آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1395 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 177,850 6,919,069,440 Rls. 213,420 $
202 8 1395 قزوين عراق 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 13,645 6,835,246,063 Rls. 215,168 $
203 7 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 429,052 6,797,026,885 Rls. 215,945 $
204 2 1395 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 464,235 6,610,048,138 Rls. 218,169 $
205 8 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 37,760 6,599,003,290 Rls. 207,680 $
206 9 1395 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 157,710 6,594,429,933 Rls. 205,023 $
207 11 1395 قزوين عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 50,000 6,472,400,000 Rls. 200,000 $
208 10 1395 قزوين عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 99,605 6,437,638,130 Rls. 199,172 $
209 8 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 117,133 6,313,867,034 Rls. 199,126 $
210 2 1395 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 69,340 6,303,975,300 Rls. 208,020 $
211 7 1395 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 655,110 6,240,913,449 Rls. 198,279 $
212 9 1395 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 639,100 6,203,115,915 Rls. 193,220 $
213 12 1395 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 127,026 6,176,057,196 Rls. 190,539 $
214 12 1395 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 888,475 5,977,301,490 Rls. 184,467 $
215 10 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 106,354 5,848,614,394 Rls. 180,801 $
216 12 1395 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 199,205 5,806,425,264 Rls. 179,122 $
217 4 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 33,270 5,620,615,550 Rls. 182,985 $
218 1 1395 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 596,470 5,596,888,400 Rls. 184,905 $
219 6 1395 قزوين عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 35,682 5,585,054,130 Rls. 178,410 $
220 11 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 365,080 5,561,089,886 Rls. 171,820 $
221 12 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 362,676 5,495,838,722 Rls. 169,593 $
222 12 1395 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 360,340 5,490,328,520 Rls. 169,371 $
223 5 1395 قزوين عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 134,660 5,423,745,184 Rls. 175,058 $
224 11 1395 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 46,396 5,407,047,088 Rls. 167,024 $
225 4 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 367,200 5,406,953,472 Rls. 176,256 $
226 12 1395 قزوين عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 33,120 5,366,185,200 Rls. 165,600 $
227 6 1395 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 56,805 5,332,549,995 Rls. 170,415 $
228 9 1395 قزوين عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 33,120 5,330,415,600 Rls. 165,600 $
229 2 1395 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 58,260 5,297,055,630 Rls. 174,780 $
230 7 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 30,380 5,258,329,210 Rls. 167,192 $
231 7 1395 قزوين عراق 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,980 5,239,188,000 Rls. 166,800 $
232 3 1395 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 246,117 5,212,748,757 Rls. 171,159 $
233 1 1395 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 340,396 5,151,887,760 Rls. 170,198 $
234 10 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 28,845 5,131,723,736 Rls. 158,647 $
235 10 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 192,366 5,126,793,577 Rls. 158,503 $
236 11 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 28,495 5,072,230,338 Rls. 156,722 $
237 5 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 29,530 5,025,917,446 Rls. 162,415 $
238 6 1395 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 53,580 5,023,739,400 Rls. 160,740 $
239 7 1395 قزوين عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 97,370 4,979,446,740 Rls. 158,030 $
240 11 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 89,991 4,953,053,427 Rls. 152,986 $
241 8 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 224,090 4,949,409,204 Rls. 155,662 $
242 12 1395 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 189,685 4,924,937,102 Rls. 152,006 $
243 11 1395 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 115,880 4,876,195,649 Rls. 150,642 $
244 12 1395 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 112,910 4,755,612,420 Rls. 146,783 $
245 1 1395 قزوين عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 52,340 4,753,780,500 Rls. 157,020 $
246 12 1395 قزوين عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 48,300 4,693,600,800 Rls. 144,900 $
247 12 1395 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 40,121 4,680,324,005 Rls. 144,435 $
248 7 1395 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 102,548 4,647,203,392 Rls. 147,408 $
249 10 1395 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 470,590 4,589,779,706 Rls. 141,868 $
250 4 1395 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 203,355 4,542,137,870 Rls. 147,919 $
