آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1395 پرويزخان عراق 04031090 ک ک ک ماست 768,814 22,247,643,532 Rls. 733,870 $
102 5 1395 پرويزخان عراق 04031090 ک ک ک ماست 756,410 22,145,698,465 Rls. 715,000 $
103 4 1395 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 237,622 21,938,324,070 Rls. 712,866 $
104 3 1395 پرويزخان عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 272,693 21,661,992,503 Rls. 711,567 $
105 5 1395 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 342,370 21,634,042,777 Rls. 698,964 $
106 3 1395 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 310,852 21,542,041,903 Rls. 707,462 $
107 12 1395 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,671,660 21,420,501,855 Rls. 661,068 $
108 2 1395 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 2,512,849 21,361,251,387 Rls. 704,774 $
109 12 1395 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 3,243,765 21,023,346,618 Rls. 648,753 $
110 4 1395 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 205,741 20,852,296,605 Rls. 678,945 $
111 2 1395 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 360,960 20,805,616,200 Rls. 686,328 $
112 3 1395 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 228,588 20,753,667,816 Rls. 681,454 $
113 4 1395 پرويزخان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 223,283 20,576,259,543 Rls. 669,735 $
114 7 1395 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,959,701 20,548,088,237 Rls. 652,285 $
115 7 1395 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 4,316,702 20,389,738,709 Rls. 647,483 $
116 4 1395 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 220,064 20,249,312,340 Rls. 660,192 $
117 2 1395 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 237,935 19,791,025,274 Rls. 652,911 $
118 9 1395 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,756,445 19,715,405,601 Rls. 614,728 $
119 12 1395 پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,010,830 19,558,026,064 Rls. 603,241 $
120 8 1395 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 424,565 19,234,180,344 Rls. 605,066 $
121 8 1395 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 120,500 19,211,377,500 Rls. 602,500 $
122 2 1395 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 353,217 18,943,349,897 Rls. 625,306 $
123 8 1395 پرويزخان عراق 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 2,384,953 18,874,559,096 Rls. 593,572 $
124 1 1395 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 315,738 18,782,317,154 Rls. 620,400 $
125 1 1395 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 326,550 18,636,502,812 Rls. 615,607 $
126 4 1395 پرويزخان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 213,460 18,432,565,320 Rls. 600,960 $
127 4 1395 پرويزخان عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 198,780 18,331,743,600 Rls. 596,340 $
128 2 1395 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 248,451 18,328,024,762 Rls. 604,672 $
129 3 1395 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 181,140 18,195,721,071 Rls. 597,762 $
130 3 1395 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 220,476 17,979,184,409 Rls. 589,825 $
131 4 1395 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 194,380 17,968,799,100 Rls. 583,140 $
132 8 1395 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,726,647 17,922,528,240 Rls. 561,716 $
133 8 1395 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 270,740 17,740,007,107 Rls. 559,036 $
134 12 1395 پرويزخان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 189,520 17,374,718,778 Rls. 536,064 $
135 3 1395 پرويزخان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 200,620 17,352,563,180 Rls. 570,620 $
136 3 1395 پرويزخان عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 189,200 17,299,143,000 Rls. 567,600 $
137 5 1395 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 185,497 17,220,398,790 Rls. 556,399 $
138 8 1395 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 189,223 17,151,139,026 Rls. 539,225 $
139 6 1395 پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,144,242 16,824,490,067 Rls. 539,285 $
140 3 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 54,370 16,758,168,684 Rls. 550,390 $
141 3 1395 پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,488,256 16,670,948,583 Rls. 547,414 $
142 9 1395 پرويزخان عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,675,005 16,466,846,031 Rls. 512,746 $
143 3 1395 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 296,781 16,269,430,337 Rls. 534,395 $
144 6 1395 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 172,981 16,192,160,157 Rls. 518,943 $
145 7 1395 پرويزخان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 205,269 16,156,813,856 Rls. 513,170 $
146 7 1395 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 281,757 15,955,725,114 Rls. 507,135 $
147 1 1395 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,355,205 15,416,951,460 Rls. 509,210 $
148 5 1395 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 275,697 15,405,714,918 Rls. 497,810 $
149 2 1395 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 186,667 15,190,909,129 Rls. 500,801 $
150 5 1395 پرويزخان عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 163,200 15,150,076,800 Rls. 489,490 $
151 4 1395 پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,452,460 15,096,931,465 Rls. 490,492 $
