آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 61,296,650 382,799,752,753 Rls. 12,266,141 $
2 7 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 56,368,500 355,019,153,823 Rls. 11,273,962 $
3 10 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 38,451,400 248,737,252,678 Rls. 7,690,422 $
4 11 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 30,272,345 224,993,597,307 Rls. 6,951,445 $
5 1 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 20,725,770 192,999,855,081 Rls. 6,378,513 $
6 8 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 29,068,055 184,523,516,365 Rls. 5,813,654 $
7 1 1395 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 13,237,975 166,226,295,273 Rls. 5,494,243 $
8 1 1395 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 10,029,773 112,833,744,747 Rls. 3,728,737 $
9 9 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 16,647,544 106,817,993,496 Rls. 3,323,746 $
10 2 1395 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,149,633 104,549,177,343 Rls. 3,448,899 $
11 5 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 16,260,022 100,925,211,689 Rls. 3,252,007 $
12 2 1395 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 916,236 97,100,435,874 Rls. 3,203,433 $
13 9 1395 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 19,830,390 95,807,303,304 Rls. 2,984,820 $
14 12 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 11,589,455 86,742,913,460 Rls. 2,677,162 $
15 2 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 11,584,157 80,756,169,942 Rls. 2,664,391 $
16 3 1395 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 762,718 79,920,076,529 Rls. 2,624,510 $
17 10 1395 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 16,307,955 79,380,139,344 Rls. 2,454,664 $
18 5 1395 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 714,083 77,210,364,936 Rls. 2,493,136 $
19 4 1395 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 698,004 74,529,242,660 Rls. 2,426,411 $
20 9 1395 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 9,287,816 74,182,157,643 Rls. 2,308,836 $
21 1 1395 پرويزخان عراق 04031090 ک ک ک ماست 2,303,132 71,982,805,559 Rls. 2,378,734 $
22 7 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 63,519,800 70,134,577,233 Rls. 2,227,800 $
23 2 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 57,672,510 64,034,833,363 Rls. 2,112,214 $
24 10 1395 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 7,612,010 61,508,198,300 Rls. 1,901,938 $
25 2 1395 پرويزخان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,668,450 59,167,683,181 Rls. 1,951,417 $
26 3 1395 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,234,704 58,602,009,602 Rls. 1,923,455 $
27 1 1395 پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 4,575,585 58,125,078,508 Rls. 1,921,735 $
28 2 1395 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 12,535,659 56,961,477,334 Rls. 1,878,818 $
29 3 1395 پرويزخان عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,872,724 55,622,152,585 Rls. 1,825,688 $
30 5 1395 پرويزخان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 442,525 54,869,159,800 Rls. 1,769,872 $
31 2 1395 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 5,995,275 54,541,390,461 Rls. 1,799,082 $
32 9 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 47,395,254 53,703,148,611 Rls. 1,672,573 $
33 1 1395 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 933,155 53,173,156,631 Rls. 1,756,976 $
34 8 1395 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 10,972,988 52,533,200,550 Rls. 1,653,207 $
35 6 1395 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 484,315 52,189,538,143 Rls. 1,672,875 $
36 1 1395 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 11,361,640 52,166,482,577 Rls. 1,724,345 $
37 8 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 46,599,800 52,052,714,943 Rls. 1,639,189 $
38 1 1395 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 572,429 51,976,575,264 Rls. 1,717,287 $
39 9 1395 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 10,685,355 51,231,387,891 Rls. 1,595,777 $
40 3 1395 پرويزخان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 419,810 51,146,360,880 Rls. 1,679,240 $
41 10 1395 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 10,140,015 49,514,043,992 Rls. 1,530,536 $
42 10 1395 پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 7,494,440 48,470,848,041 Rls. 1,498,894 $
43 3 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 46,444,070 48,416,642,673 Rls. 1,589,872 $
44 9 1395 پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 7,475,383 47,766,440,529 Rls. 1,488,424 $
45 12 1395 پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 4,812,830 47,718,325,374 Rls. 1,472,594 $
46 12 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 111,280 47,239,672,778 Rls. 1,457,636 $
47 6 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 48,787,215 46,843,171,871 Rls. 1,500,297 $
48 1 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 41,765,080 45,157,919,370 Rls. 1,492,439 $
49 4 1395 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 523,885 43,888,704,805 Rls. 1,430,063 $
50 5 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 46,181,120 42,911,981,329 Rls. 1,385,228 $
