آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سنگاپور 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 23,085,735 233,979,217,920 Rls. 7,233,190 $
2 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سنگاپور 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 23,089,104 222,819,736,000 Rls. 6,888,207 $
مجموع کل
456,798,953,920 ريال
مجموع کل
14,121,397 دلار