آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,095,183 13,488,638,921 Rls. 416,648 $
102 12 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 259,721 13,466,312,959 Rls. 415,548 $
103 2 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,268,710 13,461,970,463 Rls. 444,047 $
104 5 1395 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 270,020 13,335,789,675 Rls. 430,570 $
105 9 1395 اصفهان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 193,180 13,333,135,885 Rls. 415,067 $
106 10 1395 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 309,440 13,297,054,114 Rls. 411,060 $
107 10 1395 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 119,103 13,292,842,837 Rls. 410,932 $
108 5 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 132,490 13,190,838,207 Rls. 425,979 $
109 12 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 127,364 13,097,394,990 Rls. 404,190 $
110 11 1395 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 115,531 13,041,525,335 Rls. 402,944 $
111 5 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 9,312,230 13,033,813,479 Rls. 420,623 $
112 8 1395 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 197,253 13,010,784,121 Rls. 410,226 $
113 2 1395 اصفهان عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 646,290 12,570,475,195 Rls. 414,643 $
114 1 1395 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,847,331 12,352,824,362 Rls. 408,087 $
115 2 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 134,793 12,259,615,983 Rls. 404,379 $
116 3 1395 اصفهان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 713,738 12,068,630,441 Rls. 396,301 $
117 6 1395 اصفهان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 110,375 12,011,129,534 Rls. 383,999 $
118 7 1395 اصفهان عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 246,840 11,877,605,254 Rls. 377,152 $
119 1 1395 اصفهان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 112,933 11,821,841,399 Rls. 390,592 $
120 12 1395 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 270,870 11,738,930,067 Rls. 362,288 $
121 9 1395 اصفهان عراق 02071310 ک ک ک قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 291,340 11,208,734,496 Rls. 349,608 $
122 12 1395 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 98,597 11,170,427,281 Rls. 344,709 $
123 2 1395 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 990,240 11,042,926,667 Rls. 364,291 $
124 8 1395 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 98,935 10,916,855,376 Rls. 343,951 $
125 5 1395 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 225,400 10,898,721,688 Rls. 351,743 $
126 5 1395 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 114,833 10,677,688,203 Rls. 344,499 $
127 10 1395 اصفهان عراق 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 300,016 10,671,185,240 Rls. 330,017 $
128 6 1395 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 111,891 10,476,634,497 Rls. 335,673 $
129 12 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 917,000 10,401,953,852 Rls. 320,948 $
130 7 1395 اصفهان عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,525,510 10,303,385,630 Rls. 327,269 $
131 8 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 178,614 10,213,212,448 Rls. 321,634 $
132 4 1395 اصفهان عراق 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 11,050 10,140,585,000 Rls. 331,500 $
133 11 1395 اصفهان عراق 27101940 روغن پايه معدني 749,760 10,113,609,372 Rls. 312,403 $
134 4 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 101,110 10,100,687,610 Rls. 329,415 $
135 3 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 107,608 9,837,429,891 Rls. 322,824 $
136 1 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 201,327 9,753,030,740 Rls. 322,120 $
137 10 1395 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 97,800 9,486,567,060 Rls. 293,400 $
138 10 1395 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 236,950 9,263,043,666 Rls. 286,616 $
139 2 1395 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 101,020 9,186,243,180 Rls. 303,060 $
140 4 1395 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 378,710 9,065,012,488 Rls. 295,954 $
141 9 1395 اصفهان عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 28,148 9,024,664,800 Rls. 280,800 $
142 3 1395 اصفهان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 160,522 8,990,548,965 Rls. 295,052 $
143 7 1395 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 632,760 8,847,587,244 Rls. 281,394 $
144 10 1395 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 169,261 8,760,114,762 Rls. 270,813 $
145 6 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 93,442 8,755,184,382 Rls. 280,326 $
146 12 1395 اصفهان عراق 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 51,750 8,748,540,000 Rls. 270,000 $
147 10 1395 اصفهان عراق 27101940 روغن پايه معدني 673,740 8,715,010,720 Rls. 269,496 $
148 11 1395 اصفهان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 89,372 8,682,873,097 Rls. 268,236 $
149 9 1395 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 78,000 8,649,990,000 Rls. 270,000 $
150 6 1395 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 69,000 8,604,116,000 Rls. 276,000 $
