آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1395 اصفهان عراق 02071310 ک ک ک قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 286,795 5,955,639,071 Rls. 189,283 $
202 7 1395 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 125,690 5,932,746,750 Rls. 188,535 $
203 11 1395 اصفهان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 31,158 5,915,311,890 Rls. 182,755 $
204 2 1395 اصفهان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 64,397 5,859,492,763 Rls. 193,194 $
205 8 1395 اصفهان عراق 28365000 کربنات کلسيم 2,632,500 5,855,432,625 Rls. 184,275 $
206 6 1395 اصفهان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 90,792 5,816,798,490 Rls. 186,262 $
207 1 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 57,540 5,749,051,110 Rls. 189,882 $
208 10 1395 اصفهان عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 179,090 5,714,489,472 Rls. 176,729 $
209 3 1395 اصفهان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 78,653 5,633,040,790 Rls. 184,830 $
210 8 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 505,160 5,614,268,760 Rls. 176,805 $
211 8 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 3,908,830 5,578,412,529 Rls. 175,896 $
212 12 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 489,800 5,557,074,880 Rls. 171,430 $
213 7 1395 اصفهان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 88,000 5,544,176,000 Rls. 176,000 $
214 10 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 479,040 5,427,116,016 Rls. 167,664 $
215 10 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 53,708 5,417,911,380 Rls. 167,520 $
216 9 1395 اصفهان عراق 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 55,642 5,363,772,980 Rls. 166,925 $
217 2 1395 اصفهان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 116,990 5,318,492,698 Rls. 175,484 $
218 8 1395 اصفهان عراق 02071310 ک ک ک قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 139,567 5,309,687,984 Rls. 167,480 $
219 11 1395 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 116,470 5,300,458,281 Rls. 163,776 $
220 1 1395 اصفهان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 58,285 5,299,487,420 Rls. 175,066 $
221 4 1395 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 110,140 5,290,288,536 Rls. 171,818 $
222 7 1395 اصفهان عراق 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 167,893 5,282,081,673 Rls. 167,893 $
223 4 1395 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 108,800 5,225,878,320 Rls. 169,728 $
224 10 1395 اصفهان عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 14,163 5,156,160,000 Rls. 160,000 $
225 9 1395 اصفهان عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 749,800 5,026,116,660 Rls. 156,710 $
226 5 1395 اصفهان عراق 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 147,126 5,002,412,580 Rls. 161,838 $
227 6 1395 اصفهان عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 256,940 4,979,740,342 Rls. 159,540 $
228 3 1395 اصفهان عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 135,000 4,930,956,000 Rls. 162,000 $
229 7 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 99,030 4,920,345,444 Rls. 156,333 $
230 7 1395 اصفهان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 232,471 4,885,506,201 Rls. 155,185 $
231 7 1395 اصفهان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 68,380 4,884,273,347 Rls. 154,887 $
232 4 1395 اصفهان عراق 27101940 روغن پايه معدني 405,100 4,883,588,624 Rls. 158,936 $
233 6 1395 اصفهان عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 335,620 4,871,383,808 Rls. 155,392 $
234 3 1395 اصفهان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 52,300 4,861,496,010 Rls. 159,825 $
235 6 1395 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 103,780 4,860,475,470 Rls. 155,670 $
236 5 1395 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 104,020 4,832,298,210 Rls. 156,030 $
237 3 1395 اصفهان عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 84,270 4,810,017,520 Rls. 158,224 $
238 11 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 3,283,220 4,782,418,947 Rls. 147,739 $
239 11 1395 اصفهان عراق 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 30,739 4,768,055,270 Rls. 147,335 $
240 11 1395 اصفهان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 87,510 4,767,530,016 Rls. 147,264 $
241 11 1395 اصفهان عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 117,960 4,717,102,817 Rls. 145,737 $
242 2 1395 اصفهان عراق 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 102,860 4,677,255,780 Rls. 154,290 $
243 8 1395 اصفهان عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 25,840 4,631,152,500 Rls. 146,250 $
244 10 1395 اصفهان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 81,006 4,614,575,285 Rls. 142,615 $
245 7 1395 اصفهان عراق 28365000 کربنات کلسيم 2,070,000 4,561,551,225 Rls. 144,900 $
246 12 1395 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 70,000 4,515,970,208 Rls. 139,313 $
247 9 1395 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 93,710 4,498,080,343 Rls. 140,120 $
248 4 1395 اصفهان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 66,651 4,492,378,902 Rls. 146,632 $
249 10 1395 اصفهان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,924,500 4,478,273,964 Rls. 138,564 $
250 1 1395 اصفهان عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 147,420 4,464,018,200 Rls. 147,420 $
