آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 543,004 69,139,689,673 Rls. 2,280,606 $
2 9 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 681,956 67,487,501,319 Rls. 2,101,623 $
3 5 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 582,891 63,608,390,615 Rls. 2,054,509 $
4 7 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 633,459 62,766,080,325 Rls. 1,993,356 $
5 10 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 564,070 57,083,472,091 Rls. 1,765,025 $
6 1 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 422,971 53,670,853,633 Rls. 1,773,166 $
7 8 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 527,324 50,978,092,677 Rls. 1,606,055 $
8 3 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 396,416 50,727,112,049 Rls. 1,664,937 $
9 11 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 498,053 48,362,801,481 Rls. 1,494,129 $
10 12 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 476,862 48,241,726,697 Rls. 1,488,708 $
11 12 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 494,896 48,113,149,800 Rls. 1,484,706 $
12 11 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 456,998 46,288,292,053 Rls. 1,430,003 $
13 4 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 319,535 41,238,327,570 Rls. 1,342,047 $
14 6 1395 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 380,486 37,735,240,710 Rls. 1,209,228 $
15 12 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 697,122 35,093,763,858 Rls. 1,082,835 $
16 9 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 348,772 33,592,401,954 Rls. 1,046,316 $
17 10 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 341,439 33,133,903,659 Rls. 1,024,317 $
18 9 1395 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 380,970 31,251,062,388 Rls. 972,780 $
19 2 1395 قم عراق 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 880,000 27,525,152,689 Rls. 907,907 $
20 10 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 67,295 25,939,965,513 Rls. 801,799 $
21 11 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 499,019 25,498,142,047 Rls. 787,616 $
22 10 1395 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 280,396 24,700,546,898 Rls. 763,566 $
23 7 1395 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 280,023 23,797,243,883 Rls. 755,581 $
24 9 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 230,706 23,629,056,314 Rls. 736,116 $
25 10 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 444,297 22,332,977,679 Rls. 690,393 $
26 12 1395 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 193,303 21,960,796,916 Rls. 677,486 $
27 3 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 435,875 21,226,489,297 Rls. 697,399 $
28 9 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 243,158 21,115,438,167 Rls. 657,824 $
29 12 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 50,451 20,869,022,522 Rls. 643,988 $
30 7 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 217,744 20,576,388,483 Rls. 653,232 $
31 9 1395 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 198,581 19,129,849,281 Rls. 595,743 $
32 5 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 383,420 18,670,294,827 Rls. 602,691 $
33 11 1395 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 204,488 17,904,113,988 Rls. 553,136 $
34 4 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 183,504 16,946,875,095 Rls. 551,261 $
35 5 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 181,257 16,845,377,178 Rls. 543,771 $
36 2 1395 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 221,174 16,765,466,228 Rls. 552,939 $
37 6 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 44,925 16,530,329,246 Rls. 528,976 $
38 2 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 180,125 16,382,889,615 Rls. 540,375 $
39 10 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 200,264 16,219,013,693 Rls. 501,326 $
40 9 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 326,336 15,947,006,097 Rls. 496,747 $
41 3 1395 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 203,581 15,508,196,938 Rls. 508,954 $
42 4 1395 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 119,588 15,440,606,185 Rls. 500,609 $
43 10 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 146,669 15,174,816,275 Rls. 469,341 $
44 11 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 191,615 15,154,529,645 Rls. 468,192 $
45 3 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 164,327 15,007,864,710 Rls. 492,981 $
46 12 1395 قم عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 30,000 14,999,990,184 Rls. 463,077 $
47 5 1395 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 189,060 14,635,838,306 Rls. 472,651 $
48 2 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 301,279 14,619,989,321 Rls. 482,045 $
49 7 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 42,834 14,430,636,417 Rls. 458,866 $
50 11 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 35,799 14,293,793,356 Rls. 441,593 $
51 12 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 40,138 13,919,054,999 Rls. 429,548 $
