آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 17,200 113,873,531,046 Rls. 3,512,880 $
2 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 34,300 88,122,896,000 Rls. 2,718,500 $
3 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 222,604 61,309,896,700 Rls. 1,892,140 $
4 11 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 198,115 54,498,293,158 Rls. 1,683,979 $
5 9 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 148,376 40,458,005,914 Rls. 1,261,210 $
6 7 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 134,553 35,999,935,488 Rls. 1,143,705 $
7 10 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 93,388 25,687,787,276 Rls. 793,804 $
8 5 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 89,366 23,479,681,104 Rls. 759,614 $
9 4 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 76,800 19,969,152,000 Rls. 652,800 $
10 2 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 66,240 17,060,397,600 Rls. 563,040 $
11 6 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 50,995 13,546,900,378 Rls. 433,459 $
12 1 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 48,000 12,353,832,000 Rls. 408,000 $
13 8 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 34,230 12,019,266,000 Rls. 378,000 $
14 9 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 59,289 11,415,956,067 Rls. 355,737 $
15 8 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 38,400 10,400,083,200 Rls. 326,400 $
16 6 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021030 ---شير خشك صنعتي 38,400 10,162,464,000 Rls. 326,400 $
17 2 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021030 ---شير خشك صنعتي 38,400 9,898,732,800 Rls. 326,400 $
18 8 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 256,900 8,972,797,680 Rls. 282,590 $
19 9 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 238,000 8,406,621,300 Rls. 261,800 $
20 7 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 41,702 7,859,221,740 Rls. 250,214 $
21 8 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 34,099 6,478,705,270 Rls. 204,595 $
22 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 32,793 6,373,482,312 Rls. 196,761 $
23 10 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 23,654 4,594,712,324 Rls. 141,926 $
24 1 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 24,883 4,521,526,272 Rls. 149,299 $
25 6 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 129,800 4,464,696,940 Rls. 142,780 $
26 5 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 127,750 4,347,505,470 Rls. 140,525 $
27 5 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 276,160 3,380,365,936 Rls. 109,192 $
28 4 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 98,690 3,341,571,310 Rls. 108,559 $
29 2 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 17,510 3,186,227,405 Rls. 105,062 $
30 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 108,000 3,063,312,000 Rls. 94,500 $
31 10 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 86,000 3,059,735,800 Rls. 94,600 $
32 9 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 2,965,208,400 Rls. 92,400 $
33 9 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 2,588,155,500 Rls. 80,500 $
34 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27101910 روغن موتور 199,400 2,585,500,160 Rls. 79,760 $
35 7 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 68,600 2,370,198,600 Rls. 75,460 $
36 3 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 81,400 2,299,069,740 Rls. 75,702 $
37 8 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 78,578 1,907,820,000 Rls. 60,000 $
38 11 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 247,767 1,810,627,560 Rls. 55,944 $
39 3 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 36,800 1,432,018,878 Rls. 46,973 $
40 2 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 36,800 1,425,583,577 Rls. 46,973 $
41 1 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,398,705,000 Rls. 46,200 $
42 2 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 34,300 1,143,558,570 Rls. 37,730 $
43 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 14,360 1,087,498,451 Rls. 33,548 $
44 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,000 1,053,520,000 Rls. 32,500 $
45 10 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 238,000 924,601,440 Rls. 28,560 $
46 7 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 24,200 838,982,540 Rls. 26,620 $
47 2 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 106,250 775,899,714 Rls. 25,698 $
48 7 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 36,800 665,797,770 Rls. 21,197 $
49 9 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 22,953 641,820,000 Rls. 20,000 $
50 5 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 138,000 627,932,844 Rls. 20,286 $
51 7 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,975 565,574,397 Rls. 17,977 $
52 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 379,267,200 Rls. 11,700 $
53 8 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 90011019 ک ک ک بدون اتصالات 4,300 377,866,645 Rls. 11,884 $
54 8 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 10,000 317,970,000 Rls. 10,000 $
55 11 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 81,470 316,400,240 Rls. 9,776 $
56 8 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 306 147,220,110 Rls. 4,630 $
مجموع کل
662,954,089,826 ريال
مجموع کل
20,790,489 دلار