آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 21,822 6,877,563,366 Rls. 218,606 $
102 8 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 136,875 6,674,103,040 Rls. 210,394 $
103 12 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 64,367 6,618,909,712 Rls. 204,183 $
104 3 1395 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 241,007 6,596,144,578 Rls. 216,701 $
105 10 1395 قم عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 29,006 6,564,388,998 Rls. 203,043 $
106 4 1395 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 71,425 6,556,498,851 Rls. 214,275 $
107 7 1395 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 68,594 6,492,294,750 Rls. 205,782 $
108 11 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 17,664 6,381,059,707 Rls. 197,171 $
109 12 1395 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 47,417 6,147,485,564 Rls. 189,668 $
110 6 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 60,052 5,987,205,414 Rls. 192,166 $
111 8 1395 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 53,182 5,905,954,561 Rls. 186,167 $
112 11 1395 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 204,331 5,872,669,691 Rls. 181,426 $
113 11 1395 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 49,179 5,863,939,684 Rls. 181,147 $
114 12 1395 قم عراق 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 60,000 5,832,990,000 Rls. 180,000 $
115 11 1395 قم عراق 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 447,761 5,607,955,028 Rls. 173,282 $
116 2 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 17,740 5,580,062,849 Rls. 183,932 $
117 12 1395 قم عراق 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 5,713 5,554,527,393 Rls. 171,399 $
118 1 1395 قم عراق 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 176,000 5,493,195,963 Rls. 181,582 $
119 12 1395 قم عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 62,564 5,454,083,759 Rls. 168,287 $
120 10 1395 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 52,550 5,122,792,350 Rls. 158,250 $
121 1 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 13,798 5,066,563,675 Rls. 167,315 $
122 8 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 14,336 4,980,662,736 Rls. 157,098 $
123 4 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 66,095 4,817,648,773 Rls. 156,691 $
124 4 1395 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 175,951 4,778,429,790 Rls. 155,484 $
125 7 1395 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 37,450 4,736,078,640 Rls. 150,423 $
126 3 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 91,272 4,727,721,984 Rls. 155,226 $
127 11 1395 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 109,620 4,707,143,432 Rls. 145,354 $
128 12 1395 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 169,504 4,568,570,917 Rls. 140,971 $
129 12 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 42,640 4,422,502,496 Rls. 136,448 $
130 9 1395 قم عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 45,725 4,406,263,425 Rls. 137,175 $
131 1 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 14,974 4,364,033,427 Rls. 144,153 $
132 6 1395 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 46,582 4,359,013,350 Rls. 139,746 $
133 1 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 63,048 4,253,892,240 Rls. 140,516 $
134 8 1395 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 31,091 4,170,990,756 Rls. 131,549 $
135 11 1395 قم عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 332,297 4,164,238,486 Rls. 128,598 $
136 8 1395 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 43,741 4,160,670,048 Rls. 131,223 $
137 9 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 11,317 4,123,982,880 Rls. 128,304 $
138 9 1395 قم عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 126,972 4,072,992,174 Rls. 126,972 $
139 10 1395 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 38,600 4,064,200,198 Rls. 125,677 $
140 5 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 75,298 3,996,011,522 Rls. 129,015 $
141 12 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 74,789 3,878,995,808 Rls. 119,663 $
142 4 1395 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 74,020 3,864,013,395 Rls. 125,832 $
143 12 1395 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 69,878 3,850,020,254 Rls. 118,790 $
144 2 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 69,634 3,589,315,874 Rls. 118,378 $
145 8 1395 قم عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 289,920 3,578,973,897 Rls. 112,198 $
146 11 1395 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 67,235 3,482,007,264 Rls. 107,576 $
147 5 1395 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 124,320 3,464,639,679 Rls. 111,888 $
148 11 1395 قم عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 111,546 3,431,597,489 Rls. 106,015 $
149 2 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 35,241 3,420,012,182 Rls. 112,771 $
150 2 1395 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 16,918 3,393,028,892 Rls. 111,816 $
