آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 146,402 8,855,536,237 Rls. 292,097 $
2 10 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 148,076 8,833,534,098 Rls. 272,995 $
3 6 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 131,003 7,364,614,041 Rls. 236,003 $
4 4 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 99,629 5,509,912,710 Rls. 179,522 $
5 7 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 80,726 4,908,981,240 Rls. 155,711 $
6 6 1395 تبريز سومالي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 18,576 3,773,612,232 Rls. 120,744 $
7 3 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 63,743 3,571,010,494 Rls. 117,239 $
8 5 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 58,440 3,291,481,100 Rls. 106,388 $
9 11 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 49,567 3,121,219,303 Rls. 96,443 $
10 9 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 48,051 2,772,986,955 Rls. 86,489 $
11 1 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 44,527 2,704,405,630 Rls. 89,359 $
12 3 1395 تبريز سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,049 2,058,326,458 Rls. 67,494 $
13 8 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 22,659 1,727,940,425 Rls. 54,489 $
14 2 1395 تبريز سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,196 1,691,003,193 Rls. 55,759 $
15 5 1395 تبريز سومالي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 66,480 1,646,408,356 Rls. 53,182 $
16 2 1395 تبريز سومالي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,310 1,493,866,218 Rls. 49,286 $
17 1 1395 تبريز سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,996 1,222,201,400 Rls. 40,390 $
18 12 1395 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 20,736 1,209,372,248 Rls. 37,324 $
19 2 1395 تبريز سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 16,080 1,169,491,196 Rls. 38,591 $
20 10 1395 تبريز سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,810 995,120,167 Rls. 30,743 $
21 11 1395 تبريز سومالي 20029010 رب گوجه فرنگي 20,000 970,950,000 Rls. 30,000 $
22 4 1395 تبريز سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,608 915,826,280 Rls. 29,672 $
23 12 1395 تبريز سومالي 20029010 رب گوجه فرنگي 18,352 891,962,256 Rls. 27,528 $
24 11 1395 تبريز سومالي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 33,264 861,605,190 Rls. 26,610 $
25 8 1395 تبريز سومالي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 33,864 857,894,820 Rls. 27,090 $
26 7 1395 تبريز سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,351 816,954,940 Rls. 26,060 $
27 12 1395 تبريز سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,206 548,705,632 Rls. 16,927 $
28 3 1395 تبريز سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,200 525,825,060 Rls. 17,279 $
29 11 1395 تبريز سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,744 523,827,525 Rls. 16,185 $
30 2 1395 تبريز سومالي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 16,152 392,078,731 Rls. 12,919 $
31 11 1395 تبريز سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,910 365,486,652 Rls. 11,293 $
32 10 1395 تبريز سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,192 331,393,822 Rls. 10,238 $
33 12 1395 تبريز سومالي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,512 318,584,448 Rls. 9,828 $
34 10 1395 تبريز سومالي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,296 272,676,456 Rls. 8,424 $
35 1 1395 تبريز سومالي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,657 247,346,750 Rls. 8,170 $
36 2 1395 تبريز سومالي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 7,920 203,952,672 Rls. 6,732 $
37 8 1395 تبريز سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,800 137,363,040 Rls. 4,320 $
38 12 1395 تبريز سومالي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 3,600 93,358,080 Rls. 2,880 $
39 3 1395 تبريز سومالي 20029010 رب گوجه فرنگي 2,348 85,862,592 Rls. 2,817 $
40 3 1395 تبريز سومالي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 984 23,958,852 Rls. 786 $
41 6 1395 تبريز سومالي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 240 6,019,008 Rls. 192 $
مجموع کل
77,312,656,507 ريال
مجموع کل
2,476,198 دلار