آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 270,410 24,556,587,300 Rls. 811,230 $
102 2 1395 قزوين عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 608,280 23,983,608,142 Rls. 790,764 $
103 2 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,277,356 23,751,264,281 Rls. 783,122 $
104 1 1395 قزوين عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 672,950 23,626,896,660 Rls. 780,540 $
105 12 1395 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 362,200 23,357,717,478 Rls. 720,754 $
106 7 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 426,316 22,793,537,864 Rls. 724,737 $
107 4 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,944,726 22,787,724,226 Rls. 741,869 $
108 4 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 243,850 22,452,844,920 Rls. 731,550 $
109 5 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 424,364 22,335,007,228 Rls. 721,421 $
110 9 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,406,203 22,030,761,198 Rls. 686,402 $
111 11 1395 قزوين عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 226,500 21,994,794,000 Rls. 679,500 $
112 5 1395 قزوين عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 582,800 21,654,173,760 Rls. 699,360 $
113 4 1395 قزوين عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 579,950 21,411,966,900 Rls. 696,612 $
114 10 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 296,390 21,278,400,900 Rls. 657,780 $
115 10 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,500,980 20,567,159,300 Rls. 635,778 $
116 6 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 385,351 20,450,876,877 Rls. 655,097 $
117 3 1395 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 218,370 19,912,338,450 Rls. 655,110 $
118 12 1395 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 200,050 19,454,962,800 Rls. 600,150 $
119 12 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 890,710 18,768,774,272 Rls. 578,953 $
120 4 1395 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 201,600 18,575,675,520 Rls. 604,800 $
121 4 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 354,230 18,487,269,482 Rls. 602,192 $
122 2 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 818,823 18,384,474,738 Rls. 606,176 $
123 5 1395 قزوين عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 130,910 18,234,846,630 Rls. 589,095 $
124 1 1395 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 193,695 17,590,565,520 Rls. 581,085 $
125 1 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 342,168 17,512,966,451 Rls. 578,823 $
126 1 1395 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 192,680 17,495,022,900 Rls. 578,040 $
127 12 1395 قزوين عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 178,880 17,388,979,980 Rls. 536,640 $
128 7 1395 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 647,817 17,015,534,989 Rls. 540,606 $
129 3 1395 قزوين عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 463,260 16,906,657,320 Rls. 555,912 $
130 10 1395 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,107,250 16,815,532,898 Rls. 520,408 $
131 8 1395 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 176,800 16,661,369,800 Rls. 523,900 $
132 7 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,558,558 16,205,979,025 Rls. 514,784 $
133 12 1395 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 163,744 15,919,934,292 Rls. 491,232 $
134 8 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,446,617 15,684,321,426 Rls. 493,736 $
135 9 1395 قزوين عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 368,340 15,356,423,979 Rls. 478,842 $
136 3 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,052,290 15,341,326,789 Rls. 503,501 $
137 8 1395 قزوين عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 197,620 15,260,217,162 Rls. 481,192 $
138 5 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,409,372 14,984,915,196 Rls. 483,778 $
139 3 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,421,474 14,807,526,458 Rls. 486,237 $
140 5 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 596,150 14,755,795,830 Rls. 476,205 $
141 4 1395 قزوين عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 364,460 14,559,442,750 Rls. 473,793 $
142 6 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 155,020 14,521,472,940 Rls. 465,060 $
143 8 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 153,710 14,259,816,180 Rls. 449,030 $
144 2 1395 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 916,415 13,898,781,391 Rls. 458,248 $
145 3 1395 قزوين عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 351,090 13,877,774,534 Rls. 456,417 $
146 2 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,252,420 13,762,951,407 Rls. 453,932 $
147 9 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 167,570 13,492,999,440 Rls. 420,440 $
148 9 1395 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 495,628 13,419,399,384 Rls. 417,817 $
149 12 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 242,416 13,355,452,033 Rls. 412,108 $
150 1 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,203,218 13,349,362,958 Rls. 441,083 $
