 Rls. 306,240 $
236 12 1395 پرويزخان عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 85,788 9,459,896,361 Rls. 291,926 $
237 10 1395 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 125,148 9,448,923,360 Rls. 292,255 $
238 4 1395 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 160,130 9,427,588,307 Rls. 306,837 $
239 10 1395 پرويزخان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 109,547 9,254,081,628 Rls. 286,117 $
240 8 1395 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 87,900 9,207,992,574 Rls. 290,070 $
241 3 1395 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 328,980 9,164,790,242 Rls. 301,259 $
242 4 1395 پرويزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 69,270 9,044,576,330 Rls. 294,650 $
243 10 1395 پرويزخان عراق 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 1,174,749 9,022,763,382 Rls. 278,802 $
244 1 1395 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 103,120 8,969,454,500 Rls. 296,360 $
245 10 1395 پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,527,203 8,892,398,691 Rls. 274,880 $
246 4 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 24,214 8,834,425,020 Rls. 286,569 $
247 5 1395 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 169,069 8,748,380,260 Rls. 282,397 $
248 10 1395 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 114,453 8,741,152,456 Rls. 270,261 $
249 3 1395 پرويزخان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 61,400 8,577,672,430 Rls. 282,439 $
250 2 1395 پرويزخان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 81,467 8,539,340,891 Rls. 281,631 $
251 6 1395 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 145,859 8,497,586,256 Rls. 272,804 $
252 7 1395 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 113,175 8,461,465,193 Rls. 268,703 $
253 12 1395 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,043,615 8,453,332,340 Rls. 260,888 $
254 9 1395 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 123,683 8,415,981,603 Rls. 261,933 $
255 5 1395 پرويزخان عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 103,609 8,414,103,830 Rls. 272,146 $
256 8 1395 پرويزخان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 87,510 8,348,538,180 Rls. 262,530 $
257 8 1395 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 130,605 8,326,308,138 Rls. 261,972 $
258 8 1395 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 141,158 8,315,460,946 Rls. 261,530 $
259 9 1395 پرويزخان عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 80,149 8,283,470,289 Rls. 257,989 $
260 11 1395 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 87,896 8,279,607,620 Rls. 255,830 $
261 2 1395 پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,248,610 8,234,127,842 Rls. 271,546 $
262 4 1395 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,789,398 8,209,776,883 Rls. 268,406 $
263 5 1395 پرويزخان عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,758,250 8,142,090,882 Rls. 262,648 $
264 10 1395 پرويزخان عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 79,700 8,083,960,500 Rls. 250,250 $
265 5 1395 پرويزخان عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 86,600 8,033,929,200 Rls. 259,800 $
266 6 1395 پرويزخان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 366,000 7,992,954,200 Rls. 256,200 $
267 6 1395 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 125,543 7,967,280,696 Rls. 254,924 $
268 3 1395 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 87,980 7,908,248,040 Rls. 259,560 $
269 6 1395 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 417,257 7,882,538,248 Rls. 252,686 $
270 12 1395 پرويزخان عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 57,295 7,863,184,424 Rls. 242,547 $
271 12 1395 پرويزخان عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 80,650 7,841,931,900 Rls. 241,950 $
272 10 1395 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 80,354 7,796,203,764 Rls. 241,062 $
273 8 1395 پرويزخان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 277,260 7,738,145,679 Rls. 243,593 $
274 10 1395 پرويزخان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 287,940 7,718,991,069 Rls. 238,746 $
275 7 1395 پرويزخان عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,137,750 7,666,955,858 Rls. 244,062 $
276 7 1395 پرويزخان عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 77,138 7,663,862,279 Rls. 243,643 $
277 11 1395 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 117,198 7,652,635,681 Rls. 236,431 $
278 2 1395 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 83,988 7,637,059,488 Rls. 251,964 $
279 6 1395 پرويزخان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 97,390 7,606,079,525 Rls. 243,475 $
280 9 1395 پرويزخان عراق 08105000 کيوي، تازه 586,560 7,563,053,802 Rls. 235,610 $
281 6 1395 پرويزخان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 70,336 7,516,962,012 Rls. 240,884 $
282 5 1395 پرويزخان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 96,630 7,508,913,300 Rls. 242,730 $
283 7 1395 پرويزخان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 101,584 7,506,318,888 Rls. 238,268 $
284 1 1395 پرويزخان عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 82,550 7,499,925,750 Rls. 247,650 $
285 11 1395 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 103,152 7,498,018,554 Rls. 231,657 $
286 10 1395 پرويزخان عراق 04031090 ک ک ک ماست 230,987 7,469,734,277 Rls. 230,886 $
287 12 1395 پرويزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 76,500 7,438,081,500 Rls. 229,500 $
288 9 1395 پرويزخان عراق 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 76,900 7,399,017,000 Rls. 230,700 $
289 4 1395 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 134,285 7,389,173,070 Rls. 241,713 $
290 5 1395 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 82,216 7,367,657,160 Rls. 237,648 $
291 7 1395 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 152,928 7,362,358,200 Rls. 233,928 $
292 12 1395 پرويزخان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 75,690 7,361,904,240 Rls. 227,070 $
293 11 1395 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 74,700 7,252,772,400 Rls. 224,100 $
294 5 1395 پرويزخان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 78,107 7,246,958,128 Rls. 234,313 $
295 11 1395 پرويزخان عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 747,975 7,207,223,368 Rls. 222,684 $
296 10 1395 پرويزخان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 88,800 7,206,944,800 Rls. 222,950 $
297 1 1395 پرويزخان عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 197,586 7,171,057,765 Rls. 237,103 $
298 11 1395 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 96,559 7,123,390,803 Rls. 220,075 $
299 10 1395 پرويزخان عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 732,690 7,110,471,372 Rls. 219,807 $
300 11 1395 پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,192,665 7,030,913,652 Rls. 217,213 $
مجموع کل
889,530,198,713 ريال
مجموع کل
28,255,981 دلار