251 6 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 302,458 4,538,060,204 Rls. 145,180 $
252 6 1395 قزوين عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,178 4,536,202,426 Rls. 145,318 $
253 1 1395 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 83,200 4,533,609,600 Rls. 149,760 $
254 9 1395 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 699,368 4,520,135,697 Rls. 140,755 $
255 1 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 67,000 4,460,101,750 Rls. 147,290 $
256 12 1395 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 45,770 4,451,040,960 Rls. 137,310 $
257 5 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 299,146 4,447,074,808 Rls. 143,590 $
258 3 1395 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 463,510 4,376,573,168 Rls. 143,688 $
259 10 1395 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 270,614 4,374,668,360 Rls. 135,307 $
260 10 1395 قزوين عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 150,000 4,329,264,000 Rls. 133,950 $
261 10 1395 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 633,862 4,303,989,697 Rls. 133,114 $
262 4 1395 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 224,535 4,259,647,330 Rls. 139,128 $
263 7 1395 قزوين عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 32,143 4,245,732,767 Rls. 134,997 $
264 7 1395 قزوين عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 66,528 4,195,232,640 Rls. 133,056 $
265 12 1395 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 64,400 4,175,180,800 Rls. 128,800 $
266 1 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 178,390 4,119,137,235 Rls. 136,071 $
267 9 1395 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 254,123 4,087,397,751 Rls. 127,061 $
268 11 1395 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 93,410 3,930,518,202 Rls. 121,433 $
269 9 1395 قزوين عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 44,982 3,901,469,541 Rls. 121,451 $
270 5 1395 قزوين عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 35,828 3,886,756,567 Rls. 125,405 $
271 9 1395 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 33,596 3,881,870,172 Rls. 120,944 $
272 2 1395 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 412,440 3,876,034,676 Rls. 127,856 $
273 10 1395 قزوين عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 72,000 3,861,717,500 Rls. 119,450 $
274 3 1395 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 270,210 3,859,277,813 Rls. 126,998 $
275 11 1395 قزوين عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 84,223 3,836,094,394 Rls. 118,537 $
276 6 1395 قزوين عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 32,656 3,766,334,043 Rls. 120,523 $
277 3 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 22,370 3,745,491,200 Rls. 123,035 $
278 9 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 21,100 3,721,723,500 Rls. 116,050 $
279 9 1395 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 88,200 3,687,293,610 Rls. 114,660 $
280 6 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 21,396 3,665,910,534 Rls. 117,678 $
281 11 1395 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 238,785 3,632,850,133 Rls. 112,229 $
282 8 1395 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 87,810 3,619,655,676 Rls. 114,153 $
283 9 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 180,705 3,617,988,228 Rls. 112,767 $
284 3 1395 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 39,564 3,615,787,215 Rls. 118,692 $
285 8 1395 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 550,882 3,516,538,009 Rls. 110,569 $
286 2 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 20,920 3,489,506,790 Rls. 115,060 $
287 12 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 406,615 3,487,053,952 Rls. 107,572 $
288 2 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 236,400 3,441,617,856 Rls. 113,472 $
289 6 1395 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 82,030 3,329,139,177 Rls. 106,639 $
290 11 1395 قزوين عراق 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 68,000 3,301,179,000 Rls. 102,000 $
291 7 1395 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 79,870 3,262,820,145 Rls. 103,831 $
292 7 1395 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 517,575 3,258,046,800 Rls. 103,515 $
293 8 1395 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 333,170 3,222,764,692 Rls. 101,542 $
294 12 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 17,944 3,199,989,408 Rls. 98,692 $
295 12 1395 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 27,198 3,174,213,656 Rls. 97,916 $
296 11 1395 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 456,007 3,084,334,141 Rls. 95,286 $
297 6 1395 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 493,308 3,081,340,497 Rls. 98,661 $
298 1 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 211,320 3,070,447,790 Rls. 101,434 $
299 8 1395 قزوين عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 30,060 3,054,288,384 Rls. 96,192 $
300 2 1395 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 139,514 3,046,618,008 Rls. 100,462 $
مجموع کل
466,716,658,839 ريال
مجموع کل
14,771,082 دلار