آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1395 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 766,205 36,563,499,450 Rls. 1,201,288 $
102 7 1395 مهران عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,338,240 36,401,709,103 Rls. 1,155,692 $
103 3 1395 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 396,068 36,185,750,313 Rls. 1,188,204 $
104 8 1395 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 725,712 36,056,263,928 Rls. 1,136,180 $
105 10 1395 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 359,219 35,971,169,717 Rls. 1,112,832 $
106 7 1395 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 412,250 35,540,347,654 Rls. 1,129,362 $
107 6 1395 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 94,059 35,254,299,924 Rls. 1,128,683 $
108 12 1395 مهران عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 94,667 35,075,079,600 Rls. 1,082,400 $
109 6 1395 مهران عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 443,578 34,904,838,671 Rls. 1,117,649 $
110 7 1395 مهران عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 441,654 34,785,093,005 Rls. 1,104,135 $
111 7 1395 مهران عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 362,310 34,251,023,760 Rls. 1,087,332 $
112 6 1395 مهران عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,045,063 33,633,904,082 Rls. 1,076,166 $
113 10 1395 مهران عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 112,504 33,481,881,013 Rls. 1,035,034 $
114 3 1395 مهران عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 118,985 33,395,637,494 Rls. 1,094,659 $
115 12 1395 مهران عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 440,000 33,211,683,340 Rls. 1,024,870 $
116 9 1395 مهران عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 112,083 33,126,074,112 Rls. 1,031,162 $
117 10 1395 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 389,794 32,854,837,828 Rls. 1,016,427 $
118 5 1395 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,010,630 32,833,982,987 Rls. 1,061,380 $
119 1 1395 مهران عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 3,028,000 32,712,351,980 Rls. 1,080,528 $
120 4 1395 مهران عراق 39269060 پريفرم (PET) 620,291 32,518,130,265 Rls. 1,054,491 $
121 8 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,541,340 32,511,352,182 Rls. 1,024,959 $
122 3 1395 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 430,942 32,232,079,494 Rls. 1,058,269 $
123 9 1395 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 370,946 32,024,211,201 Rls. 995,296 $
124 10 1395 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,570,105 31,582,521,611 Rls. 976,515 $
125 1 1395 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 400,361 31,545,523,701 Rls. 1,042,218 $
126 4 1395 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 421,706 31,450,410,025 Rls. 1,025,456 $
127 10 1395 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 326,155 31,352,770,868 Rls. 969,809 $
128 3 1395 مهران عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 404,443 31,245,578,966 Rls. 1,025,439 $
129 2 1395 مهران عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 735,000 31,199,623,000 Rls. 1,029,000 $
130 11 1395 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 210,725 30,579,244,044 Rls. 944,762 $
131 11 1395 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 78,323 30,421,546,908 Rls. 939,876 $
132 2 1395 مهران عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 399,345 30,418,397,189 Rls. 1,003,260 $
133 9 1395 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 130,704 30,246,058,476 Rls. 941,066 $
134 4 1395 مهران عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 106,778 30,075,445,300 Rls. 982,357 $
135 9 1395 مهران عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,372,360 30,062,499,435 Rls. 935,195 $
136 2 1395 مهران عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 454,277 29,856,929,614 Rls. 984,690 $
137 6 1395 مهران عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 446,484 29,748,143,085 Rls. 952,354 $
138 3 1395 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 218,500 29,390,612,290 Rls. 964,885 $
139 1 1395 مهران عراق 07031000 پيازوموسير 3,945,431 29,188,992,745 Rls. 964,571 $
140 7 1395 مهران عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 100,727 29,015,025,432 Rls. 922,999 $
141 10 1395 مهران عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,962,700 28,895,559,430 Rls. 893,410 $
142 6 1395 مهران عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 3,088,473 28,856,510,280 Rls. 926,502 $
143 12 1395 مهران عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 438,700 28,616,198,923 Rls. 883,162 $
144 11 1395 مهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 260,486 28,560,334,096 Rls. 882,259 $
145 2 1395 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 519,870 28,509,477,225 Rls. 939,874 $
146 5 1395 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 582,439 28,166,974,908 Rls. 908,426 $
147 12 1395 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 347,427 28,145,322,100 Rls. 868,569 $
148 2 1395 مهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 274,666 28,072,890,940 Rls. 925,620 $
149 9 1395 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 547,800 27,779,863,611 Rls. 863,716 $
150 3 1395 مهران عراق 39269060 پريفرم (PET) 535,526 27,772,506,775 Rls. 910,392 $
