آمار کل " صادرات به" کشور (سنگال) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 شهيدرجايي سنگال 27132000 قيرنفت 2,503,209 16,935,177,070 Rls. 523,155 $
2 10 1395 شهيدرجايي سنگال 27132000 قيرنفت 2,007,450 13,443,063,222 Rls. 416,550 $
3 5 1395 شهيدرجايي سنگال 27132000 قيرنفت 1,099,681 7,145,559,036 Rls. 230,434 $
4 12 1395 شهيدرجايي سنگال 27132000 قيرنفت 1,035,100 7,043,255,142 Rls. 217,371 $
5 9 1395 شهيدرجايي سنگال 27132000 قيرنفت 1,000,000 6,739,110,000 Rls. 210,000 $
6 7 1395 شهيدرجايي سنگال 27132000 قيرنفت 698,660 4,610,539,998 Rls. 146,718 $
7 8 1395 شهيدرجايي سنگال 27132000 قيرنفت 600,600 4,018,752,738 Rls. 126,126 $
8 6 1395 شهيدرجايي سنگال 27132000 قيرنفت 500,000 3,285,135,000 Rls. 105,000 $
9 4 1395 شهيدرجايي سنگال 27132000 قيرنفت 500,000 3,240,825,000 Rls. 105,000 $
10 11 1395 شهيدرجايي سنگال 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 28,930 1,591,941,234 Rls. 49,181 $
11 6 1395 شهيدرجايي سنگال 27101910 روغن موتور 63,720 1,158,564,993 Rls. 36,957 $
12 4 1395 شهيدرجايي سنگال 27101910 روغن موتور 63,720 1,140,677,805 Rls. 36,957 $
13 3 1395 شهيدرجايي سنگال 27101910 روغن موتور 62,290 1,097,207,360 Rls. 36,128 $
14 12 1395 شهيدرجايي سنگال 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,600 1,079,301,440 Rls. 33,320 $
15 12 1395 شهيدرجايي سنگال 27101910 روغن موتور 54,828 1,046,809,888 Rls. 32,293 $
16 1 1395 شهيدرجايي سنگال 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,080 982,160,890 Rls. 32,436 $
17 2 1395 شهيدرجايي سنگال 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 18,950 975,720,848 Rls. 32,215 $
18 5 1395 شهيدرجايي سنگال 27101910 روغن موتور 40,167 793,539,150 Rls. 25,710 $
19 11 1395 شهيدرجايي سنگال 48209000 دسته هاي کاغذخشک کن, جلدکتاب وسايرنوشت ا فزا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 6,500 388,368,000 Rls. 12,000 $
20 12 1395 شهيدرجايي سنگال 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,000 275,536,000 Rls. 8,500 $
21 5 1395 شهيدرجايي سنگال 27101950 روغن صنعتي 13,157 207,104,150 Rls. 6,710 $
مجموع کل
77,198,348,964 ريال
مجموع کل
2,422,761 دلار