آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 شهيدرجايي سودان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,015,000 129,586,088,000 Rls. 4,006,000 $
2 4 1395 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 9,348,923 60,369,134,082 Rls. 1,963,272 $
3 3 1395 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 9,080,264 57,740,584,734 Rls. 1,896,105 $
4 2 1395 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 3,985,420 33,565,083,530 Rls. 1,105,970 $
5 12 1395 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 4,199,009 26,534,245,241 Rls. 818,813 $
6 6 1395 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 3,009,206 24,124,974,401 Rls. 771,401 $
7 10 1395 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 3,470,792 23,588,369,138 Rls. 728,866 $
8 5 1395 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 3,508,450 22,801,828,735 Rls. 736,774 $
9 9 1395 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 2,589,150 17,456,342,793 Rls. 543,721 $
10 8 1395 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 1,991,275 13,282,329,294 Rls. 418,167 $
11 3 1395 شهيدرجايي سودان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 95,180 12,561,420,413 Rls. 412,675 $
12 9 1395 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 309,750 10,946,056,275 Rls. 340,725 $
13 8 1395 شهيدرجايي سودان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 73,152 10,721,874,010 Rls. 336,499 $
14 2 1395 شهيدرجايي سودان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 152,000 10,610,010,400 Rls. 349,854 $
15 4 1395 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 291,550 9,849,888,125 Rls. 320,705 $
16 10 1395 شهيدرجايي سودان 20029010 رب گوجه فرنگي 264,984 8,872,583,360 Rls. 274,523 $
17 8 1395 شهيدرجايي سودان 20029010 رب گوجه فرنگي 246,288 8,101,649,808 Rls. 255,154 $
18 11 1395 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 1,116,800 7,591,436,832 Rls. 234,528 $
19 12 1395 شهيدرجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 47,074 7,017,411,780 Rls. 216,540 $
20 6 1395 شهيدرجايي سودان 20029010 رب گوجه فرنگي 209,405 6,800,946,107 Rls. 216,943 $
21 2 1395 شهيدرجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 48,100 6,706,169,340 Rls. 221,260 $
22 3 1395 شهيدرجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 47,280 6,630,339,168 Rls. 217,488 $
23 2 1395 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 188,650 6,295,371,324 Rls. 207,542 $
24 12 1395 شهيدرجايي سودان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 46,000 6,059,068,864 Rls. 186,952 $
25 1 1395 شهيدرجايي سودان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 55,000 5,827,412,500 Rls. 192,500 $
26 9 1395 شهيدرجايي سودان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 30,600 5,068,253,400 Rls. 158,200 $
27 10 1395 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 140,000 4,981,592,000 Rls. 154,000 $
28 10 1395 شهيدرجايي سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 112,000 3,978,343,600 Rls. 123,200 $
29 12 1395 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 98,000 3,493,705,600 Rls. 107,800 $
30 8 1395 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 2,925,938,400 Rls. 92,400 $
31 12 1395 شهيدرجايي سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 70,000 2,494,184,000 Rls. 77,000 $
32 2 1395 شهيدرجايي سودان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 18,320 2,291,360,400 Rls. 75,600 $
33 1 1395 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 68,600 2,284,551,500 Rls. 75,460 $
34 9 1395 شهيدرجايي سودان 28301000 سولفور سديم 200,000 1,924,200,000 Rls. 60,000 $
35 7 1395 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 51,450 1,780,535,295 Rls. 56,595 $
36 4 1395 شهيدرجايي سودان 84137010 پمپ کولر آبي 13,700 1,676,332,000 Rls. 54,800 $
37 10 1395 شهيدرجايي سودان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,583,680,000 Rls. 49,000 $
38 2 1395 شهيدرجايي سودان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 29,660 1,565,146,143 Rls. 51,609 $
39 8 1395 شهيدرجايي سودان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,963 1,381,134,492 Rls. 43,436 $
40 4 1395 شهيدرجايي سودان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 25,130 1,349,609,163 Rls. 43,726 $
41 2 1395 شهيدرجايي سودان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 55,000 1,249,710,000 Rls. 41,250 $
42 6 1395 شهيدرجايي سودان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 22,254 1,210,178,666 Rls. 38,722 $
43 4 1395 شهيدرجايي سودان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 12,190 1,116,482,100 Rls. 36,570 $
44 9 1395 شهيدرجايي سودان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 19,850 1,106,525,943 Rls. 34,539 $
45 7 1395 شهيدرجايي سودان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 20,180 1,104,690,093 Rls. 35,113 $
46 7 1395 شهيدرجايي سودان 08081000 سيب , تازه 95,402 927,015,918 Rls. 29,422 $
47 3 1395 شهيدرجايي سودان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 16,870 893,506,406 Rls. 29,354 $
48 4 1395 شهيدرجايي سودان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,210 616,960,485 Rls. 19,989 $
49 12 1395 شهيدرجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 6,000 583,326,000 Rls. 18,000 $
50 7 1395 شهيدرجايي سودان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,200 424,233,600 Rls. 13,440 $
51 10 1395 شهيدرجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,411 284,276,094 Rls. 8,781 $
52 4 1395 شهيدرجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,300 262,558,000 Rls. 8,600 $
53 10 1395 شهيدرجايي سودان 08081000 سيب , تازه 20,140 228,169,081 Rls. 7,049 $
54 12 1395 شهيدرجايي سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 6,500 105,274,000 Rls. 3,250 $
مجموع کل
582,532,090,633 ريال
مجموع کل
18,519,882 دلار