51 10 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 110,848 41,521,061,880 Rls. 1,284,105 $
52 4 1395 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,117,627 41,064,073,868 Rls. 1,338,566 $
53 11 1395 پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 4,177,705 40,970,483,571 Rls. 1,265,611 $
54 2 1395 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,113,137 40,937,547,925 Rls. 1,350,332 $
55 8 1395 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 3,685,390 40,673,812,049 Rls. 1,279,149 $
56 8 1395 پرويزخان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 318,500 40,484,982,000 Rls. 1,274,000 $
57 11 1395 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,651,087 39,414,224,572 Rls. 1,217,727 $
58 1 1395 پرويزخان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 419,113 38,051,122,326 Rls. 1,257,339 $
59 10 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,315,302 36,705,059,883 Rls. 1,134,814 $
60 8 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 94,839 36,477,820,836 Rls. 1,147,158 $
61 2 1395 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 361,140 36,138,320,790 Rls. 1,191,762 $
62 8 1395 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 7,403,348 36,004,408,740 Rls. 1,133,096 $
63 3 1395 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 393,940 35,995,689,840 Rls. 1,181,820 $
64 11 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 30,849,642 34,784,330,790 Rls. 1,074,643 $
65 11 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 91,912 34,607,279,523 Rls. 1,069,107 $
66 4 1395 پرويزخان عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,188,379 34,502,787,484 Rls. 1,124,266 $
67 9 1395 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 3,847,938 34,470,303,456 Rls. 1,073,363 $
68 1 1395 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,737,201 34,376,070,957 Rls. 1,136,049 $
69 1 1395 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 458,487 33,383,676,985 Rls. 1,102,823 $
70 5 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 74,444 32,627,956,848 Rls. 1,052,632 $
71 3 1395 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 354,080 32,321,459,160 Rls. 1,062,240 $
72 3 1395 پرويزخان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 343,542 31,394,348,418 Rls. 1,030,626 $
73 8 1395 پرويزخان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 245,433 31,238,033,603 Rls. 983,487 $
74 2 1395 پرويزخان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 342,479 31,146,182,214 Rls. 1,027,437 $
75 9 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 85,868 30,296,764,890 Rls. 943,335 $
76 10 1395 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 3,337,724 30,122,766,728 Rls. 931,301 $
77 3 1395 پرويزخان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 892,275 29,904,001,857 Rls. 981,838 $
78 2 1395 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 377,638 29,524,858,885 Rls. 974,332 $
79 12 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,982,909 28,379,900,178 Rls. 875,821 $
80 4 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 30,141,470 27,786,495,347 Rls. 904,228 $
81 1 1395 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 427,389 27,687,342,845 Rls. 914,521 $
82 10 1395 پرويزخان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 226,953 27,411,899,464 Rls. 847,595 $
83 1 1395 پرويزخان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 766,850 26,758,429,942 Rls. 884,000 $
84 12 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,554,100 26,353,112,128 Rls. 812,851 $
85 9 1395 پرويزخان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 234,912 25,620,267,039 Rls. 797,568 $
86 4 1395 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 277,141 25,612,171,545 Rls. 831,423 $
87 3 1395 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 278,720 25,469,555,760 Rls. 836,160 $
88 9 1395 پرويزخان عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 255,100 25,291,580,550 Rls. 788,450 $
89 2 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 71,538 24,867,431,886 Rls. 820,332 $
90 12 1395 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 230,600 24,660,300,623 Rls. 760,979 $
91 3 1395 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 355,971 24,568,604,831 Rls. 806,509 $
92 2 1395 پرويزخان عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 269,400 24,498,762,300 Rls. 808,200 $
93 1 1395 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 290,648 23,889,234,210 Rls. 788,972 $
94 11 1395 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 3,633,892 23,780,903,108 Rls. 734,693 $
95 6 1395 پرويزخان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 186,678 23,287,830,136 Rls. 746,712 $
96 1 1395 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 341,157 23,223,769,015 Rls. 767,290 $
97 11 1395 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 214,010 22,863,762,872 Rls. 706,232 $
98 4 1395 پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,453,400 22,629,290,997 Rls. 736,316 $
99 4 1395 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 345,491 22,614,588,251 Rls. 735,671 $
100 9 1395 پرويزخان عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 23,473,400 22,602,979,200 Rls. 704,200 $
مجموع کل
6,068,701,678,730 ريال
مجموع کل
194,339,018 دلار