151 6 1395 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 43,284 3,381,887,130 Rls. 108,210 $
152 1 1395 قم عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 37,223 3,378,387,276 Rls. 111,669 $
153 2 1395 قم عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 27,970 3,367,276,531 Rls. 111,051 $
154 1 1395 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 123,286 3,358,577,127 Rls. 110,956 $
155 4 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 10,872 3,290,906,510 Rls. 107,084 $
156 12 1395 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 15,575 3,174,416,000 Rls. 98,000 $
157 1 1395 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 41,878 3,168,615,380 Rls. 104,713 $
158 10 1395 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 22,778 3,118,767,818 Rls. 96,378 $
159 12 1395 قم عراق 04022130 شيرخشك صنعتي 24,000 3,111,936,000 Rls. 96,000 $
160 3 1395 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 25,446 3,099,315,564 Rls. 101,784 $
161 3 1395 قم عراق 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 45,976 3,078,813,533 Rls. 101,147 $
162 4 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 30,765 3,031,213,920 Rls. 98,448 $
163 12 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,207 2,990,959,488 Rls. 92,268 $
164 2 1395 قم عراق 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 28,158 2,987,042,877 Rls. 98,553 $
165 2 1395 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 108,784 2,969,032,098 Rls. 97,906 $
166 2 1395 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 57,353 2,955,103,510 Rls. 97,500 $
167 11 1395 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 31,583 2,886,775,900 Rls. 89,200 $
168 3 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 28,890 2,815,266,496 Rls. 92,448 $
169 6 1395 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 61,186 2,770,018,488 Rls. 88,896 $
170 5 1395 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 25,472 2,725,164,849 Rls. 87,981 $
171 9 1395 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 84,232 2,710,196,637 Rls. 84,232 $
172 4 1395 قم عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 29,076 2,679,231,720 Rls. 87,228 $
173 2 1395 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 21,766 2,639,198,552 Rls. 87,064 $
174 2 1395 قم عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 30,828 2,587,837,836 Rls. 85,354 $
175 9 1395 قم عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 204,310 2,534,091,384 Rls. 79,068 $
176 12 1395 قم عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 83,302 2,430,259,936 Rls. 74,971 $
177 12 1395 قم عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 24,660 2,397,469,860 Rls. 73,980 $
178 2 1395 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 49,120 2,384,659,200 Rls. 78,592 $
179 8 1395 قم عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 25,016 2,382,892,344 Rls. 75,047 $
180 1 1395 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 25,250 2,294,088,750 Rls. 75,750 $
181 6 1395 قم عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 16,442 2,287,571,284 Rls. 73,418 $
182 11 1395 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 17,596 2,278,215,196 Rls. 70,384 $
183 10 1395 قم عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 181,165 2,265,955,200 Rls. 70,110 $
184 5 1395 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 24,195 2,253,401,325 Rls. 72,585 $
185 8 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 5,902 2,231,276,544 Rls. 70,272 $
186 2 1395 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 24,464 2,224,438,128 Rls. 73,392 $
187 5 1395 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 27,783 2,223,715,911 Rls. 71,688 $
188 5 1395 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 41,730 2,193,964,856 Rls. 70,940 $
189 1 1395 قم عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 26,472 2,188,293,000 Rls. 72,336 $
190 3 1395 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 23,845 2,180,816,010 Rls. 71,535 $
191 4 1395 قم عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 23,553 2,157,219,270 Rls. 70,659 $
192 12 1395 قم عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 22,350 2,147,913,904 Rls. 66,262 $
193 4 1395 قم عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 22,992 2,105,837,280 Rls. 68,976 $
194 11 1395 قم عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,500 2,088,445,500 Rls. 64,500 $
195 1 1395 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 40,623 2,078,889,625 Rls. 68,676 $
196 12 1395 قم عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 20,907 2,032,474,984 Rls. 62,713 $
197 12 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 19,520 2,024,833,024 Rls. 62,464 $
198 11 1395 قم عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 26,866 2,022,780,888 Rls. 62,472 $
199 6 1395 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,346 2,015,199,844 Rls. 64,558 $
200 11 1395 قم عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 20,279 1,968,928,668 Rls. 60,837 $
مجموع کل
375,747,614,096 ريال
مجموع کل
11,950,581 دلار