آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 365,938 28,784,154,182 Rls. 896,547 $
2 3 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 223,982 23,874,389,210 Rls. 783,937 $
3 8 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 290,937 22,096,382,029 Rls. 695,056 $
4 10 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 254,539 20,171,616,557 Rls. 623,619 $
5 12 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 224,750 17,697,404,674 Rls. 546,142 $
6 7 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 207,000 15,961,997,450 Rls. 507,150 $
7 11 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 180,215 14,187,698,656 Rls. 438,362 $
8 2 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 87,200 9,250,705,450 Rls. 305,200 $
9 8 1395 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 88,460 7,033,433,390 Rls. 221,290 $
10 5 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 64,000 6,135,907,500 Rls. 198,300 $
11 7 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 65,417 5,147,324,623 Rls. 163,543 $
12 6 1395 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 60,464 4,724,240,115 Rls. 151,135 $
13 7 1395 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 54,716 4,292,624,590 Rls. 136,790 $
14 9 1395 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 48,810 3,916,557,525 Rls. 122,125 $
15 6 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 50,000 3,826,179,700 Rls. 122,500 $
16 1 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,056 3,185,090,860 Rls. 105,196 $
17 12 1395 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 273,830 3,107,381,870 Rls. 95,872 $
18 4 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 37,800 2,906,668,500 Rls. 94,650 $
19 9 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 36,120 2,903,082,900 Rls. 90,375 $
20 8 1395 بناب عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 41,353 2,745,840,152 Rls. 86,561 $
21 9 1395 بناب عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 39,100 2,734,206,063 Rls. 85,125 $
22 8 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 32,983 2,618,348,575 Rls. 82,500 $
23 3 1395 بناب عراق 04031090 ک ک ک ماست 88,847 2,573,844,872 Rls. 84,404 $
24 10 1395 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 62,382 2,467,732,616 Rls. 76,364 $
25 6 1395 بناب عراق 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 34,310 2,423,357,620 Rls. 77,540 $
26 11 1395 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 63,725 1,993,846,824 Rls. 61,606 $
27 11 1395 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 169,390 1,919,156,530 Rls. 59,287 $
28 7 1395 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 40,320 1,909,051,200 Rls. 60,480 $
29 7 1395 بناب عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 28,750 1,867,936,570 Rls. 59,318 $
30 5 1395 بناب عراق 04031090 ک ک ک ماست 63,386 1,865,033,323 Rls. 60,216 $
31 3 1395 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 40,320 1,836,777,600 Rls. 60,480 $
32 2 1395 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 40,000 1,833,088,320 Rls. 60,480 $
33 9 1395 بناب عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 62,275 1,800,581,997 Rls. 56,047 $
34 12 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,500 1,772,344,800 Rls. 54,675 $
35 1 1395 بناب عراق 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 14,800 1,568,763,000 Rls. 51,800 $
36 4 1395 بناب عراق 04031090 ک ک ک ماست 52,617 1,530,670,091 Rls. 49,986 $
37 4 1395 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 19,690 1,522,565,500 Rls. 49,450 $
38 6 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 19,272 1,509,663,220 Rls. 48,180 $
39 10 1395 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 17,910 1,447,128,000 Rls. 44,775 $
40 5 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 17,870 1,383,048,650 Rls. 44,675 $
41 3 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 17,840 1,357,579,400 Rls. 44,600 $
42 2 1395 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 17,840 1,352,584,200 Rls. 44,600 $
43 4 1395 بناب عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,544 1,351,804,160 Rls. 43,904 $
44 6 1395 بناب عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 46,800 1,310,962,320 Rls. 42,120 $
45 10 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 15,420 1,246,835,150 Rls. 38,550 $
46 11 1395 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 14,976 1,211,994,885 Rls. 37,440 $
47 8 1395 بناب عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,600 1,200,654,720 Rls. 37,760 $
48 2 1395 بناب عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 43,578 1,189,240,288 Rls. 39,220 $
49 4 1395 بناب عراق 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,760 1,159,551,400 Rls. 37,660 $
50 5 1395 بناب عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 1,112,760,000 Rls. 36,000 $
