آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,000 19,668,604,800 Rls. 612,100 $
2 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 12,718,528,800 Rls. 400,400 $
3 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,000 8,764,112,000 Rls. 289,000 $
4 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 5,903,612,000 Rls. 194,000 $
5 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 20,000 5,146,325,000 Rls. 170,000 $
6 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,700 3,938,253,000 Rls. 127,050 $
7 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,296,640,000 Rls. 102,000 $
8 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,191,274,000 Rls. 102,000 $
9 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 3,140,763,000 Rls. 97,000 $
10 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,120,180,000 Rls. 102,000 $
11 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 2,755,360,000 Rls. 85,000 $
12 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 2,674,185,000 Rls. 85,000 $
13 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,089,230,000 Rls. 65,000 $
14 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,000 1,997,985,000 Rls. 66,000 $
15 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 999,768,000 Rls. 33,000 $
16 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 972,480,000 Rls. 30,000 $
17 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 841,854,000 Rls. 26,000 $
18 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 817,986,000 Rls. 26,000 $
19 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 414,219,000 Rls. 13,000 $
مجموع کل
82,451,359,600 ريال
مجموع کل
2,624,550 دلار