152 5 1395 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 811,328 14,879,165,354 Rls. 480,252 $
153 4 1395 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 160,119 14,741,857,830 Rls. 480,444 $
154 8 1395 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 223,058 14,738,641,963 Rls. 463,438 $
155 5 1395 پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,957,552 14,735,053,922 Rls. 475,805 $
156 4 1395 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 1,835,543 14,655,757,967 Rls. 477,131 $
157 10 1395 پرويزخان عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,407,025 14,581,440,451 Rls. 450,870 $
158 11 1395 پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,836,386 14,576,995,177 Rls. 450,296 $
159 7 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 38,735 14,518,462,815 Rls. 461,397 $
160 5 1395 پرويزخان عراق 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 154,877 14,380,014,294 Rls. 464,631 $
161 4 1395 پرويزخان عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 154,000 14,259,630,000 Rls. 462,000 $
162 6 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 31,825 14,148,919,125 Rls. 453,255 $
163 3 1395 پرويزخان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 134,519 13,914,658,688 Rls. 456,721 $
164 4 1395 پرويزخان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 417,150 13,866,008,490 Rls. 451,740 $
165 1 1395 پرويزخان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 129,765 13,738,964,781 Rls. 454,170 $
166 9 1395 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 285,869 13,732,252,932 Rls. 427,084 $
167 8 1395 پرويزخان عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 14,259,560 13,607,731,728 Rls. 427,743 $
168 8 1395 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,174,260 13,516,378,920 Rls. 424,820 $
169 3 1395 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 142,646 13,446,504,470 Rls. 441,650 $
170 11 1395 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,650,670 13,387,142,140 Rls. 413,617 $
171 7 1395 پرويزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 140,562 13,281,396,960 Rls. 421,686 $
172 11 1395 پرويزخان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 122,988 13,272,501,645 Rls. 410,086 $
173 5 1395 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 129,945 13,271,546,875 Rls. 428,818 $
174 10 1395 پرويزخان عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,355,300 13,155,554,298 Rls. 406,845 $
175 10 1395 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 137,656 13,106,412,352 Rls. 405,118 $
176 2 1395 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 221,614 13,037,601,090 Rls. 430,131 $
177 9 1395 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 140,557 13,034,228,949 Rls. 405,954 $
178 6 1395 پرويزخان عراق 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 267,680 13,012,124,297 Rls. 417,577 $
179 12 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,411,200 12,997,734,120 Rls. 400,910 $
180 7 1395 پرويزخان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 103,000 12,990,520,000 Rls. 412,000 $
181 4 1395 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 321,572 12,959,310,054 Rls. 422,461 $
182 8 1395 پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,029,735 12,939,522,853 Rls. 405,947 $
183 8 1395 پرويزخان عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 135,775 12,926,750,436 Rls. 407,325 $
184 6 1395 پرويزخان عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 1,170,026 12,846,681,080 Rls. 411,720 $
185 12 1395 پرويزخان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,619,085 12,818,550,164 Rls. 395,582 $
186 8 1395 پرويزخان عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 128,840 12,817,555,200 Rls. 403,200 $
187 12 1395 پرويزخان عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 166,844 12,727,233,150 Rls. 392,825 $
188 7 1395 پرويزخان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 567,380 12,505,580,822 Rls. 397,166 $
189 9 1395 پرويزخان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 155,565 12,483,879,540 Rls. 388,912 $
190 6 1395 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 120,505 12,470,462,632 Rls. 400,376 $
191 5 1395 پرويزخان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 333,350 12,376,084,320 Rls. 399,835 $
192 2 1395 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 2,012,775 12,198,020,921 Rls. 402,610 $
193 2 1395 پرويزخان عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 132,800 12,077,453,280 Rls. 398,400 $
194 3 1395 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 204,428 11,998,772,692 Rls. 393,991 $
195 4 1395 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 171,594 11,970,327,675 Rls. 390,319 $
196 7 1395 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 127,996 11,967,095,628 Rls. 379,668 $
197 2 1395 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 202,621 11,944,249,745 Rls. 394,064 $
198 5 1395 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 137,735 11,683,345,527 Rls. 377,145 $
199 7 1395 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 2,439,625 11,550,801,405 Rls. 365,937 $
200 5 1395 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 137,411 11,449,136,420 Rls. 369,636 $
مجموع کل
1,598,044,284,463 ريال
مجموع کل
51,332,025 دلار