51 12 1395 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 1,026,653,760 Rls. 31,680 $
52 4 1395 بناب عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 1,009,470,000 Rls. 33,000 $
53 10 1395 بناب عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,000 980,607,360 Rls. 30,400 $
54 8 1395 بناب عراق 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 13,702 980,569,356 Rls. 30,966 $
55 9 1395 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 20,160 970,431,840 Rls. 30,240 $
56 2 1395 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 119,790 907,542,387 Rls. 29,943 $
57 11 1395 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 15,000 873,774,000 Rls. 27,000 $
58 6 1395 بناب عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 14,000 697,424,000 Rls. 22,400 $
59 2 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,920 676,782,700 Rls. 22,300 $
60 6 1395 بناب عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,270 662,464,791 Rls. 21,321 $
61 8 1395 بناب عراق 04031090 ک ک ک ماست 21,758 662,204,790 Rls. 20,670 $
62 3 1395 بناب عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 41,819 636,719,450 Rls. 20,909 $
63 12 1395 بناب عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 10,313 634,879,792 Rls. 19,593 $
64 5 1395 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 8,000 620,900,000 Rls. 20,000 $
65 11 1395 بناب عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,249 616,204,842 Rls. 19,041 $
66 11 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,548 610,670,940 Rls. 18,870 $
67 4 1395 بناب عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 22,080 607,884,480 Rls. 19,872 $
68 3 1395 بناب عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,666 594,329,520 Rls. 19,499 $
69 12 1395 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 7,200 583,236,000 Rls. 18,000 $
70 6 1395 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 71,852 563,106,413 Rls. 17,963 $
71 5 1395 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 71,850 557,155,467 Rls. 17,964 $
72 1 1395 بناب عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 47,980 508,606,290 Rls. 16,794 $
73 1 1395 بناب عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,733 508,156,180 Rls. 16,793 $
74 4 1395 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 65,840 506,803,150 Rls. 16,460 $
75 11 1395 بناب عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,570 501,971,637 Rls. 15,503 $
76 7 1395 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 44,120 485,033,220 Rls. 15,442 $
77 10 1395 بناب عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,380 463,135,652 Rls. 14,308 $
78 7 1395 بناب عراق 04031090 ک ک ک ماست 15,231 454,502,700 Rls. 14,470 $
79 4 1395 بناب عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,787 453,895,805 Rls. 14,795 $
80 1 1395 بناب عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 68,940 427,702,664 Rls. 14,144 $
81 5 1395 بناب عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,240 425,197,960 Rls. 13,756 $
82 1 1395 بناب عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,304 419,918,020 Rls. 13,877 $
83 6 1395 بناب عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 6,836 415,562,344 Rls. 13,256 $
84 12 1395 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 48,000 388,992,000 Rls. 12,000 $
85 8 1395 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 47,902 380,246,076 Rls. 11,976 $
86 1 1395 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 4,770 361,029,375 Rls. 11,925 $
87 2 1395 بناب عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 23,733 360,039,009 Rls. 11,867 $
88 10 1395 بناب عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 12,300 357,782,400 Rls. 11,070 $
89 2 1395 بناب عراق 04031090 ک ک ک ماست 12,244 352,763,664 Rls. 11,632 $
90 12 1395 بناب عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 20,355 329,867,603 Rls. 10,178 $
91 6 1395 بناب عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,800 326,029,600 Rls. 10,400 $
92 10 1395 بناب عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 14,000 317,010,400 Rls. 9,800 $
93 5 1395 بناب عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,991 309,939,032 Rls. 9,995 $
94 8 1395 بناب عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 9,000 257,191,200 Rls. 8,100 $
95 11 1395 بناب عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,424 242,219,660 Rls. 7,484 $
96 1 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,200 242,200,000 Rls. 8,000 $
97 9 1395 بناب عراق 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 12,160 156,382,464 Rls. 4,864 $
98 12 1395 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,550 125,557,750 Rls. 3,875 $
99 12 1395 بناب عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,950 123,192,404 Rls. 3,802 $
100 4 1395 بناب عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,520 99,723,400 Rls. 3,260 $
مجموع کل
278,793,455,374 ريال
مجموع کل
8,835,048 دلار