آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1395 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 33,522 3,520,445,776 Rls. 108,812 $
202 3 1395 مشهد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 37,860 3,462,226,920 Rls. 113,580 $
203 2 1395 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 17,176 3,435,638,006 Rls. 113,363 $
204 11 1395 مشهد عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 15,703 3,355,112,926 Rls. 103,661 $
205 4 1395 مشهد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 96,848 3,337,880,956 Rls. 108,587 $
206 8 1395 مشهد عراق 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 80,553 3,316,000,188 Rls. 104,718 $
207 12 1395 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 53,420 3,269,509,439 Rls. 100,877 $
208 12 1395 مشهد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 140,100 3,266,348,414 Rls. 100,807 $
209 10 1395 مشهد عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 34,150 3,246,333,650 Rls. 100,300 $
210 6 1395 مشهد عراق 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 5,711 3,222,871,866 Rls. 103,122 $
211 9 1395 مشهد عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 21,830 3,220,366,827 Rls. 100,416 $
212 6 1395 مشهد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 56,079 3,155,610,272 Rls. 101,050 $
213 5 1395 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 112,039 3,152,541,802 Rls. 101,875 $
214 7 1395 مشهد عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 155,136 3,111,465,639 Rls. 98,998 $
215 2 1395 مشهد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 67,776 3,046,082,575 Rls. 100,437 $
216 9 1395 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 108,887 3,040,277,310 Rls. 94,630 $
217 6 1395 مشهد عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 54,072 3,032,662,566 Rls. 97,330 $
218 5 1395 مشهد عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 74,467 3,000,067,635 Rls. 96,807 $
219 10 1395 مشهد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 32,478 2,998,730,148 Rls. 92,745 $
220 5 1395 مشهد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 32,288 2,997,894,960 Rls. 96,864 $
221 10 1395 مشهد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 36,446 2,984,136,640 Rls. 92,366 $
222 6 1395 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 155,632 2,982,385,673 Rls. 95,459 $
223 3 1395 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 35,418 2,971,858,440 Rls. 98,376 $
224 11 1395 مشهد عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 85,000 2,915,837,400 Rls. 90,100 $
225 7 1395 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 145,641 2,899,572,642 Rls. 92,159 $
226 6 1395 مشهد عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 45,692 2,859,131,208 Rls. 91,384 $
227 6 1395 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 46,306 2,812,923,106 Rls. 90,130 $
228 11 1395 مشهد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 30,535 2,729,450,356 Rls. 84,300 $
229 3 1395 مشهد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,191 2,681,677,620 Rls. 87,969 $
230 6 1395 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 20,375 2,668,167,705 Rls. 85,575 $
231 12 1395 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 43,231 2,660,201,292 Rls. 82,082 $
232 8 1395 مشهد عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 27,926 2,652,923,648 Rls. 83,778 $
233 3 1395 مشهد عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 48,289 2,650,397,680 Rls. 86,920 $
234 12 1395 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 27,108 2,635,521,948 Rls. 81,324 $
235 10 1395 مشهد عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 1,316,280 2,630,854,910 Rls. 81,310 $
236 12 1395 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 12,276 2,625,885,198 Rls. 81,020 $
237 6 1395 مشهد عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 27,310 2,553,841,756 Rls. 81,929 $
238 11 1395 مشهد عراق 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 46,591 2,527,537,829 Rls. 78,096 $
239 11 1395 مشهد عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 18,413 2,503,329,819 Rls. 77,337 $
240 10 1395 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 47,053 2,484,093,332 Rls. 76,766 $
241 1 1395 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 9,330 2,437,443,000 Rls. 80,550 $
242 12 1395 مشهد عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 18,524 2,402,102,581 Rls. 74,143 $
243 8 1395 مشهد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 42,337 2,393,760,096 Rls. 75,467 $
244 8 1395 مشهد عراق 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 46,874 2,390,567,109 Rls. 74,952 $
245 8 1395 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 45,858 2,385,909,082 Rls. 75,111 $
246 11 1395 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 44,345 2,383,438,968 Rls. 73,632 $
247 3 1395 مشهد عراق 02086000 گوشت و احشاء خوراکي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر تازه سرد کرده يا يخ زده 9,500 2,372,486,300 Rls. 77,710 $
248 8 1395 مشهد عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 19,329 2,371,640,384 Rls. 74,881 $
249 7 1395 مشهد عراق 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 46,618 2,335,499,051 Rls. 74,367 $