151 7 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 778,910 8,595,181,200 Rls. 272,617 $
152 10 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 5,899,740 8,578,330,299 Rls. 265,388 $
153 9 1395 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 99,903 8,492,658,804 Rls. 263,904 $
154 5 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 90,835 8,432,324,604 Rls. 272,505 $
155 9 1395 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 173,720 8,367,488,325 Rls. 260,580 $
156 3 1395 اصفهان عراق 02071310 ک ک ک قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 402,520 8,142,333,790 Rls. 267,403 $
157 2 1395 اصفهان عراق 02071310 ک ک ک قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 394,810 7,933,330,152 Rls. 261,687 $
158 3 1395 اصفهان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 173,230 7,911,263,727 Rls. 259,843 $
159 6 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 5,624,010 7,894,743,130 Rls. 253,116 $
160 12 1395 اصفهان عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 82,803 7,842,796,023 Rls. 242,000 $
161 1 1395 اصفهان عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 164,390 7,758,773,444 Rls. 256,448 $
162 1 1395 اصفهان عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 367,120 7,726,966,225 Rls. 255,189 $
163 2 1395 اصفهان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 84,126 7,694,060,985 Rls. 253,845 $
164 9 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 683,710 7,684,750,707 Rls. 239,297 $
165 11 1395 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 158,210 7,680,929,115 Rls. 237,315 $
166 7 1395 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 362,440 7,678,010,249 Rls. 244,266 $
167 7 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 5,378,850 7,655,434,440 Rls. 243,245 $
168 12 1395 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 158,140 7,590,720,128 Rls. 234,230 $
169 9 1395 اصفهان عراق 27101940 روغن پايه معدني 576,220 7,425,452,688 Rls. 230,488 $
170 2 1395 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 149,600 7,411,834,298 Rls. 244,424 $
171 9 1395 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 5,089,290 7,363,550,403 Rls. 229,032 $
172 1 1395 اصفهان عراق 02071310 ک ک ک قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 361,048 7,210,303,802 Rls. 238,290 $
173 11 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 72,900 7,175,240,970 Rls. 221,700 $
174 2 1395 اصفهان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 116,422 7,058,811,868 Rls. 232,844 $
175 1 1395 اصفهان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 153,805 6,985,098,350 Rls. 230,707 $
176 4 1395 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 65,594 6,900,803,515 Rls. 225,172 $
177 3 1395 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 78,130 6,825,839,730 Rls. 224,229 $
178 7 1395 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 71,107 6,761,716,542 Rls. 214,662 $
179 2 1395 اصفهان عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 170,613 6,723,960,156 Rls. 221,798 $
180 4 1395 اصفهان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 114,439 6,693,945,123 Rls. 218,406 $
181 5 1395 اصفهان عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 72,700 6,681,802,382 Rls. 215,392 $
182 3 1395 اصفهان عراق 04090000 عسل طبيعي 43,872 6,672,475,900 Rls. 219,360 $
183 4 1395 اصفهان عراق 02071310 ک ک ک قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 327,000 6,628,933,080 Rls. 215,820 $
184 2 1395 اصفهان عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 180,460 6,566,852,652 Rls. 216,552 $
185 10 1395 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 135,080 6,550,940,790 Rls. 202,620 $
186 12 1395 اصفهان عراق 27101940 روغن پايه معدني 500,000 6,482,300,000 Rls. 200,000 $
187 2 1395 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 137,030 6,481,321,717 Rls. 213,767 $
188 5 1395 اصفهان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 139,180 6,463,642,211 Rls. 208,769 $
189 10 1395 اصفهان عراق 02071320 احشاء تازه و يا سرد کرده مرغ 165,416 6,423,458,770 Rls. 198,499 $
190 2 1395 اصفهان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 84,270 6,387,915,550 Rls. 210,675 $
191 1 1395 اصفهان عراق 04090000 عسل طبيعي 41,870 6,335,073,850 Rls. 209,350 $
192 9 1395 اصفهان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,719,000 6,293,550,744 Rls. 195,768 $
193 7 1395 اصفهان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 15,693 6,228,051,021 Rls. 197,961 $
194 11 1395 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 94,000 6,205,792,776 Rls. 191,704 $
195 12 1395 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 126,760 6,175,563,872 Rls. 190,608 $
196 9 1395 اصفهان عراق 28365000 کربنات کلسيم 2,677,500 6,119,319,150 Rls. 190,575 $
197 2 1395 اصفهان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 325,682 5,961,868,882 Rls. 196,570 $
198 11 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 525,650 5,956,873,977 Rls. 183,977 $
199 3 1395 اصفهان عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 297,680 5,956,276,252 Rls. 195,537 $
200 11 1395 اصفهان عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 46,000 5,956,240,000 Rls. 184,000 $
مجموع کل
903,182,623,944 ريال
مجموع کل
28,791,160 دلار