آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 همدان سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,249,000 17,137,335,420 Rls. 562,470 $
2 6 1395 همدان سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,000,000 15,343,656,000 Rls. 492,000 $
3 7 1395 همدان سومالي 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 9,000,000 10,624,050,000 Rls. 337,500 $
4 2 1395 همدان سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,000,000 9,104,700,000 Rls. 300,000 $
5 8 1395 همدان سومالي 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 5,379,000 6,387,443,858 Rls. 201,713 $
6 5 1395 همدان سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 6,036,810,000 Rls. 195,000 $
مجموع کل
64,633,995,278 ريال
مجموع کل
2,088,683 دلار