آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 93,553,233 31,091,096,557 Rls. 1,012,666 $
2 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 87,939,825 28,646,688,383 Rls. 945,398 $
3 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 78,600,884 26,620,777,702 Rls. 880,021 $
4 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 75,594,005 25,615,909,280 Rls. 826,943 $
5 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 74,920,261 23,997,383,109 Rls. 788,145 $
6 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 149,760 9,709,240,320 Rls. 299,520 $
7 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 148,320 9,615,882,240 Rls. 296,640 $
8 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 19,471,847 6,478,365,909 Rls. 208,321 $
9 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 8,780 695,845,080 Rls. 21,915 $
مجموع کل
162,471,188,580 ريال
مجموع کل
5,279,569 دلار