آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,500,000 117,001,650,740 Rls. 3,717,500 $
2 12 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,323,370 74,610,886,526 Rls. 2,302,663 $
3 8 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,500,000 70,822,836,000 Rls. 2,230,500 $
4 9 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,000,000 47,719,317,000 Rls. 1,487,000 $
5 9 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 500,000 32,226,000,000 Rls. 1,000,000 $
6 6 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 500,000 23,307,981,500 Rls. 743,500 $
7 6 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 500,000 23,148,872,500 Rls. 743,500 $
8 5 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 500,000 23,017,273,000 Rls. 743,500 $
9 4 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 500,000 22,892,365,000 Rls. 743,500 $
مجموع کل
434,747,182,266 ريال
مجموع کل
13,711,663 دلار