آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1395 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 5,244,482 48,348,432,738 Rls. 1,534,798 $
102 12 1395 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,661,993 47,663,569,419 Rls. 1,470,881 $
103 5 1395 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,564,019 47,299,446,100 Rls. 1,526,651 $
104 4 1395 شلمچه عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 3,741,340 46,923,469,320 Rls. 1,533,948 $
105 4 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 7,343,059 46,038,149,175 Rls. 1,498,450 $
106 6 1395 شلمچه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,773,630 45,571,295,642 Rls. 1,434,950 $
107 9 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,288,521 44,805,073,881 Rls. 1,393,894 $
108 7 1395 شلمچه عراق 08061000 ا نگور تازه 2,365,774 44,751,912,388 Rls. 1,419,420 $
109 3 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,120,516 44,342,750,785 Rls. 1,456,220 $
110 4 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 17,774,188 44,235,693,944 Rls. 1,440,742 $
111 2 1395 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,558,244 43,523,088,756 Rls. 1,435,965 $
112 2 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 7,157,189 43,402,674,914 Rls. 1,431,714 $
113 2 1395 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,939,792 43,318,108,695 Rls. 1,429,136 $
114 10 1395 شلمچه عراق 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 459,000 43,185,984,000 Rls. 1,336,200 $
115 12 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 344,250 43,143,426,880 Rls. 1,330,930 $
116 4 1395 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 703,741 43,141,088,801 Rls. 1,407,485 $
117 9 1395 شلمچه عراق 03019990 ساير ماهيهاي زنده غيرمذکور درجاي ديگر 459,000 43,060,381,200 Rls. 1,336,200 $
118 9 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 18,590,349 42,962,506,032 Rls. 1,337,491 $
119 5 1395 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,507,610 42,641,485,986 Rls. 1,379,185 $
120 10 1395 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 4,491,490 42,492,626,142 Rls. 1,313,614 $
121 6 1395 شلمچه عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 481,950 42,480,089,430 Rls. 1,355,070 $
122 12 1395 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,002,105 42,467,021,315 Rls. 1,310,375 $
123 3 1395 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 3,952,549 42,056,764,790 Rls. 1,383,388 $
124 6 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,032,393 41,906,132,318 Rls. 1,342,108 $
125 7 1395 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,787,840 41,847,109,360 Rls. 1,325,744 $
126 2 1395 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 285,594 40,725,049,464 Rls. 1,342,248 $
127 10 1395 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,150,430 38,284,535,874 Rls. 1,182,736 $
128 3 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,825,767 38,135,020,236 Rls. 1,253,170 $
129 6 1395 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 3,062,169 36,854,644,334 Rls. 1,181,941 $
130 8 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 16,671,786 36,749,282,607 Rls. 1,158,777 $
131 6 1395 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,403,182 36,576,947,676 Rls. 1,172,406 $
132 11 1395 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,054,810 36,573,784,852 Rls. 1,130,146 $
133 6 1395 شلمچه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 341,857 35,828,229,294 Rls. 1,148,234 $
134 4 1395 شلمچه عراق 08091000 زردآلو ,تازه 1,900,685 34,865,387,392 Rls. 1,140,556 $
135 3 1395 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 240,825 34,417,594,014 Rls. 1,131,874 $
136 10 1395 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,696,652 34,383,329,688 Rls. 1,063,002 $
137 12 1395 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 4,294,374 34,131,618,446 Rls. 1,053,480 $
138 12 1395 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 578,605 33,616,101,587 Rls. 1,037,449 $
139 7 1395 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 532,920 33,498,724,884 Rls. 1,065,843 $
140 5 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 5,242,552 33,335,088,248 Rls. 1,076,751 $
141 5 1395 شلمچه عراق 04031090 ک ک ک ماست 970,960 33,219,295,370 Rls. 1,072,019 $
142 9 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 374,000 33,198,470,400 Rls. 1,033,600 $
143 9 1395 شلمچه عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 1,000,000 32,794,020,000 Rls. 1,020,000 $
144 3 1395 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 450,190 32,710,767,045 Rls. 1,073,976 $
145 7 1395 شلمچه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 36,703,800 32,334,330,754 Rls. 1,026,964 $
146 1 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,556,826 32,254,341,025 Rls. 1,066,144 $
147 6 1395 شلمچه عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 783,852 31,809,864,017 Rls. 1,018,991 $
148 1 1395 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,668,660 31,532,381,300 Rls. 1,041,532 $
149 3 1395 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 6,846,725 31,394,613,266 Rls. 1,033,095 $
150 11 1395 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 4,430,358 30,928,317,651 Rls. 864,851 $
