آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,233,384 128,628,091,733 Rls. 4,242,345 $
2 12 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 995,140 112,269,887,292 Rls. 3,464,420 $
3 4 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 987,606 104,963,073,830 Rls. 3,419,924 $
4 5 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 909,571 97,835,108,906 Rls. 3,158,177 $
5 6 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 770,546 83,761,891,073 Rls. 2,684,166 $
6 1 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 778,036 81,253,487,328 Rls. 2,685,178 $
7 3 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 661,272 69,200,610,481 Rls. 2,273,258 $
8 11 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 523,436 58,967,320,049 Rls. 1,821,658 $
9 3 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,062,376 33,213,025,101 Rls. 1,090,409 $
10 10 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 257,781 28,937,719,304 Rls. 894,253 $
11 7 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 186,524 20,531,668,037 Rls. 652,849 $
12 4 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 972,259 16,036,579,081 Rls. 522,283 $
13 6 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 873,789 14,656,942,317 Rls. 468,947 $
14 1 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 865,827 14,475,497,548 Rls. 478,297 $
15 5 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 782,114 12,620,009,714 Rls. 407,421 $
16 11 1395 فرودگاه شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 87,980 10,538,152,572 Rls. 325,526 $
17 7 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 614,411 10,458,971,207 Rls. 332,285 $
18 2 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 617,895 10,235,977,845 Rls. 337,613 $
19 10 1395 فرودگاه شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 83,912 10,049,251,037 Rls. 310,474 $
20 8 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 76,235 8,460,745,390 Rls. 266,831 $
21 12 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 74,551 8,458,404,128 Rls. 260,933 $
22 12 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 407,091 7,314,661,554 Rls. 225,691 $
23 11 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 386,647 6,670,149,962 Rls. 206,033 $
24 10 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 285,004 5,047,302,434 Rls. 156,027 $
25 9 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 270,150 4,880,774,982 Rls. 151,792 $
26 8 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 237,901 4,125,008,670 Rls. 129,833 $
27 11 1395 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,712 3,467,733,888 Rls. 107,136 $
28 3 1395 فرودگاه شيراز عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 20,831 3,373,317,380 Rls. 111,074 $
29 12 1395 فرودگاه شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 27,716 3,323,562,384 Rls. 102,549 $
30 9 1395 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 29,198 3,284,468,709 Rls. 102,199 $
31 10 1395 فرودگاه شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 24,750 2,938,562,400 Rls. 91,050 $
32 10 1395 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,280 2,453,032,896 Rls. 75,840 $
33 9 1395 فرودگاه شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 15,820 1,884,408,594 Rls. 58,534 $
34 10 1395 فرودگاه شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 180,000 1,454,400,000 Rls. 45,000 $
35 12 1395 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,876 1,251,703,232 Rls. 38,630 $
36 10 1395 فرودگاه شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 44,234 1,120,825,280 Rls. 34,679 $
37 12 1395 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 59,517 964,667,744 Rls. 29,759 $
38 12 1395 فرودگاه شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 31,221 607,112,738 Rls. 18,734 $
39 12 1395 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 10,568 522,714,778 Rls. 16,129 $
40 10 1395 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 7,191 383,796,210 Rls. 11,865 $
41 9 1395 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 7,206 382,721,265 Rls. 11,890 $
42 6 1395 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 8,500 350,814,925 Rls. 11,225 $
43 7 1395 فرودگاه شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 3,000 284,085,000 Rls. 9,000 $
44 9 1395 فرودگاه شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 2,700 261,030,600 Rls. 8,100 $
45 11 1395 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 4,276 192,659,896 Rls. 5,953 $
46 12 1395 فرودگاه شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 1,500 145,831,500 Rls. 4,500 $
47 5 1395 فرودگاه شيراز عراق 08071100 هندوا نه , تازه 10,840 74,042,325 Rls. 2,385 $
مجموع کل
992,311,803,319 ريال
مجموع کل
31,862,854 دلار