آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 12,115 1,373,453,192 Rls. 42,401 $
102 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 13,621 1,359,283,966 Rls. 42,883 $
103 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 662,700 1,343,661,204 Rls. 41,749 $
104 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 23,018 1,342,509,704 Rls. 41,432 $
105 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 24,352 1,327,074,350 Rls. 43,834 $
106 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 13,740 1,276,088,760 Rls. 41,220 $
107 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 18,806 1,265,606,188 Rls. 41,373 $
108 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 62,525 1,190,308,332 Rls. 37,513 $
109 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 9,504 1,174,912,200 Rls. 38,808 $
110 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 44,352 1,173,117,606 Rls. 36,493 $
111 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 513,500 1,166,661,756 Rls. 36,972 $
112 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 138,469 1,123,322,180 Rls. 37,100 $
113 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 60,206 1,110,601,887 Rls. 36,122 $
114 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 28,208 1,097,205,040 Rls. 33,850 $
115 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 135,000 1,086,783,750 Rls. 33,750 $
116 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 44,900 1,085,272,588 Rls. 33,494 $
117 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 58,817 1,076,159,022 Rls. 35,289 $
118 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,887 1,074,084,088 Rls. 35,453 $
119 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 519,000 1,058,558,707 Rls. 32,697 $
120 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 21,705 1,051,692,753 Rls. 32,459 $
121 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 27,837 1,050,028,710 Rls. 33,403 $
122 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 397,500 1,029,979,482 Rls. 33,787 $
123 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 17,585 1,023,911,244 Rls. 31,653 $
124 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 19,531 990,297,858 Rls. 32,654 $
125 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 8,200 977,961,600 Rls. 30,800 $
126 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 16,728 974,510,150 Rls. 30,110 $
127 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 20,550 919,181,130 Rls. 30,368 $
128 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 31,784 918,879,104 Rls. 30,163 $
129 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 46,551 905,174,584 Rls. 27,931 $
130 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 22,652 904,664,051 Rls. 27,918 $
131 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 8,934 868,813,632 Rls. 26,802 $
132 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 9,504 853,956,972 Rls. 27,324 $
133 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 46,806 851,441,642 Rls. 28,083 $
134 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 22,058 803,307,681 Rls. 26,469 $
135 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 16,500 801,132,750 Rls. 24,750 $
136 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 20,428 787,283,973 Rls. 24,513 $
137 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,303 783,662,049 Rls. 24,909 $
138 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 47,132 781,440,477 Rls. 24,113 $
139 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 14,248 766,734,130 Rls. 25,007 $
140 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,833 746,140,248 Rls. 23,499 $
141 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 20,021 738,656,437 Rls. 24,025 $
142 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 19,516 725,591,002 Rls. 23,420 $
143 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 21,236 697,671,995 Rls. 22,255 $
144 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 6,500 688,756,250 Rls. 22,750 $
145 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 7,370 680,676,450 Rls. 22,110 $
146 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 26,450 647,284,400 Rls. 21,160 $
147 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 24,193 619,506,006 Rls. 20,321 $
148 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 9,506 615,000,176 Rls. 19,012 $
149 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 20,086 610,736,963 Rls. 19,712 $
150 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 18,989 591,581,053 Rls. 18,981 $
151 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 10,569 583,631,265 Rls. 18,807 $
152 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 7,942 579,971,286 Rls. 18,666 $
153 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,904 575,104,250 Rls. 18,994 $
154 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 08071100 هندوا نه , تازه 84,210 573,921,321 Rls. 18,522 $
155 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 30,700 557,599,790 Rls. 18,419 $
156 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 22,080 548,378,880 Rls. 17,664 $
157 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 11,199 543,682,836 Rls. 16,799 $
158 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 29,827 542,883,253 Rls. 17,895 $
159 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 17,017 525,192,740 Rls. 17,312 $
160 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 8,976 522,921,305 Rls. 16,157 $
161 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,948 515,226,950 Rls. 17,026 $
162 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 21,250 515,032,000 Rls. 17,000 $
163 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 14,933 509,085,046 Rls. 15,724 $
164 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 10,748 498,909,050 Rls. 15,842 $
165 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 22,232 492,786,292 Rls. 15,562 $
166 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 16,144 492,364,730 Rls. 16,273 $
167 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 28,492 487,040,655 Rls. 15,048 $
168 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,461 441,657,480 Rls. 13,992 $
169 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 4,135 401,450,610 Rls. 12,405 $
170 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 95089010 چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار 4,080 389,195,280 Rls. 12,240 $
171 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,936 386,460,690 Rls. 12,485 $
172 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 6,528 380,121,348 Rls. 11,751 $
173 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,718 373,432,320 Rls. 11,520 $
174 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 180,655 368,065,576 Rls. 11,402 $
175 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 6,669 365,862,486 Rls. 12,001 $
176 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 161,000 360,175,032 Rls. 11,592 $
177 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 95089010 چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار 3,670 346,312,020 Rls. 11,010 $
178 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 21,222 342,842,838 Rls. 10,981 $
179 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 5,800 338,224,680 Rls. 10,440 $
180 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 11,076 337,132,482 Rls. 11,015 $
181 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,973 331,023,290 Rls. 10,751 $
182 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,590 328,808,100 Rls. 10,770 $
183 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 23099010 خوراك اماده ابزيان 10,364 321,336,421 Rls. 10,364 $
184 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 9,952 319,041,672 Rls. 9,944 $
185 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 12,456 312,994,368 Rls. 9,965 $
186 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,752 307,996,128 Rls. 9,504 $
187 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 10,162 306,985,660 Rls. 9,766 $
188 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 18,462 304,866,208 Rls. 9,602 $
189 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 7,721 299,833,930 Rls. 9,265 $
190 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,768 288,865,500 Rls. 8,925 $
191 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 7,546 281,927,425 Rls. 9,055 $
192 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 10,000 275,417,000 Rls. 8,500 $
193 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,813 267,229,374 Rls. 8,439 $
194 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 8,330 267,143,100 Rls. 8,330 $
195 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 8,003 265,582,742 Rls. 8,387 $
196 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 14,612 265,420,925 Rls. 8,767 $
197 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 8,200 250,838,000 Rls. 8,200 $
198 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 9,522 245,542,806 Rls. 8,094 $
199 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 6,518 236,780,775 Rls. 7,821 $
200 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 44,907 235,806,552 Rls. 7,416 $
مجموع کل
67,718,423,939 ريال
مجموع کل
2,159,303 دلار