151 9 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 839,800 12,945,632,544 Rls. 403,104 $
152 10 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,951,581 12,797,082,882 Rls. 395,592 $
153 4 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 569,780 12,732,253,380 Rls. 414,750 $
154 6 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,028,413 12,664,152,062 Rls. 405,684 $
155 6 1395 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 135,000 12,638,023,800 Rls. 405,000 $
156 1 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,678,901 12,458,462,060 Rls. 411,568 $
157 12 1395 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 796,520 12,131,421,727 Rls. 374,366 $
158 12 1395 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,213,990 11,997,996,611 Rls. 370,237 $
159 9 1395 قزوين عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 262,472 11,870,994,555 Rls. 369,405 $
160 11 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,767,459 11,563,887,003 Rls. 357,261 $
161 6 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 455,616 11,372,059,851 Rls. 364,363 $
162 5 1395 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 121,780 11,344,952,880 Rls. 365,340 $
163 9 1395 قزوين عراق 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 29,373 11,153,329,794 Rls. 347,384 $
164 11 1395 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 167,600 10,848,239,800 Rls. 335,200 $
165 7 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 613,618 10,279,771,771 Rls. 326,938 $
166 4 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,666,608 10,275,208,024 Rls. 334,256 $
167 12 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 144,500 10,170,441,600 Rls. 313,800 $
168 12 1395 قزوين عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 104,450 10,157,553,600 Rls. 313,350 $
169 10 1395 قزوين عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,711 10,057,253,519 Rls. 310,706 $
170 12 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 381,465 10,052,663,276 Rls. 310,243 $
171 6 1395 قزوين عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 77,290 10,044,355,467 Rls. 322,029 $
172 8 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 648,680 9,843,060,426 Rls. 309,446 $
173 4 1395 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 105,070 9,728,956,650 Rls. 315,210 $
174 2 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 159,160 9,657,077,280 Rls. 318,320 $
175 10 1395 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 351,832 9,432,931,212 Rls. 291,616 $
176 5 1395 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 101,530 9,430,447,650 Rls. 304,590 $
177 4 1395 قزوين عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 101,700 9,366,384,000 Rls. 305,100 $
178 8 1395 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 340,770 9,208,082,088 Rls. 290,048 $
179 10 1395 قزوين عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 66,230 9,002,323,330 Rls. 278,156 $
180 4 1395 قزوين عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,915 8,981,437,215 Rls. 290,991 $
181 11 1395 قزوين عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 53,280 8,622,810,000 Rls. 266,400 $
182 12 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,298,985 8,502,998,962 Rls. 262,378 $
183 11 1395 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 169,216 8,214,527,402 Rls. 253,823 $
184 9 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 146,930 8,011,756,104 Rls. 249,783 $
185 11 1395 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 810,570 7,953,386,856 Rls. 245,721 $
186 12 1395 قزوين عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 81,700 7,946,503,200 Rls. 245,100 $
187 4 1395 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 164,720 7,800,722,460 Rls. 253,404 $
188 11 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 278,040 7,751,841,900 Rls. 239,525 $
189 8 1395 قزوين عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 173,340 7,736,217,840 Rls. 243,960 $
190 1 1395 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 542,125 7,714,628,910 Rls. 254,799 $
191 12 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 42,174 7,516,930,212 Rls. 231,957 $
192 2 1395 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 143,400 7,508,258,520 Rls. 247,480 $
193 3 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 333,381 7,454,891,710 Rls. 244,843 $
194 10 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 468,946 7,283,311,016 Rls. 225,094 $
195 5 1395 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 337,818 7,138,521,514 Rls. 230,678 $
196 3 1395 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 468,215 7,125,017,290 Rls. 234,108 $
197 9 1395 قزوين عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 837,390 7,054,860,486 Rls. 219,719 $
198 7 1395 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 73,800 6,961,883,100 Rls. 221,400 $
199 12 1395 قزوين عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,870 6,958,535,582 Rls. 214,664 $
200 7 1395 قزوين عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 132,085 6,941,191,195 Rls. 220,537 $
مجموع کل
1,381,457,416,274 ريال
مجموع کل
44,085,267 دلار