آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,422,834 20,015,633,430 Rls. 622,815 $
202 12 1395 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 125,800 19,166,284,160 Rls. 591,260 $
203 3 1395 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,351,115 19,073,850,791 Rls. 627,588 $
204 9 1395 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,557,306 18,396,495,360 Rls. 572,660 $
205 5 1395 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 196,300 18,229,991,400 Rls. 588,900 $
206 10 1395 شلمچه عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 187,630 18,002,875,250 Rls. 557,570 $
207 4 1395 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 192,400 17,734,263,000 Rls. 577,200 $
208 1 1395 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,063,772 17,696,720,180 Rls. 585,121 $
209 11 1395 شلمچه عراق 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 1,751,811 17,690,600,560 Rls. 546,496 $
210 6 1395 شلمچه عراق 08061000 ا نگور تازه 933,315 17,603,353,278 Rls. 562,753 $
211 3 1395 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 528,409 17,562,893,300 Rls. 577,780 $
212 11 1395 شلمچه عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 6,750,366 16,853,845,544 Rls. 520,685 $
213 10 1395 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 150,370 16,748,840,750 Rls. 517,615 $
214 10 1395 شلمچه عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,445,300 16,691,568,910 Rls. 516,818 $
215 4 1395 شلمچه عراق 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 108,076 16,678,828,700 Rls. 540,380 $
216 5 1395 شلمچه عراق 07042000 کلم بروکسل , تازه يا سردکرده 671,747 16,638,020,241 Rls. 537,431 $
217 2 1395 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 273,375 16,606,942,915 Rls. 547,603 $
218 5 1395 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 178,840 16,596,386,490 Rls. 536,520 $
219 10 1395 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 4,683,653 16,583,228,192 Rls. 513,515 $
220 11 1395 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 312,163 16,387,778,397 Rls. 506,282 $
221 3 1395 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 398,060 15,987,195,625 Rls. 524,880 $
222 8 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 384,863 15,882,616,093 Rls. 500,320 $
223 4 1395 شلمچه عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 792,117 15,863,196,220 Rls. 514,683 $
224 11 1395 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 913,634 15,817,604,921 Rls. 488,699 $
225 7 1395 شلمچه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 142,115 15,615,954,956 Rls. 497,414 $
226 4 1395 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 757,400 15,337,808,380 Rls. 499,551 $
227 11 1395 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 153,970 14,956,509,420 Rls. 461,910 $
228 2 1395 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 184,000 14,916,108,000 Rls. 492,051 $
229 12 1395 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 149,265 14,611,667,565 Rls. 450,795 $
230 5 1395 شلمچه عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,260,347 14,463,571,576 Rls. 466,742 $
231 10 1395 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 2,329,387 14,460,672,484 Rls. 446,848 $
232 1 1395 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 651,208 14,444,036,052 Rls. 477,681 $
233 12 1395 شلمچه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 296,570 14,417,549,040 Rls. 444,855 $
234 5 1395 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,584,301 14,401,679,584 Rls. 464,899 $
235 9 1395 شلمچه عراق 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 153,000 14,353,460,400 Rls. 445,400 $
236 5 1395 شلمچه عراق 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 98,591 14,332,914,618 Rls. 463,723 $
237 7 1395 شلمچه عراق 04071112 تخمکمرغ SPF 416,757 14,276,173,454 Rls. 453,762 $
238 1 1395 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 155,700 14,135,596,500 Rls. 467,097 $
239 9 1395 شلمچه عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,286,034 14,033,272,788 Rls. 436,656 $
240 3 1395 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 229,116 13,977,541,372 Rls. 458,232 $
241 8 1395 شلمچه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 125,041 13,875,389,995 Rls. 437,647 $
242 11 1395 شلمچه عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 178,500 13,871,163,600 Rls. 428,400 $
243 4 1395 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 290,580 13,754,467,611 Rls. 447,692 $
244 8 1395 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,375,626 13,734,909,546 Rls. 433,371 $
245 2 1395 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 4,315,973 13,662,991,195 Rls. 450,374 $
246 7 1395 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 92,115 13,598,676,810 Rls. 432,941 $
247 8 1395 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,097,397 13,548,976,210 Rls. 427,619 $
248 5 1395 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,332,300 13,495,204,888 Rls. 435,647 $
249 3 1395 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 3,635,999 13,285,921,925 Rls. 436,315 $
250 5 1395 شلمچه عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 134,529 13,123,668,010 Rls. 423,556 $
251 3 1395 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,159,416 13,115,722,959 Rls. 430,873 $
