آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 2,055 232,832,805 Rls. 7,193 $
202 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 102,000 232,555,104 Rls. 7,344 $
203 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 6,091 231,446,794 Rls. 7,309 $
204 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 4,046 215,701,059 Rls. 6,709 $
205 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,672 204,605,940 Rls. 6,610 $
206 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,674 201,432,702 Rls. 6,613 $
207 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,219 194,682,568 Rls. 6,148 $
208 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,030 193,643,730 Rls. 6,090 $
209 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,100 190,915,410 Rls. 6,090 $
210 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,650 173,976,672 Rls. 5,367 $
211 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 08071100 هندوا نه , تازه 30,550 170,502,452 Rls. 5,626 $
212 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 10,800 167,692,032 Rls. 5,184 $
213 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 4,750 159,279,980 Rls. 5,030 $
214 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 9,378 157,490,449 Rls. 4,997 $
215 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 23099010 خوراك اماده ابزيان 4,850 157,101,200 Rls. 4,850 $
216 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 23099010 خوراك اماده ابزيان 5,025 152,503,725 Rls. 5,025 $
217 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,508 152,328,996 Rls. 4,770 $
218 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 8,811 150,794,879 Rls. 4,857 $
219 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 95089010 چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار 1,570 147,201,630 Rls. 4,710 $
220 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,032 141,576,984 Rls. 4,644 $
221 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,500 139,095,000 Rls. 4,500 $
222 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,538 125,060,762 Rls. 3,863 $
223 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 4,050 124,704,176 Rls. 3,848 $
224 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 7,560 124,552,974 Rls. 3,874 $
225 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 08071100 هندوا نه , تازه 17,970 122,009,345 Rls. 3,953 $
226 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 4,500 117,006,750 Rls. 3,825 $
227 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,040 116,725,560 Rls. 3,640 $
228 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 08071100 هندوا نه , تازه 29,180 114,605,865 Rls. 3,787 $
229 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 964 109,229,876 Rls. 3,374 $
230 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,608 107,828,982 Rls. 3,537 $
231 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 7,200 106,410,240 Rls. 3,456 $
232 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 3,600 99,049,140 Rls. 3,060 $
233 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 3,600 92,932,200 Rls. 3,060 $
234 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,476 90,301,680 Rls. 2,952 $
235 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 5,400 81,546,912 Rls. 2,592 $
236 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 800 75,205,120 Rls. 2,320 $
237 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 640 72,611,840 Rls. 2,240 $
238 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 08071100 هندوا نه , تازه 9,780 65,356,240 Rls. 2,152 $
239 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 960 55,982,016 Rls. 1,728 $
240 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 1,000 54,967,500 Rls. 1,750 $
241 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 16023200 فرآورده ها و کنسروهاي گوشت , ا حشاء يا خون از مرغان خانگي (Gallus domesticus) 202 49,077,920 Rls. 1,616 $
242 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 3,000 43,670,880 Rls. 1,440 $
243 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 14,700 30,679,000 Rls. 1,000 $
244 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 224 24,826,144 Rls. 784 $
245 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 133 20,196,050 Rls. 665 $
246 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 69 13,605,760 Rls. 448 $
247 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 317 7,154,654 Rls. 221 $
مجموع کل
5,812,657,697 ريال
مجموع کل
184,851 دلار