250 7 1395 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 46,895 2,302,509,602 Rls. 73,274 $
251 3 1395 مشهد عراق 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 46,851 2,295,714,910 Rls. 75,455 $
252 5 1395 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 43,560 2,286,493,440 Rls. 73,920 $
253 12 1395 مشهد عراق 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 2,925 2,275,603,200 Rls. 70,200 $
254 3 1395 مشهد عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 120,120 2,259,803,736 Rls. 74,230 $
255 5 1395 مشهد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 20,790 2,252,624,710 Rls. 72,765 $
256 12 1395 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 17,960 2,243,877,994 Rls. 69,232 $
257 3 1395 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 20,315 2,229,124,320 Rls. 73,134 $
258 8 1395 مشهد عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 114,410 2,223,323,966 Rls. 70,139 $
259 1 1395 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 20,407 2,223,050,900 Rls. 73,465 $
260 4 1395 مشهد عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 12,150 2,211,657,000 Rls. 72,300 $
261 2 1395 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,199,500 2,182,983,000 Rls. 71,970 $
262 4 1395 مشهد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 23,202 2,141,881,380 Rls. 69,606 $
263 3 1395 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 113,530 2,138,899,112 Rls. 70,180 $
264 9 1395 مشهد عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 36,824 2,129,334,153 Rls. 66,283 $
265 6 1395 مشهد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,428 2,125,141,494 Rls. 67,998 $
266 7 1395 مشهد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,701 2,117,566,580 Rls. 67,272 $
267 12 1395 مشهد عراق 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,600 2,100,200,434 Rls. 64,817 $
268 10 1395 مشهد عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 71,340 2,076,765,210 Rls. 64,206 $
269 3 1395 مشهد عراق 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 10,800 2,073,859,200 Rls. 68,040 $
270 4 1395 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 15,938 2,055,654,930 Rls. 66,939 $
271 12 1395 مشهد عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 22,660 2,053,877,760 Rls. 63,360 $
272 12 1395 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 22,550 2,053,877,760 Rls. 63,360 $
273 11 1395 مشهد عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 35,170 2,049,417,774 Rls. 63,306 $
274 6 1395 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 103,560 2,007,566,446 Rls. 64,312 $
275 11 1395 مشهد عراق 04031090 ک ک ک ماست 67,631 1,994,579,116 Rls. 61,604 $
276 4 1395 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,067 1,957,796,130 Rls. 63,662 $
277 3 1395 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 40,029 1,952,890,898 Rls. 64,045 $
278 8 1395 مشهد عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 7,950 1,945,431,180 Rls. 61,215 $
279 4 1395 مشهد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,024 1,928,818,920 Rls. 63,084 $
280 10 1395 مشهد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 23,350 1,914,679,272 Rls. 59,194 $
281 9 1395 مشهد عراق 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 11,576 1,865,240,880 Rls. 57,880 $
282 5 1395 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 993,500 1,847,734,590 Rls. 59,610 $
283 8 1395 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 912,500 1,821,171,768 Rls. 57,259 $
284 4 1395 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 104,142 1,799,074,867 Rls. 58,475 $
285 10 1395 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 23,121 1,785,162,880 Rls. 55,234 $
286 6 1395 مشهد عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 65,268 1,759,706,121 Rls. 56,357 $
287 3 1395 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,539 1,753,074,577 Rls. 57,523 $
288 2 1395 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 14,894 1,731,545,993 Rls. 57,145 $
289 6 1395 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 52,080 1,727,329,900 Rls. 55,100 $
290 9 1395 مشهد عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 23,620 1,710,167,097 Rls. 53,381 $
291 9 1395 مشهد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,893 1,708,852,872 Rls. 53,192 $
292 11 1395 مشهد عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 22,000 1,688,241,060 Rls. 52,140 $
293 10 1395 مشهد عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 22,000 1,686,624,720 Rls. 52,140 $
294 7 1395 مشهد عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 23,300 1,662,149,770 Rls. 52,658 $
295 10 1395 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 31,558 1,640,300,710 Rls. 50,710 $
296 1 1395 مشهد عراق 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 41,640 1,631,523,180 Rls. 53,940 $
297 8 1395 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 83,332 1,616,191,386 Rls. 50,965 $
298 10 1395 مشهد عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 27,680 1,611,786,272 Rls. 49,824 $
299 11 1395 مشهد عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 15,701 1,595,522,987 Rls. 49,292 $
300 9 1395 مشهد عراق 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 37,968 1,582,096,653 Rls. 49,358 $
مجموع کل
240,119,145,458 ريال
مجموع کل
7,622,922 دلار