252 11 1395 شلمچه عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 809,950 13,106,854,050 Rls. 404,970 $
253 5 1395 شلمچه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 129,585 13,005,075,676 Rls. 419,372 $
254 6 1395 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,123,198 12,993,024,607 Rls. 416,001 $
255 11 1395 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 85,000 12,935,410,500 Rls. 399,500 $
256 7 1395 شلمچه عراق 07142000 قلقاس هندي شيرين (سيب زميني شيرين ) ,تازه يا خشک کرده سردکرده يا يخ زده حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده 2,339,640 12,921,323,148 Rls. 411,133 $
257 7 1395 شلمچه عراق 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 86,700 12,862,421,850 Rls. 407,490 $
258 12 1395 شلمچه عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 4,153,461 12,819,779,288 Rls. 395,571 $
259 12 1395 شلمچه عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,118,090 12,685,385,696 Rls. 391,331 $
260 8 1395 شلمچه عراق 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 153,000 12,648,846,600 Rls. 397,800 $
261 10 1395 شلمچه عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 3,851,149 12,465,203,902 Rls. 385,314 $
262 11 1395 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 959,699 12,425,471,760 Rls. 383,880 $
263 2 1395 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 3,411,131 12,416,227,469 Rls. 409,600 $
264 5 1395 شلمچه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 220,410 12,306,710,360 Rls. 396,851 $
265 10 1395 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,671,165 12,184,539,339 Rls. 376,577 $
266 12 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 1,429,760 12,180,376,832 Rls. 375,752 $
267 11 1395 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 1,320,800 12,171,646,368 Rls. 376,096 $
268 1 1395 شلمچه عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 979,620 12,159,772,100 Rls. 401,644 $
269 4 1395 شلمچه عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,093,887 11,896,775,905 Rls. 385,972 $
270 9 1395 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,096,128 11,575,190,997 Rls. 360,363 $
271 10 1395 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 819,200 11,570,938,640 Rls. 357,572 $
272 9 1395 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 711,430 11,415,250,065 Rls. 355,715 $
273 1 1395 شلمچه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 367,145 11,291,610,825 Rls. 372,845 $
274 3 1395 شلمچه عراق 08091000 زردآلو ,تازه 612,491 11,217,716,804 Rls. 367,494 $
275 11 1395 شلمچه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 230,920 11,209,549,560 Rls. 346,380 $
276 6 1395 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 161,436 11,036,437,259 Rls. 353,273 $
277 7 1395 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 982,740 11,032,729,864 Rls. 351,101 $
278 9 1395 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 854,863 10,974,629,769 Rls. 341,944 $
279 12 1395 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 605,545 10,791,987,550 Rls. 333,031 $
280 10 1395 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 664,370 10,750,352,165 Rls. 332,185 $
281 6 1395 شلمچه عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 114,885 10,745,592,013 Rls. 344,657 $
282 12 1395 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 950,242 10,671,475,692 Rls. 329,351 $
283 5 1395 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 114,945 10,658,911,670 Rls. 344,837 $
284 6 1395 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 945,360 10,608,820,577 Rls. 338,619 $
285 2 1395 شلمچه عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 938,833 10,538,987,346 Rls. 347,675 $
286 3 1395 شلمچه عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 982,708 10,477,664,995 Rls. 343,946 $
287 7 1395 شلمچه عراق 04031090 ک ک ک ماست 321,646 10,453,091,816 Rls. 332,405 $
288 1 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 1,486,448 10,280,514,455 Rls. 339,790 $
289 4 1395 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 111,210 10,272,467,700 Rls. 333,630 $
290 2 1395 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 915,253 10,258,207,800 Rls. 338,232 $
291 11 1395 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 105,598 10,253,422,968 Rls. 316,794 $
292 9 1395 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 912,280 10,251,938,547 Rls. 319,297 $
293 7 1395 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 169,843 10,194,524,553 Rls. 323,337 $
294 11 1395 شلمچه عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 165,600 10,182,379,680 Rls. 314,611 $
295 7 1395 شلمچه عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 650,482 10,098,413,920 Rls. 320,585 $
296 9 1395 شلمچه عراق 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 230,000 10,006,173,000 Rls. 310,500 $
297 2 1395 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 2,076,966 9,980,431,487 Rls. 329,217 $
298 3 1395 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 573,215 9,845,642,881 Rls. 323,661 $
299 5 1395 شلمچه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 388,692 9,690,717,453 Rls. 312,727 $
300 7 1395 شلمچه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 90,810 9,656,943,080 Rls. 307,291 $
مجموع کل
1,350,488,183,226 ريال
مجموع کل
42,965,544 دلار