151 10 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 4,315,350 30,924,226,020 Rls. 956,141 $
152 10 1395 شلمچه عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,876,950 30,713,089,000 Rls. 950,300 $
153 8 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 4,781,872 30,429,962,090 Rls. 959,582 $
154 6 1395 شلمچه عراق 04031090 ک ک ک ماست 910,460 29,592,011,198 Rls. 948,342 $
155 11 1395 شلمچه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 273,680 29,101,621,278 Rls. 899,138 $
156 4 1395 شلمچه عراق 07042000 کلم بروکسل , تازه يا سردکرده 1,175,790 28,950,153,224 Rls. 940,840 $
157 4 1395 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,560,911 28,933,833,565 Rls. 941,947 $
158 2 1395 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 317,674 28,888,648,560 Rls. 952,740 $
159 8 1395 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,755,310 28,857,868,704 Rls. 908,852 $
160 4 1395 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,196,300 28,768,681,140 Rls. 933,426 $
161 4 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 593,783 28,761,575,940 Rls. 939,058 $
162 9 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 3,307,741 28,751,287,977 Rls. 894,322 $
163 4 1395 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 198,935 28,683,546,414 Rls. 934,991 $
164 12 1395 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 373,030 28,680,418,890 Rls. 885,045 $
165 12 1395 شلمچه عراق 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 2,379,165 28,106,433,960 Rls. 867,380 $
166 11 1395 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,147,518 27,557,646,466 Rls. 851,339 $
167 12 1395 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 277,688 26,997,610,434 Rls. 833,064 $
168 3 1395 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 291,602 26,626,632,365 Rls. 874,964 $
169 12 1395 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 265,920 25,945,157,406 Rls. 800,616 $
170 8 1395 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2,359,445 25,917,003,294 Rls. 817,005 $
171 3 1395 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 2,604,311 25,915,326,992 Rls. 852,625 $
172 7 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 630,058 25,762,732,498 Rls. 819,254 $
173 9 1395 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,036,167 25,679,408,349 Rls. 799,826 $
174 5 1395 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,147,437 25,017,131,052 Rls. 807,957 $
175 3 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 3,908,724 24,562,387,929 Rls. 806,836 $
176 12 1395 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,159,437 24,437,594,144 Rls. 753,803 $
177 5 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 590,491 24,149,878,543 Rls. 779,349 $
178 1 1395 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 4,563,810 24,071,769,230 Rls. 795,519 $
179 1 1395 شلمچه عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,579,819 23,897,937,312 Rls. 789,912 $
180 1 1395 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2,047,807 23,501,235,180 Rls. 776,412 $
181 12 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 30,594,440 23,251,782,912 Rls. 717,204 $
182 5 1395 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,522,898 23,176,126,990 Rls. 748,360 $
183 1 1395 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 377,327 22,808,812,232 Rls. 754,655 $
184 4 1395 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 245,395 22,617,087,150 Rls. 736,520 $
185 7 1395 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,916,194 22,449,385,730 Rls. 713,493 $
186 7 1395 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,830,865 21,872,180,423 Rls. 694,592 $
187 3 1395 شلمچه عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,543,400 21,332,844,906 Rls. 700,223 $
188 7 1395 شلمچه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 979,962 21,319,844,523 Rls. 677,354 $
189 9 1395 شلمچه عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,325,242 21,285,712,023 Rls. 662,621 $
190 10 1395 شلمچه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 185,050 21,276,158,619 Rls. 657,261 $
191 8 1395 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,098,747 21,270,101,956 Rls. 670,621 $
192 12 1395 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 175,223 21,137,176,960 Rls. 652,060 $
193 2 1395 شلمچه عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 290,496 21,117,524,817 Rls. 696,984 $
194 12 1395 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 216,830 21,081,935,970 Rls. 650,490 $
195 6 1395 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 141,100 20,775,845,690 Rls. 663,170 $
196 8 1395 شلمچه عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 646,598 20,733,480,993 Rls. 652,946 $
197 12 1395 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 305,783 20,546,298,112 Rls. 633,832 $
198 6 1395 شلمچه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 206,097 20,231,698,623 Rls. 647,063 $
199 10 1395 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 193,790 20,209,794,420 Rls. 624,570 $
200 10 1395 شلمچه عراق 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 949,525 20,034,135,009 Rls. 619,320 $
مجموع کل
3,208,470,758,647 ريال
مجموع کل
102,198,268 دلار