52 5 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 40,761 13,769,943,278 Rls. 444,500 $
53 7 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 183,155 13,684,946,092 Rls. 435,194 $
54 5 1395 قم عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 146,401 13,595,618,523 Rls. 439,212 $
55 8 1395 قم عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 473,342 13,518,017,129 Rls. 425,301 $
56 10 1395 قم عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 463,038 13,475,166,835 Rls. 416,732 $
57 12 1395 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 162,845 13,190,949,213 Rls. 407,109 $
58 9 1395 قم عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 455,793 13,177,210,199 Rls. 410,215 $
59 6 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 139,381 13,059,987,177 Rls. 418,143 $
60 12 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 144,876 13,026,556,896 Rls. 402,013 $
61 8 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 134,780 12,826,746,732 Rls. 404,340 $
62 4 1395 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 165,016 12,618,776,237 Rls. 411,542 $
63 9 1395 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 95,031 11,909,372,016 Rls. 370,855 $
64 8 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 162,078 11,675,987,953 Rls. 368,333 $
65 7 1395 قم عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 407,090 11,533,670,091 Rls. 366,384 $
66 12 1395 قم عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 35,840 11,471,971,840 Rls. 353,920 $
67 6 1395 قم عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 121,537 11,372,057,061 Rls. 364,611 $
68 3 1395 قم عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 116,622 10,651,791,825 Rls. 349,866 $
69 1 1395 قم عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 117,927 10,602,721,785 Rls. 353,781 $
70 7 1395 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 78,729 10,479,279,278 Rls. 332,776 $
71 2 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 29,203 10,325,489,973 Rls. 340,415 $
72 12 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 104,430 10,157,045,760 Rls. 313,290 $
73 6 1395 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 126,931 9,874,578,313 Rls. 317,103 $
74 3 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 31,234 9,731,913,618 Rls. 319,422 $
75 12 1395 قم عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 771,400 9,673,617,473 Rls. 298,530 $
76 1 1395 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 105,465 9,570,084,600 Rls. 316,395 $
77 6 1395 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 337,934 9,432,705,878 Rls. 302,332 $
78 4 1395 قم عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 101,506 9,359,639,373 Rls. 304,518 $
79 1 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 182,756 8,853,110,195 Rls. 292,409 $
80 3 1395 قم عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 96,789 8,837,925,900 Rls. 290,367 $
81 7 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 176,068 8,738,202,851 Rls. 277,710 $
82 2 1395 قم عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 93,180 8,476,229,340 Rls. 279,540 $
83 5 1395 قم عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 108,427 8,450,693,912 Rls. 272,903 $
84 5 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 82,905 8,212,536,135 Rls. 265,296 $
85 5 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 24,091 8,127,601,108 Rls. 262,730 $
86 12 1395 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 70,399 7,996,865,120 Rls. 246,695 $
87 9 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 20,869 7,900,860,480 Rls. 246,116 $
88 10 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 22,943 7,867,294,584 Rls. 243,294 $
89 7 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 75,701 7,641,488,768 Rls. 242,243 $
90 12 1395 قم عراق 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 467,734 7,577,852,512 Rls. 233,866 $
91 11 1395 قم عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 77,351 7,511,529,480 Rls. 232,053 $
92 2 1395 قم عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 81,601 7,426,374,417 Rls. 244,803 $
93 8 1395 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 72,724 7,374,903,251 Rls. 232,717 $
94 6 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 146,158 7,336,566,293 Rls. 235,155 $
95 1 1395 قم عراق 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 69,185 7,298,595,145 Rls. 241,097 $
96 6 1395 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 106,480 7,267,353,272 Rls. 232,524 $
97 3 1395 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 21,618 7,131,993,723 Rls. 234,104 $
98 6 1395 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 16,161 7,030,374,517 Rls. 225,035 $
99 4 1395 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 141,126 6,946,169,710 Rls. 225,801 $
100 11 1395 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 93,846 6,937,433,286 Rls. 214,358 $
مجموع کل
1,976,917,413,691 ريال
مجموع کل
62,699,723 دلار