251 1 1395 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 49,022 4,453,176,960 Rls. 147,066 $
252 7 1395 اصفهان عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 107,803 4,424,704,328 Rls. 140,248 $
253 10 1395 اصفهان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 42,120 4,400,510,378 Rls. 136,049 $
254 8 1395 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 91,520 4,392,960,324 Rls. 138,352 $
255 7 1395 اصفهان عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 52,000 4,367,349,601 Rls. 138,693 $
256 6 1395 اصفهان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 91,972 4,359,660,922 Rls. 139,802 $
257 8 1395 اصفهان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 45,679 4,348,993,207 Rls. 137,039 $
258 12 1395 اصفهان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 56,900 4,242,393,860 Rls. 130,930 $
259 8 1395 اصفهان عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 214,860 4,229,907,714 Rls. 133,431 $
260 4 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 45,695 4,225,977,150 Rls. 137,085 $
261 8 1395 اصفهان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 66,000 4,189,460,000 Rls. 132,000 $
262 4 1395 اصفهان عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 112,950 4,149,916,200 Rls. 135,540 $
263 7 1395 اصفهان عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 92,821 4,140,961,317 Rls. 131,478 $
264 6 1395 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 39,098 4,136,777,736 Rls. 131,976 $
265 3 1395 اصفهان عراق 28365000 کربنات کلسيم 1,936,500 4,127,805,675 Rls. 135,555 $
266 1 1395 اصفهان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 45,320 4,115,190,000 Rls. 135,960 $
267 7 1395 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 80,920 4,102,294,920 Rls. 130,320 $
268 6 1395 اصفهان عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 187,530 4,084,547,986 Rls. 131,459 $
269 5 1395 اصفهان عراق 28365000 کربنات کلسيم 1,867,500 4,048,989,525 Rls. 130,725 $
270 6 1395 اصفهان عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 43,600 4,034,966,932 Rls. 128,900 $
271 3 1395 اصفهان عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 32,920 4,014,396,480 Rls. 131,680 $
272 8 1395 اصفهان عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 594,850 4,005,000,681 Rls. 126,002 $
273 4 1395 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 86,550 3,989,653,875 Rls. 129,825 $
274 5 1395 اصفهان عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 42,375 3,940,562,871 Rls. 127,125 $
275 9 1395 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 165,680 3,935,575,413 Rls. 122,573 $
276 10 1395 اصفهان عراق 28365000 کربنات کلسيم 1,732,500 3,923,444,700 Rls. 121,275 $
277 11 1395 اصفهان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 63,000 3,904,445,789 Rls. 120,641 $
278 4 1395 اصفهان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 41,656 3,875,109,600 Rls. 125,940 $
279 3 1395 اصفهان عراق 04031090 ک ک ک ماست 132,652 3,834,877,010 Rls. 125,949 $
280 9 1395 اصفهان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 53,187 3,815,654,110 Rls. 118,645 $
281 7 1395 اصفهان عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 193,130 3,781,421,121 Rls. 120,181 $
282 4 1395 اصفهان عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 41,000 3,758,790,000 Rls. 123,000 $
283 4 1395 اصفهان عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 189,340 3,727,869,144 Rls. 120,779 $
284 8 1395 اصفهان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 166,280 3,695,134,324 Rls. 116,396 $
285 6 1395 اصفهان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 199,159 3,680,649,141 Rls. 117,569 $
286 7 1395 اصفهان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 166,692 3,679,673,916 Rls. 116,684 $
287 9 1395 اصفهان عراق 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 45,690 3,672,447,975 Rls. 114,225 $
288 4 1395 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 44,000 3,649,844,000 Rls. 118,800 $
289 5 1395 اصفهان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 167,780 3,636,115,168 Rls. 117,438 $
290 2 1395 اصفهان عراق 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي ، غده اي ، ساقه اي و ميوه دار 39,841 3,624,359,301 Rls. 119,523 $
291 9 1395 اصفهان عراق 02071320 احشاء تازه و يا سرد کرده مرغ 93,978 3,618,966,252 Rls. 112,772 $
292 12 1395 اصفهان عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 101,600 3,617,876,340 Rls. 111,618 $
293 5 1395 اصفهان عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 38,940 3,613,056,120 Rls. 116,820 $
294 9 1395 اصفهان عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 242,380 3,601,284,111 Rls. 112,221 $
295 5 1395 اصفهان عراق 02071310 ک ک ک قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 173,755 3,555,488,896 Rls. 114,870 $
296 11 1395 اصفهان عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 111,360 3,536,026,073 Rls. 109,257 $
297 5 1395 اصفهان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 38,075 3,534,606,024 Rls. 114,229 $
298 9 1395 اصفهان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 37,258 3,518,502,702 Rls. 109,598 $
299 11 1395 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 84,990 3,498,128,690 Rls. 108,088 $
300 4 1395 اصفهان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,266 3,481,122,190 Rls. 114,023 $
مجموع کل
453,130,870,843 ريال
مجموع کل
14,428,333 دلار