آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 زنجان جمهوري عربي سوريه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 258,000 63,777,000,000 Rls. 2,100,000 $
2 2 1395 زنجان جمهوري عربي سوريه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 258,000 63,732,900,000 Rls. 2,100,000 $
3 11 1395 زنجان جمهوري عربي سوريه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 51,600 13,592,040,000 Rls. 420,000 $
مجموع کل
141,101,940,000 ريال
مجموع کل
4,620,000 دلار