151 5 1395 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 368,618 27,621,062,167 Rls. 891,627 $
152 11 1395 مهران عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 324,268 27,556,177,173 Rls. 851,361 $
153 8 1395 مهران عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 161,450 27,426,271,902 Rls. 865,073 $
154 5 1395 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 73,794 27,419,470,584 Rls. 885,528 $
155 7 1395 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 79,165 27,379,942,766 Rls. 870,199 $
156 12 1395 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 467,862 27,182,525,579 Rls. 838,743 $
157 11 1395 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,514,324 27,031,274,013 Rls. 835,182 $
158 11 1395 مهران عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 90,598 26,978,079,469 Rls. 833,501 $
159 8 1395 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 118,036 26,963,964,118 Rls. 849,857 $
160 10 1395 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 333,296 26,806,220,945 Rls. 828,953 $
161 6 1395 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 533,929 26,223,113,781 Rls. 839,223 $
162 10 1395 مهران عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 269,740 26,169,230,250 Rls. 809,262 $
163 2 1395 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 283,509 25,740,615,914 Rls. 848,802 $
164 9 1395 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 199,127 25,598,635,131 Rls. 796,781 $
165 7 1395 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 955,721 25,589,074,005 Rls. 812,843 $
166 7 1395 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,699,750 25,573,239,281 Rls. 812,969 $
167 6 1395 مهران عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 88,496 25,397,876,675 Rls. 814,053 $
168 7 1395 مهران عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 264,822 25,010,279,580 Rls. 794,466 $
169 2 1395 مهران عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2,652,000 24,952,013,800 Rls. 823,400 $
170 8 1395 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,057,930 24,907,734,138 Rls. 784,071 $
171 3 1395 مهران عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 194,385 24,886,655,934 Rls. 816,375 $
172 4 1395 مهران عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 320,335 24,772,894,825 Rls. 806,298 $
173 10 1395 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 411,845 24,665,954,667 Rls. 762,371 $
174 6 1395 مهران عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 263,016 24,532,302,816 Rls. 788,496 $
175 1 1395 مهران عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 274,295 24,463,827,915 Rls. 808,169 $
176 4 1395 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 264,975 24,371,969,400 Rls. 795,201 $
177 12 1395 مهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 212,085 24,057,186,934 Rls. 742,297 $
178 7 1395 مهران عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,410,200 24,029,174,316 Rls. 763,070 $
179 10 1395 مهران عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 247,396 24,022,956,612 Rls. 742,188 $
180 1 1395 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 315,545 23,772,465,019 Rls. 785,426 $
181 10 1395 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 162,146 23,540,565,173 Rls. 727,747 $
182 5 1395 مهران عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 82,457 23,498,224,732 Rls. 758,603 $
183 4 1395 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 170,150 23,355,069,425 Rls. 762,225 $
184 5 1395 مهران عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 354,470 23,290,005,419 Rls. 751,785 $
185 5 1395 مهران عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,514,016 23,059,151,844 Rls. 744,420 $
186 10 1395 مهران عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 487,600 22,914,688,400 Rls. 708,400 $
187 6 1395 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 307,940 22,691,098,550 Rls. 726,236 $
188 2 1395 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 477,158 22,674,116,797 Rls. 747,725 $
189 11 1395 مهران عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 462,500 22,456,243,500 Rls. 693,750 $
190 9 1395 مهران عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 56,147 22,373,755,602 Rls. 696,542 $
191 10 1395 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,067,110 22,285,817,443 Rls. 688,699 $
192 12 1395 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 67,715 22,150,510,272 Rls. 683,268 $
193 6 1395 مهران عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 235,678 21,969,279,038 Rls. 703,708 $
194 9 1395 مهران عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 227,660 21,952,691,280 Rls. 682,980 $
195 11 1395 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 258,145 21,860,329,202 Rls. 675,438 $
196 3 1395 مهران عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,019,184 21,239,483,076 Rls. 698,565 $
197 3 1395 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 442,318 21,189,331,831 Rls. 695,903 $
198 5 1395 مهران عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 248,520 21,136,250,848 Rls. 683,428 $
199 2 1395 مهران عراق 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 233,475 21,045,832,164 Rls. 693,858 $
200 9 1395 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 54,514 21,032,329,968 Rls. 654,168 $
مجموع کل
2,803,097,126,353 ريال
مجموع کل
89,276,613 دلار